Tiedote: Yleishyödyllisillä vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöillä korkeat käyttöasteet

Katriina Lius

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n selvityksen mukaan yleishyödyllisillä vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöillä olivat pääosin korkeat käyttöasteet vuonna 2021. Korkeaa käyttöastetta selittävät etenkin kasvukeskuksissa kohtuuhintaisten asuntojen edulliset asumiskustannukset markkinahintoihin nähden. Yleishyödyllisillä asuntotoimijoilla asumiskustannukset perustuvat omakustannusperiaatteeseen. Asuntojen korkea käyttöaste mahdollistaa myös asumisen kohtuuhintaisuuden.

KOVAn jäsenten vuokra-asuntokannan taloudellinen käyttöaste vuonna 2021 oli 96 %, ja asumisoikeusasuntojen taloudellinen käyttöaste oli vastaavasti 95 %. Luvut on painotettu jäsenten asuntokannan asuntomäärillä, vaihteluvälin ollessa 76–100 %. Neljällä KOVAn jäsenyhteisöllä käyttöaste oli alle 80 %, ja 13 jäsenyhteisöllä käyttöaste oli alle 90 %.

 

Matalat käyttöasteet koettelevat etenkin vuokrataloyhtiöitä väestöltään vähenevissä kunnissa

Asukasluvultaan vähenevissä kunnissa vuokrataloasuntojen kysyntä on laskenut, ja näin ollen myös asuntojen käyttöasteet ovat alentuneet. Tällä on ollut seurauksia myös vuokrataloyhtiöiden kykyyn toteuttaa vuosi- ja peruskorjauksia kiinteistökannassaan, millä voi puolestaan olla vaikutuksia asuntojen houkuttelevuuteen ja uusien vuokralaisten saamiseen.

Vuokria korottamalla pystyttäisiin vastaamaan esiin tulleisiin haasteisiin, mutta vuokrien korotuksilla olisi mahdollisesti vaikutusta myös taloudellisen käyttöasteen pienenemiseen, kun asukkaat mahdollisesti etsisivät matalamman vuokratason asuntoa. Omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhtiöiden taloudellisen käyttöasteen täytyisi olla pysyvästi vähintään 90 %, jotta niiden olisi mahdollista ylläpitää kiinteistökantaansa omakustannusperiaatteella myös vastaisuudessa.

Väestöltään vähenevillä alueilla osa ARA-vuokrataloyhtiöiden asunnoista on tyhjiä, ja vuokralaiset joutuvat näin ollen maksamaan vuokrissaan myös mahdollisesta asuntojen tyhjäkäytöstä. Jotta vuokrataloyhtiöiden taloudellinen käyttöaste saataisiin paranemaan eikä vuokratasoja jouduttaisi nostamaan, tarvitaan valtion tukitoimia, jotta väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaedellytykset saataisiin parantumaan.

– KOVAn jäsenyhteisöissä, etenkin kasvukeskusten ulkopuolella, on tehty paljon töitä asuntojen tyhjäkäytön vähentämiseksi. Asuntoja on myyty ja myös huonokuntoisia kohteita purettu. Etenkin tyhjien asuntojen purkaminen tervehdyttää paikallisia asuntomarkkinoita, kun asuntojen yleinen tarjonta vähenee. Onkin tärkeää, että vähintään nykyisen tasoiset valtion tervehdyttämistoimet, eli purkuakordit ja -avustukset säilyvät myös ensi hallituskaudella, jotta tyhjien ARA-asuntojen määrää saadaan edelleen pienennettyä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen linjaa.

 

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi 

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 115 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ