Lausunto ympäristöministeriölle asetusluonnoksista lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI UUDEN RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA, LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI UUDEN RAKENNUKSEN SISÄILMASTOSTA JA ILMANVAIHDOSTA SEKÄ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RAKENNUKSISSA KÄYTETTÄVIEN ENERGIAMUOTOJEN KERTOIMIEN LUKUARVOISTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 7.10.2016 Dnro YM036:00/2014

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontajärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 22 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 163 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja lähes 290 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 951 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

Yleistä

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on huolissaan rakentamisen investointikustannusten noususta. Kustannukset ovat pääsääntöisesti nousseet vuosi vuodelta. Ne vaikuttavat suoraan asumisen hintaan ja vaikeuttavat entisestään mahdollisuuksia rakennuttaa kohtuuhintaisia asuntoja.

KOVA toteaa, että valtion tukema asuntotuotanto, jossa vuokranmääritys perustuu niin sanottuun omakustannusperusteeseen, kestää huonosti taloudellisia riskejä, myös rakentamiseen liittyviä riskejä. KOVAn mielestä lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseen liittyy merkittäviä taloudellisia ja terveydellisiä riskejä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytyksiin ja pitkäaikaiseen kiinteistönomistamiseen sekä asukkaiden terveyteen.

KOVAn mielestä energiaverotuksella ja alan toimijoiden koulutuksella voidaan monilta osin sitouttaa ja siten vaikuttaa paremmin energian säästöön kuin normiohjauksella.

KOVAn mielestä lähes nollaenergiarakentamiseen liittyy myös kansallisvarallisuuden arvon säilymiseen liittyvä riski, mikäli uusilla kiristyvillä määräyksillä rakennettavia kiinteistöjä ei rakenneta oikein. Pienikin rakennusaikainen virhe voi aiheuttaa mittavat vahingot paitsi kiinteistönomistajalle, myös rakennuksen käyttäjille, ihmisille.

KOVAn mielestä rakentamisen säädöksissä tulee välttää kansallista ylisäätelyä siltä osin kuin se ei ole perusteltua esimerkiksi rakennuksen turvallisen tai terveellisen käytön takaamiseksi.

KOVA toteaa, että uudet säännökset ovat viemässä uusia rakennuksia entistä laitekeskeisimmiksi.  KOVA toteaa, että kun rakentamisen normit tiukkenevat esimerkiksi siirryttäessä lähes nollaenergiakohteiden rakentamiseen, tiukentuvien normien edellyttämät aiempaa suuremmat investoinnit esimerkiksi teknisiin laitteisiin eivät välttämättä tule takaisinmaksetuiksi alentuneina käyttökustannuksina, sillä teknisten laitteiden käyttöikäennusteet ovat usein osoittautuneet laskennallisia käyttöikiä lyhyemmiksi. Ylläpitokustannukset voivat tällöin nousta yllättävästi laiterikkojen seurauksena. Monimutkaiset tekniset laitteet ovat vikaherkkiä. Tämän seurauksena rakennusten terveellisyys ja turvallisuus voivat vaarantua yllättävästi.

Edellä olevaan viitaten KOVAn mielestä esitetyissä säädöksissä ei ole riittävästi huomioitu laiteriskien ja rakennuksen käytön aikaisia ongelmia. KOVA toivoo, että ympäristöministeriö huomioi nämä seikat lausuntokierroksen perusteella tehtävässä asetuksien jatkotyöstämisessä.

Yksityiskohtaiset kannanotot valtioneuvoston asetusluonnokseen ja ympäristöministeriön asetusluonnoksiin

Kaikkien asetusten voimaantulo

Kaikissa asetusluonnoksissa esitetään, että ne tulisivat voimaan 1.1.2018 lukien.

KOVA pitää tätä esitettyä voimaantuloaikataulua liian nopeana. KOVA viittaa jo keväällä 2016 antamaansa lausuntoon maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevasta lakiesityksestä ja toteaa, että nyt eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ei ole käytetty niitä jouston mahdollisuuksia, joita hallituksen esityksen taustalla oleva Euroopan Unionin energiatehokkuusdirektiivi mahdollistaisi.

KOVA kannattaa samanlaista lain ja asetusten voimaantuloaikataulua kuin Ruotsissa. Tällöin viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevien uusien rakennusten tulisi olla lähes nollaenergiatasoisia 1.1.2019 lukien ja kaikkien uusien rakennusten 1.1.2021 lukien.

KOVA perustelee lain ja asetusten voimaantulon myöhentämistä esitetystä sillä, että monien muutosten vallitessa uusien vaatimusten muutosten vaikutuksista ei ehditä saada ennakkoon tutkittua tietoa. KOVA katsoo myös, että muutoksiin ei ehditä valmistua riittävän huolellisesti nyt esitetyssä aikataulussa. Uudet, ehdotetut määräykset vaativat uusia suunnitteluratkaisuja ja rakenteita. Niiden toimivuudesta ja ennen kaikkea pitkäaikaiskestävyydestä ei ole kokemuksia. KOVA muistuttaa, että investointivaiheen aikana tehtävät virheet teknisissä ratkaisuissa voivat tuhota koko investoinnin taloudelliset edellytykset elinkaaren kuluessa.

Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

KOVA pitää energiamuotojen kertoimien uusia lukuarvoja lähtökohtaisesti tervetulleina ja aiempia lukuarvoja oikeudenmukaisempana.

KOVA kuitenkin esittää pohdittavaksi, onko kaukojäähdytyksen kertoimen lukuarvo 0,28 liian matala. KOVAn mielestä kaukojäähdytyksen kertoimen matala lukuarvo saattaa suosia kaukojäähdytystä suhteessa muihin energiamuotoihin. KOVA myös muistuttaa, että kaukojäähdytyksen saatavuus Suomessa on varsin rajallinen tällä hetkellä.

Asetuksen voimaantulon suhteen KOVA viittaa lausunnossa edellä kerrottuihin näkemyksiin ja aikatauluun.

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

KOVA arvioi, että E-lukujen osalta teoreettiset laskelmat ja rakennuksen todellinen energian käyttö jäänevät edelleen varsin kauaksi toisistaan, siitäkin huolimatta, että rakennuksen käyttötarkoitus ja käyttäjien kulutustottumukset vaikuttavat keskeisesti rakennuksen todelliseen energiankulutukseen. Tällä voi olla vaikutuksia toimijoiden sitoutumiseen lainsäädännön tavoitteisiin.

KOVAn mielestä säännöksillä ei tule estää yksiaineisten massiivisten seinärakenteiden käyttöä uusissa rakennuksissa. Yksiaineiset seinät ovat käytännössä osoittautuneet paljon niiden laskennallisia arvoja tehokkaammiksi energiatehokkuudessaan. Lisäksi yksiaineisten seinien korjaus on yksinkertaista ja kustannustehokasta.

Asetusluonnoksen 29 §:ssä esitetään säädettäväksi kesäajan sisälämpötilojen rajoista velvoittavasti lainsäädännössä. KOVAn käsityksen mukaan tällä hetkellä rakennusten sisälämpötiloista säädetään Suomen Rakennusmääräyskokoelmassa vain ohjetasoisesti, ei siis velvoittavasti. Tältä osin asetus on KOVAn käsityksen mukaan tiukentamassa normeja. KOVA vastustaa tältä osin normien tiukennuksia.

Asetuksen voimaantulon suhteen KOVA viittaa lausunnossa edellä kerrottuihin näkemyksiin ja aikatauluun.

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

KOVA kannattaa siirtymistä kohti mahdollistavaa sääntelyä ilmanvaihtojärjestelmien vaatimuksissa.

Asetuksen voimaantulon suhteen KOVA viittaa lausunnossa edellä kerrottuihin näkemyksiin ja aikatauluun.

 

Helsingissä 7.11.2016,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ