Tiedote: ARA-vuokra-asuntojen tulorajat tarpeettomat

Jouni Parkkonen

TIEDOTE: ARA-VUOKRA-ASUNTOJEN TULORAJAT TARPEETTOMAT

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää vuoden 2017 alusta pääkaupunkiseudulle palautettuja ARA-vuokra-asumisen tulorajoja tarpeettomina. Tuloraja on 3 000 euroa kuukaudessa yksin asuntoa hakevalta ja asuntoa vaihtavalta. Tuloraja on korkeampi, jos ruokakunnan koko on suurempi.

KOVAn syksyllä 2016 tekemän selvityksen perusteella esimerkiksi yksin vuokra-asuntoa Espoosta hakeva henkilö menettää jopa 350 euroa kuukaudessa nettotuloina, jos hänen tulonsa ylittävät tulorajan verrattuna henkilöön, jonka tulot jäävät alle tulorajan. Nettotulojen ero selittyy sillä, että yli 3 000 euroa ansaitseva ei voi saada edullisempaa valtion tukemaa vuokra-asuntoa, vaan hän joutuu etsimään huomattavasti kalliimman vuokra-asunnon vapailta markkinoilta. Tämä kaikki on pois esimerkiksi yksityisestä kulutuksesta.

Valtiovallan tavoitteena on ollut parantaa tulorajojen palauttamisella valtion tukemien vuokra-asuntojen kohdentumista pienituloisimmille. Oikea ongelma on kuitenkin liian vähäinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrä. Sitä ongelmaa ei korjata toissijaisilla toimilla, kuten tulorajojen käyttöönotolla, vaan ainoastaan rakentamalla aiempaa enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Asukasvalinnalla on pystytty ilman tulorajojakin hyvin turvaamaan se, että asukkaiksi valitaan eniten asunnon tarpeessa olevat pienituloiset ja vähävaraiset henkilöt. Tämän osoittaa myös ympäristöministeriön vuonna 2014 julkaisema selvitys. Tulorajojen palauttaminen lisää byrokratiaa ja kustannuksia sekä nostaa vuokria. Tulorajojen palauttaminen luo myös uuden kannustinloukun sekä vaikuttaa vuokrataloyhtiöissä kielteisesti asukasrakenteen yksipuolistumiseen ja sosiaalisen sekoittumisen vähenemiseen. Myös asuinalueiden välinen eriarvoistumiskehitys on vaarassa vahvistua tulorajojen käyttöönoton myötä.

Yleishyödyllisen vuokrataloyhtiön näkökulmasta ehdotettu tulorajat tuovat väistämättä mukanaan lisää hallintoa ja kustannuksia. Tulorajojen käyttöönotto myös hidastaa asuntojen vuokraamista, lisää asuntojen tyhjäkäyntiä ja aiheuttaa vuokrankorotuspaineita. KOVA katsoo, että asukasrakenteen yksipuolistuminen lisää vuokrataloyhtiöiden luottotappioriskiä ja muiden taloudellisten riskien toteutumista. Tulorajojen käyttöönotto ei myöskään tue hallituksen pyrkimystä keventää säätelyä ja purkaa normeja.

Tulorajojen käyttöönotto vaikuttaa kielteisesti myös elinkeinoelämään. Tulorajat hidastavat työvoiman liikkuvuutta ja siten työvoiman saatavuutta. Voi perustellusti kysyä mitä hyötyä tulorajojen palauttamisella on?

– Kaikkein kovimmin tulorajojen käyttöönotto vaikuttaa kuitenkin asukkaisiin ja asuntoa hakeviin. Asetetuilla tulorajoilla esimerkiksi poliisina tai sairaanhoitajana työskentelevän katsotaan olevan liian hyvätuloinen asumaan valtion tukemassa vuokra-asunnossa. Näissä ammateissa työskentelevien kokonaisansio on tilastojen mukaan yli 3 000 euroa kuukaudessa, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 22 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 163 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja lähes 290 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittivat vuonna 2016 yhteensä yli 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistui vuoden 2016 aikana yli 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 olivat 960 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ