Tiedote: Verotus rasittaa kohtuuttomasti kohtuuhintaista vuokra-asumista!

Jouni Parkkonen

KOVA: VEROTUS RASITTAA KOHTUUTTOMASTI KOHTUUHINTAISTA VUOKRA-ASUMISTA!

Tänään 13.4.2018 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenet pitävät huolestuttavana verotuksen rasitusta kohtuuhintaisessa vuokra-asumisessa. Erityisen huolestuttavaa on se, että uusia verotuksellisia rasituksia, jotka koskevat myös kohtuuhintaista vuokra-asumista, on suunnitteilla.

Kaikki kustannukset vaikuttavat yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen vuokratasoon ja sitä kautta asukkaiden maksamiin vuokriin. Vuokrataloyhteisöjen verorasitus on jo korkealla tasolla eikä nykyistä suurempaa verorasitusta voi enää hyväksyä. Omakustannusperiaatteella toimiville vuokrataloyhteisöille tulisi kompensoida nämä mahdolliset tulevat verojen korotukset muilla verohelpotuksilla.

Kiinteistövero on noussut monissa kunnissa viimeisen 10 vuoden aikana huomattavasti. Kuntaliiton laskelmien mukaan kiinteistöjen verotusarvoilla painotetut keskimääräiset kiinteistöveroprosentit ovat nousseet vakituisten asuinrakennusten osalta tänä aikana yli 40 prosenttia. Lisäksi valtiovarainministeriössä valmistellaan kiinteistöverouudistusta, jonka perusteella etenkin kasvukeskusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen kiinteistöverotus uhkaa entisestään kiristyä.

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen toiminnan kannalta valmistelussa on myös muita verotukseen kielteisesti vaikuttavia muutoksia. Tällaisena lakihankkeena voidaan esimerkiksi pitää paraikaa valmistelussa olevaa korkojen verovähennysoikeiden rajaavaa lakia. Sinänsä hyvää tarkoittava, yritysten aggressiivista verosuunnittelua rajoittava laki on kuitenkin omakustannusperiaatteella toimivien yleishyödyllisten vuokrataloyhteisön kannalta epäonnistunut. Pahimmillaan laki tulee tarkoittamaan sitä, että vuokrataloyhteisöt joutuvat maksamaan veroja lainojen koroista ja tämä korottaa vuokria.

– Olemme KOVAssa on huolissamme yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen verorasituksen jatkuvasta kiristymisestä. Jäsentemme asunnoissa asuu pääosin hyvin pienituloisia ihmisiä, joten julkisen vallan olisi syytä huomioida asukkaiden maksukyky myös asumisen verotuksessa. Valtio ja kunnat voivat omilla toimillaan vaikuttaa asumisen hintaan eri keinoin. Pidän esimerkiksi perusteltuna, että 40 vuoden korkotuella tai aravalainoituksella rakennetuille ARA-vuokrataloille tulisi määritellä alennettu kiinteistövero. Kiinteistövero voisi tällöin olla puolet vastaavanlaisen vapaarahoitteisen kiinteistön verosta. Alhaisempaa kiinteistöveroa perustelee ARA-kohteiden enimmäisluovutuskorvaus, eli kohteilla on markkinahintaa alhaisempi arvo niin kauan kuin kohteiden rajoitukset ovat voimassa. Alennettu kiinteistövero olisi oikeudenmukainen myös asukkaiden maksukyvyn kannalta, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen ehdottaa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 34 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 181 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2018 yhteensä yli 4 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2018 aikana noin 3 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2018 ovat noin 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n kevätkokous

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ