Lausunto ympäristöministeriölle huoneistotietojärjestelmän laajentamisesta

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

ASIA:            LAUSUNTO HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄN LAAJENTAMISESTA MUIHIN HALLINTAMUOTOIHIN

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 17.12.2018 Dnro VN/6963/2018

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua huoneistotietojärjestelmän laajentamisesta muihin hallintamuotoihin, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 46 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 193 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 henkilöä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa lähes 50 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittivat vuonna 2018 yhteensä noin 4 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistui vuoden 2018 aikana yli 3 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2018 olivat yli 1,04 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen asumiseen.

Yleistä

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry toteaa, että se yleisellä tasolla kannattaa sähköisiä palveluita ja sähköistä tiedonsiirtoa. Sähköisen huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto on ollut perusteltua, sillä asunto-osakehuoneistojen kauppojen määrät ovat vuosittain huomattavia. Koska kaupankäyntivolyymit asunto-osakehuoneistojen kauppojen määrissä ovat huomattavia, hanke parantaa tuottavuutta ja alentaa pidemmällä aikavälillä kauppojen kustannuksia. Lisäksi sähköisen tiedonsiirron myötä tietojen luotettavuus ja ajantasaisuus paranee.

Yksityiskohtaiset kannanotot

Mitä tulee asumisoikeusasuntojen, asumisoikeuden ja asumisoikeuden panttauksen mukaan ottamiseen huoneistotietojärjestelmään, KOVA katsoo, että huoneistotietojärjestelmää voidaan laajentaa koskemaan asumisoikeusasuntojen, asumisoikeuden ja asumisoikeuden panttaus. Yleensä uudet asumisoikeuskiinteistöt perustetaan asunto-osakeyhtiömuodossa, joten on luontevaa, että osakekirjat ovat sähköisessä muodossa myös sen jälkeen, kun uusi kiinteistö fuusioidaan valmistumisen yhteydessä asumisoikeusyhteisöön. Laajentamisen yhteydessä tulee kuitenkin huolehtia siitä, että asumisoikeudella ei saa olla sidosta kiinteistön osakkeisiin, jotka ovat yhtiön hallussa, eivät siis asumisoikeusasukkaan. Asumisoikeusyhteisöt voivat myös paremmin hallita asumisoikeuksia huoneistotietojärjestelmän kautta. Laajentamisen edellytyksenä on KOVAn mielestä kuitenkin oltava selkeät taloudelliset ja tuottavuutta lisäävät hyödyt. KOVA ei pysty antamaan arviota muutoksen kustannusvaikutuksista.

Sen sijaan KOVA ei pidä perusteltuna, että huoneistotietojärjestelmä ulotettaisiin koskemaan asumisoikeusasuntojen lisäksi myös muuta asuntokantaa, kuten vuokrataloja. Emme ymmärrä, mitä hyötyjä huoneistotietojärjestelmän ulottamisesta vuokrataloihin olisi, ainakaan vuokranantajan kannalta. Vuokrausliiketoiminnassa ei käytetä panttausta, joten huoneistotietojärjestelmällä ei tästäkään näkökulmasta olisi käyttöä vuokrataloyhteisöissä. Jos laajentamisen ainoana tavoitteena on varmistaa, että tuleva vuokralainen voisi tarkistaa vuokra-asunnon todellisen omistajan tästä järjestelmästä, pidämme järjestelmää hallinnollisesti raskaana ja lisäkustannuksia aiheuttavana. Tällaiset tapaukset, joissa todellinen vuokranantaja olisi joku muu kuin vuokraajana esiintyvä, ovat kuitenkin harvinaisia, ainakin valtion tuella rakennetussa vuokra-asuntokannassa.

Helsingissä 14.1.2019,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ