Tiedote: Tulorajat eivät vaikuta asuntojen ohjautumiseen pienituloisille

Katriina Lius

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalinnan tulorajoista. Ministeriö on valmistelemassa asetusmuutosta, jonka perusteella valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaan otetaan käyttöön enimmäistulorajat. Tulorajat tulisivat käyttöön uusille asunnonhakijoille ja asunnon vaihtoa toivoville. Lausuntokierros päättyy 8.12.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry ei kannata enimmäistulorajojen käyttöönottamista arava- ja pitkän korkotuen vuokra-asuntojen asukasvalinnassa. KOVA jätti asiasta lausunnon ympäristöministeriölle 29.11. KOVAn lausunto löytyy kokonaisuudessaan KOVAn verkkosivuilta, www.kovary.fi.

KOVA ei koe enimmäistulorajojen käyttöönottamista hyödyllisenä eikä näe, että enimmäistulorajojen käyttöönottamisella saavutettaisi niitä hyötyjä, joita niillä tavoitellaan. KOVAn mielestä tulorajoista aiheutuu monia negatiivia vaikutuksia niin asunnon hakijoille, asuntoa vaihtaville kuin vuokrataloyhteisölle sekä yhteiskunnallekin.

KOVAn mielestä ehdotetut tulorajat eivät juurikaan vaikuta asuntojen ohjautumiseen pienituloisille.

Sekä KOVAn tekemien asukastyytyväisyysselvitysten että ympäristöministeriön vuoden 2018 selvityksen tulokset osoittavat, että asunnot ohjautuvat jo tälläkin hetkellä erittäin hyvin pienituloisille ja vähävaraisille. KOVAn mielestä tulorajojen käyttöönotto hidastaa myös asukasvalintaprosessia. Tällä on puolestaan vaikutusta siihen, kuinka nopeasti uudet hakijat saavat asunnon.

KOVA näkee, että tulorajojen käyttöönotto asunnon vaihtotilanteissa johtaa siihen, ettei asukas hae vaihtoa toiseen asuntoon esimerkiksi pienen tulorajan ylityksen vuoksi, ja hän joutuu näin ollen pysymään omia tarpeitaan vastaamattomassa asunnossa. Tämä johtaa siihen, että erityisesti pienempien ARA-vuokra-asuntojen vapautuminen viivästyy. Tulojen tarkistaminen asunnonvaihtojen yhteydessä heikentää myös asukkaiden kokemaa asumisturvaa. Näin ollen KOVA katsoo, ettei asunnon vaihtoa hakeville enimmäistulorajojen käyttöönottaminen ole tarkoituksenmukaista.

KOVA katsoo, että tulorajat luovat uuden kannustinloukun. Vähäinenkin tulojen nousu voi johtaa siihen, ettei henkilön ole enää mahdollista saada ARA-vuokra-asuntoa. Tämä ei kannusta asukasta kehittymään työmarkkinoilla. KOVA kokee, että ehdotettu asetusmuutos on ylimitoitettu siitä saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Esitetty muutos paitsi hidastaa asuntojen vuokraamista, myös lisää asuntojen tyhjäkäyntiä sekä aiheuttaa vuokrankorotuspaineita. KOVA pitää merkittävänä myös sitä, että enimmäistulorajojen käyttöönottaminen lisäisi niin hallinnollisen työn määrää kuin kustannuksiakin vuokrataloyhteisöissä. Lisäkustannuksia toisivat muun muassa henkilöstökulut sekä yhtiöiden tarjoamat sähköiset asiointipalvelut.

KOVA on huolissaan tulorajojen segregaatiota voimistavasta vaikutuksesta

Valtion tukemat vuokra-asunnot kohdentuvat hyvin pienituloisille ja asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Tulorajojen palauttaminen vaikuttaa huono-osaisuuden keskittymiseen, eikä se myöskään edistä tavoitetta vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta ja sosiaalisesti tasapainoisista asuinalueista. Tulorajoilla voi olla merkitystä siihenkin, millaiset ruokakunnat ARA-vuokra-asuntoa ylipäänsä hakevat. KOVAn mielestä tulorajat heikentävät valtion tukeman vuokra-asumisen yleistä imagoa muun muassa ARA-vuokra-asuntoja leimaamalla. Näistä syistä KOVA katsoo, että tulorajoilla heikennetään huomattavasti vuokrataloyhteisöjen ja kuntien mahdollisuuksia ehkäistä segregaatiota.

– Useat ARA-vuokra-asunnoissa asuvista tehdyt selvitykset ja tutkimukset osoittavat, että valtion tukemat vuokra-asunnot kohdentuvat jo nyt hyvin pienituloisille ja vähävaraisille. Tämän vuoksi KOVA pitää esitettyä muutosta ylimitoitettuna sillä saavutettaviin hyötyihin nähden, ja kokee tulorajojen käyttöönoton tarpeettomana. Näemme, että tulorajojen käyttöönotto lisäisi vuokrataloyhteisöissä hallinnollisen työn määrää ja kustannuksia. Tämä korostuisi etenkin niissä vuokrataloyhtiöissä, joissa haasteena on asuntojen käyttöaste ja hakijoita ei ole vastaavalla tavalla kuin pk-seudulla. Tulorajojen käyttöönottamisella tavoitellaan myös pieneneviä asumistukimenoja. Muistutamme, että pitkällä aikavälillä asumistukimenoja voidaan vähentää vain lisäämällä valtion tukemaa kohtuuhintaista ARA-asuntotuotantoa. Olemme huolissamme myös tulorajojen segregaatiota voimistavasta vaikutuksesta, KOVAn lakimies Vilma Pihlaja toteaa.

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ