SÄÄNNÖT

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n säännöt:

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Främjarna av hyresboende till rimligt pris – KOVA rf ja englanninkielinen nimi Association for Advocating Affordable Rental Housing – KOVA. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Yhdistyksestä käytetään lyhennystä KOVA.

Yhdistys on suomenkielinen.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on vuokrataloyhteisöjen valtakunnallisena etujärjestönä

 • edistää kohtuuhintaista vuokra-asumista ja vuokra-asuntojen yleisiä ja yhteisiä tuotannollisia edellytyksiä,
 • nostaa vuokra-asumisen yleistä arvostusta,
 • kehittää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottajien ja omistajayhteisöjen ja vuokralaisten välistä yhteistyötä ja keskustelua,
 • edistää oikean tiedon leviämistä vuokra-asumista koskevissa asioissa ja tuottaa puolueetonta ja ajantasaista tietoa vuokra-asumisesta eri sidosryhmille,
 • toimia vuokra-asumisen ja vuokra-asuntojen tuottamisen yleisten ja yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi yhteiskunnallisena vaikuttajana ja vuokrataloyhteisöjen yhteisenä edunvalvojana,
 • ylläpitää yhteyksiä jäsenkuntansa puolesta kulloistenkin toimintatavoitteiden toteuttamiseksi vuokra-asuntojen rahoituksesta vastaaviin julkisen vallan tai yksityisen sektorin toimijoihin sekä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta vastaaviin yhteisöihin, sekä olla yhteistyössä vastaavien vapaan kansalaistoiminnan piirissä toimivien yhteisöjen kanssa, ja yleensäkin edustaa jäsenkuntaansa em. tahoihin päin,
 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja,
 • edistää kansainvälistä yhteistyötä toimialalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista ja lainsäädännöllistä kehitystä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys voi järjestää jäsenilleen ja sidosryhmien edustajille kokouksia, seminaareja ja koulutus-, keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia, sekä laatia tarvittavia alaa koskevia tutkimuksia, tilastointeja ja selvityksiä, sekä harjoittaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista koulutus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja toimia muilla vastaavilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hakea avustuksia ja apurahoja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa ja kartuttaa rahastoja sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää sekä lisäksi muuta taloudellisesti vähäistä elinkeino- ja ansiotoimintaa.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä ARA-vuokrataloja omistava yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokouksella on oikeus hallituksen esityksestä kutsua yhdistykselle kunniapuheenjohtajiksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä.

Yhdistyksen kokouksella on oikeus hallituksen esityksestä kutsua yhdistykselle kunniajäseniksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.

Jäsenmaksujen suuruus määräytyy porrastetusti jäsenten omistamien vuokra-asuntojen lukumäärän mukaan siten, että jäsenen omistamien vuokra-asuntojen määrä kasvattaa jäsenmaksun suuruutta hallituksen määräämän summan oheisen porrastuksen mukaisesti:

 • 0 – 1 000 vuokra-asuntoa
 • 1 001 – 2 500 vuokra-asuntoa
 • 2 501 – 5 000 vuokra-asuntoa
 • 5 001 – 10 000 vuokra-asuntoa
 • 10 001 – 20 000 vuokra-asuntoa
 • yli 20 000 vuokra-asuntoa.

Liittymismaksua ei palauteta jäsenen erotessa tai hänet erotettaessa yhdistyksestä.

Jäsenen tulee toimittaa jäsenmaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot yhdistykselle kalenterivuosittain tammikuun loppuun mennessä. Tietojen tulee perustua edeltävän vuoden viimeisenä päivänä olleeseen tilanteeseen.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,
 2. edustaa yhdistystä,
 3. valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat sekä asiat, joita yhdistyksen jäsenet sille esittävät,
 4. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus kalenterivuosittain,
 5. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 6. laatia ehdotukset jäsenmaksuiksi kalenterivuosittain,
 7. kutsua koolle yhdistyksen kokous,
 8. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
 9. ottaa ja erottaa toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä päättää näiden työehdoista,
 10. asettaa tarvittavat valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät hallituksen apuelimiksi ja tekemään hallituksen määräämiä muita tehtäviä,
 11. hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä
 12. tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle liiton kunniapuheenjohtajista ja kunniajäsenistä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai heidän toimeksiannostaan toiminnanjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus tekee päätökset toiminnanjohtajan esittelystä.

7 § Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan valitsee hallitus.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kukin yksin tai hallituksen määräämät kaksi henkilöä yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä kokouksia.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous kalenterivuoden joulukuun loppuun mennessä hallituksen määrääminä päivinä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jäsenellä yksi ääni jokaista omistamaansa tuhatta vuokra-asuntoa kohti, kuitenkin sitä, että jokaisella jäsenellä on vähintään yksi ääni. Jäsenellä, joka ei ole maksanut liittymis- tai jäsenmaksua kahden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä, ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, toiminnantarkastajilla, hallituksen jäsenillä ja yhdistyksen toimihenkilöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokouksen koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella.

12 § Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta
 6. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
 7. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
 10. päätetään hallituksen jäsenten määrästä
 11. valitaan hallituksen jäsenet
 12. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille tarvittaessa varatoiminnantarkastajat
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kahta (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on otettu käyttöön sääntöjen ennakkotarkastuksen perusteella Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n yhdistyksen kokouksessa 9.3.2016.