Tiedote: ARA-toimijoiden keinot hillitä vuokrankorotuspaineita ovat vähissä

Katriina Lius

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten poikkeuksellisen voimakkaana jatkuneen kasvun myötä myös yleishyödyllisiin vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöihin kohdistuu merkittävää asumiskustannusten nousua. Näiden omakustannusperiaatteella toimivien yhteisöjen on välttämätöntä siirtää kasvavat rahoitus- ja ylläpitokulut täysimääräisesti tulevien vuosien vuokriin ja käyttövastikkeisiin.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry selvitti jäsenyhtiöiltään tulevia vuoden 2024 vuokran- ja käyttövastikekorotuksia. Kyselyn vastausten kattavuus on noin neljä viidesosa jäsenistöstä vastaajien asuntomäärät huomioiden.

Vuoden 2024 vuokrankorotukset ovat ARA-kohteilla keskimäärin 3,8 prosenttia ja vapaarahoitteisilla kohteilla 3,9 prosenttia. Yhtiöiden keskimääräinen vuokrien kokonaiskorotus tulee olemaan 4,1 prosenttia. Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden korotukset vuonna 2024 ovat keskimäärin 7,8 prosenttia. Lisäksi vajaa puolet vastanneista kertoi käyttömaksujensa, kuten autopaikka- tai saunavuoromaksun, nousevan vuonna 2024. Käyttömaksujen korotukseen on vaikuttanut muun muassa energian hinnannousu.

Noin puolella jäsenistä vuokrien ja vastikkeiden korotustarpeet johtuvat pääosin pääomamenojen kasvusta. Noin kolmannes vastaajista ilmoitti, että sekä hoito- että pääomamenojen kasvu vaikuttavat korotustarpeeseen yhtä paljon. Vain viidennes jäsenistä vastasi hoitomenojen kasvun olevan pääasiallinen korotustarpeen syy. Sekä pääomamenojen että hoitomenojen kasvun pääasialliseksi korotuksen syyksi nimenneillä yhtiöillä näiden kasvun osuus korotustarpeesta oli vastausten mukaan keskimäärin noin 80 prosenttia. KOVA selvitti jäseniltään myös korotuksien suuruutta, mikäli kaikki tiedossa olevat nousseet kustannukset vietäisiin täysimääräisesti tuleviin vuokriin ja käyttövastikkeisiin. Todellisen vuokran- tai käyttövastikkeenkorotustarpeen arvioidaan olevan keskimäärin noin yhdeksän prosenttia. KOVAn jäsenyhteisöjen keskimääräinen vuokrien ja käyttövastikkeiden korotustaso eroaa huomattavasti todellisesta korotustarpeesta. Näiden erotus on kyselyn tuloksien mukaan noin viisi prosenttia.

Kiinteistönpidon kustannustasot jatkaneet nousuaan myös kuluneen vuoden aikana

Vaikka kiinteistönpidon kustannusten nousuvauhti on hidastunut viime vuodesta, liikutaan edelleen huomattavasti pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammissa lukemissa. Tällä hetkellä kiinteistönpidon kustannukset nousevat yli kahdeksan prosentin vuosivauhtia. Kustannusten nousu vaikuttaa väistämättä myös ARA-toimijoiden kiinteistönpidon kustannuksiin. Nopeaa muutosta tilanteeseen tuskin on odotettavissa, joten asumiskustannusten nousua on tiedossa myös tulevina vuosina. Asuntojen uudistuotantoa tekevillä yhtiöillä rahoituskulut tulevat todennäköisesti asettumaan pysyvästi aiempia vuosia korkeammalle tasolle, mikä väistämättä lisää vuokrien korotuspaineita myös tulevina vuosina.

Yhtiöillä, joilla on vanhaa kiinteistökantaa, vuokrankorotuspaineita aiheuttavat korkeat hoitomenot ja korkea energian hinta. Niissä yhtiöissä, joissa tehdään ja on tarvetta tehdä jatkossakin uudistuotantoa, pääomakulut pysyvät todennäköisesti korkeana myös jatkossa, mikä väistämättä nostaa vuokratasoja. Uutta kohtuuhintaista asumista tarvitaan ja uudistuotantotavoitteista leikkaaminen vaikeuttaisi monien kehittyvien alueiden kasvutavoitteita. Rakennusalalla asuntotuotannon näkymät ovat tällä hetkellä synkkääkin synkempiä ja ARA-tuotannon vähentyminen heikentäisi entisestään rakennusalan näkymiä.

– Kyselyn tulokset vastaavat omaa arviotamme ARA-toimijoiden ensi vuoden näkymistä. Jäsenemme ovat tehneet laajasti toimenpiteitä ja järjestelyitä uuteen kustannustilanteeseen sopeutumiseksi. Olemme KOVAssa huolestuneita siitä, että nykyisillä vuokran- ja käyttövastikkeiden korotuksilla sekä todellinen kustannusten nousu huomioiden kohtuuhintaiset asuntotoimijat ovat taloutensa äärirajoilla. ARA-toimijoiden taloudellinen liikkumavara ja kyky investoida heikkenevät, ja tämän vuoksi tulevien vuosien kustannusnousut koettelevat yhtiöiden taloutta yhä voimakkaammin ja ennalta arvaamattomilla tavoilla, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen arvioi.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ