Lausunto ympäristöministeriölle Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaasta

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN KORJAUSOPPAASTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 6.3.2018 DNRO YM23/612/2015

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaasta, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 34 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 181 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2018 yhteensä yli 4 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2018 aikana noin 3 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2018 ovat noin 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Yleiset kommentit

Onko oppaan nimi kuvaava?

Kyllä

Muita huomioita?

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry toivoo, että tultuaan hyväksytyksi Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausopas säilyttää luonteensa nimenomaisesti oppaana. Emme pidä tarkoituksenmukaisena, että kunnissa rakennusvalvonnat ryhtyvät soveltamaan opasta sitovana määräyksenä.

KOVA pitää keskeisenä, että vaihtoehtoisia menettelytapoja voidaan edelleen käyttää ja uusia menettelytapoja kehittää eikä määräysluonteisilla ohjeilla rajoiteta tarpeettomasti korjaustapoja. Ammattimaisille kiinteistönpitäjille ja pysyväisluonteisesti kiinteistöjä omistaville toimijoille on selvää, että he haluavat korjata omistuksessaan olevat kiinteistöt laadukkaasti ja niin, että korjaukset tukevat kiinteistöjen pitkäjänteistä elinkaarta.

Kommentit opasluonnoksen lukuihin

1 Korjaussuunnittelusta onnistuneisiin korjauksiin

Oppaan luvun 1 alaluvussa 1.4 Korjaussuunnittelijan pätevyysvaatimukset todetaan, että kosteusvaurion korjaustyön suunnittelijalta edellytetään monipuolista osaamista ja kokemusta. Edelleen alaluvussa todetaan, että suunnittelijoiden pätevyydet voidaan todentaa riippumattoman tahon tekemällä pätevyysmenettelyllä.

KOVA toivoo, että kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjauksiin ei olisi tulossa uusia haettavia pätevyyksiä. Pidämme nykyisiä pätevyyksiä riittävinä osoittamaan suunnittelijan ammattitaidon.

Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa opasluonnokseen.

 

Helsingissä 5.4.2018,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ