Lausunto ympäristöministeriölle purkuavustusasetuksen muuttamisesta

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PURKUAVUSTUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 26.10.2016 Dnro YM032:00/2016

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi purkuavustusasetuksen muuttamisesta, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 22 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 163 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja lähes 290 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 951 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

Yleistä

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää ehdotettua luonnosta valtioneuvoston asetukseksi purkuavustusasetuksen muuttamisesta nykytilaan nähden oikeansuuntaisena, mutta riittämättömänä. On myönteistä, että ympäristöministeriö on vihdoin käynnistänyt toimia, joilla voidaan edistää väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytyksiä. Tästä näkökulmasta purkuavustusasetuksen muuttaminen on tervetullutta.

Osa väestöltään vähenevillä alueilla toimivista vuokrataloyhtiöistä ovat pakon edessä, muun muassa ylikorkeista koroista johtuen joutuneet jo aiemmin konvertoimaan vanhat aravalainansa pankkilainoiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaiset yhtiöt eivät pääse enää hyödyntämään purkuavustuksia.

KOVA toteaa, että itsessään pelkkä purkuavustuksen määrän korottaminen nykyisestä 50 prosentista asetusluonnoksessa ehdotettuun 70 prosenttiin ei vielä riitä aidosti helpottamaan väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhtiöiden tilannetta asuntokantansa sopeuttamiseen ennakoiden. Tällaisten yhtiöiden taloudellinen tilanne on vaikea ja esimerkiksi niiden omavaraisuusaste on matala. Se vaikeuttaa yhtiöiden kykyä huolehtia kiinteistökannastaan pitkäjänteisesti.

KOVA painottaa, että väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytysten kannalta on keskeistä, että yhtiöt voivat ennakoiden sopeuttaa kysyntäänsä tulevaan väestökehitykseen nähden. Nyt vuokrataloyhtiöillä ei ole vielä riittävästi keinoja tähän, vaan valtion tukitoimien piiriin pääseminen tällä hetkellä edellyttää sitä, että yhtiö on taloudellisesti huonossa tilanteessa. KOVA pitää keskeisenä, että ympäristöministeriö yhteistyössä muun valtionhallinnon kanssa käynnistää toimet tämän tilanteen korjaamiseksi, jotta vuokrataloyhtiöt saavat kannustimia ryhtyä kehittämään kiinteistökantaansa sopeuttaakseen sitä vähenevään kysyntään.

KOVA pitää tärkeänä, että seuraavaksi ympäristöministeriö yhteistyössä muun valtionhallinnon kanssa aloittaa valmistelut rajoitus- ja purkuakordien määrien korottamiseksi nykyisestä. KOVAn mielestä purkuakordin enimmäismäärä tulee nostaa 80 prosenttiin ja rajoitusakordin enimmäismäärä 60 prosenttiin. Etenkin purkuakordin enimmäismärän korottaminen vaikuttaisi merkittävästi pienten vuokrataloyhtiöiden mahdollisuuksiin sopeuttaa asuntokantaansa ennakolta vähenevään kysyntään.

Yksityiskohtaiset kannanotot valtioneuvoston asetusluonnokseen

2 § Myöntämisen edellytykset

KOVAn mielestä asetusluonnoksen 2 §:n ehdotettu uusi 3 momentti vaikuttaa tarpeettomalta. KOVA toteaa, että purkuavustusta hakevien vuokrataloyhtiöiden taloudellinen tilanne on jo valmiiksi sellainen, että myönnettävä avustus tulee aina tarpeeseen.

4 § Avustuksen suuruus

KOVA esittää, että purkuavustuksen enimmäismäärä olisi asetusluonnoksessa ehdotetun 70 prosentin sijaan 80 prosenttia. Perustelemme ehdotustamme sillä, että niillä pienillä vuokrataloyhtiöillä, jotka yleensä hakevat purkuavustusta, on heikko taloudellinen tilanne ja likviditeetti. Yhtiö joutuu rahoittamaan jäljelle jäävän osuuden purkamisesta lainalla. Se puolestaan vaikuttaa suoraan jäljelle jäävien asuntojen vuokratasoon. ARA:n tuoreimman asuntomarkkinaselvityksen mukaan Suomessa on yli 200 paikkakuntaa, jossa ARA-vuokra-asuntojen vuokrataso ylittää alueen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokratason. Näillä paikkakunnilla sijaitsevat yleensä myös ne kohteet, joihin haetaan purkuavustusta. Kun näissä kunnissa ARA-vuokra-asuntojen vuokrataso ylittää jo tällä hetkellä paikkakunnan niin sanotun käyvän vuokratason, on vuokrataloyhtiöillä ilmeinen riski asuntokantansa vajaakäytön jatkumiselle. Avustuksen määrän korottaminen 80 prosenttiin auttaisi merkittävästi yhtiötä ja helpottaisi kohteiden purkamisen rahoittamisesta johtuvia vuokrankorotuspaineita.

 

Helsingissä 7.11.2016,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

 

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ