Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi

Jouni Parkkonen

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA ARKKITEHTUURIPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI

VIITE:           OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 29.1.2021 VN/2287/2020

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien suurin ja kasvava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja rakennuttavia yhtiöitä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä.

KOVAlla on 88 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on lähes 240 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 380 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista ja noin 55 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenet aloittivat vuonna 2020 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenille valmistui vuoden 2020 aikana noin 2 800 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenet käynnistivät vuonna 2020 investointeja yhteensä noin 1,2 miljardin euron arvosta.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotuksesta

Ohjelmassa on kiinnitetty huomiota sekä tämän hetken että tulevaisuuden haasteisiin, kuten asumisen ja rakentamisen ilmastovaikutuksiin ja asumisen laatuun. KOVA pitää ohjelmassa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi kannatettavina.

KOVA on huolissaan keskimääräisen asuntokoon pienenemisestä ja pitää hyvänä keskustelua asumisen laatukriteereistä.

Luku I Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus

Rakentamisen ympäristövaikutusten vähentämisellä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Merkitystä on niin rakentamisen materiaalivalinnoilla kuin rakennusten elinkaari -ajattelulla. Ohjelmassa nähdään arkkitehtuuri, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu osana ilmastonmuutoksen ratkaisua, ja sen osana myös arkkitehtoninen kestävyys. Osana rakentamisen ilmastovaikutusten vähentämistä onkin rakentamisen laatu ja kestävyys. KOVAn jäsenyhteisöt pitävät tärkeänä rakentamisen kestävyyttä ja laadukasta rakentamista. Omakustannusperiaatteella toimiville vuokrataloyhteisöille, jotka rakentavat asunnot omaan taseeseensa ja pysyväisluonteiseen omistukseensa, on tärkeää rakentaa laadukkaita ja kestäviä asuntoja.

Ohjelmassa tavoitellaan korjausrakentamisen arvostuksen ja kannattavuuden lisääntymistä. Haasteena tällä hetkellä on kuitenkin juuri korjausrakentamisen hinta. Mikäli kiinteistöön on tehtävä mittava peruskorjaus, on kiinteistöjen omistajalle usein selvästi kannattavampaa purkaa ja rakentaa uutta kuin korjata vanha kiinteistö. Tämä on ristiriidassa resurssitehokkaan rakentamisen hierarkian kanssa. Korjausrakentamisen kustannukset eivät tällä hetkellä kannusta ympäristön kannalta kestävämpien valintojen tekemiseen. Tähän olisi löydettävä ratkaisuja. Korjausrakentamisella ei kuitenkaan myöskään aina voida parhaalla tavalla sovittaa yhteen yhteiskunnan tavoitteita esimerkiksi esteettömän ja energiatehokkaan asuntokannan tuottamisessa, koska peruskorjauskaan ei tee vanhasta kiinteistöstä uutta. Vanhan kiinteistön peruskorjaus ei myöskään mahdollista kiinteistön esteettömyyden toteuttamista tai energiatehokkuuden parantamista uudisrakennuksen veroiseksi.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, esimerkiksi vähähiilisyyden ja kiertotalouden kytkeminen lähiympäristön suunnitteluun toteuttamalla olemassa olevien asuinalueiden korjaamiseen ja täydennysrakentamista tukeva kokonaisvaltainen konsepti, joka tuo yhteen eri toimijat. KOVA on mielellään mukana konseptin kehittämisessä.

Lisäksi rakennusten ja tilojen käytön joustavuuden parantamiseksi esitetään edellytyksiä ja viitekehystä uudisrakennusten muunneltavuudelle, monikäyttöisyydelle, korjattavuudelle ja purettavuudelle uudelleenkäyttöä varten erityyppiset hankkeet huomioiden. KOVA pitää tätä hyvänä toimenpiteenä ja osallistuu mielellään sen valmisteluun.

Luku II Yhdenvertaisuus ja osallisuus

KOVA pitää hyvänä, että ohjelman tavoitteen mukaisesti alueiden kehittämisessä huomioidaan yhteiskuntapoliittinen näkökulma ja torjutaan asuinalueiden eriytymistä. Myös KOVAn jäsenistön tavoitteena ovat monipuoliset ja kestävät asuinalueet, jotka ovat viihtyisiä ja jotka edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Ohjelmassa tunnistetaan myös tarve tuottaa asuntoja erilaisten ihmisten tarpeisiin. Tavoitteena on ohjelman mukaan asukkaiden erilaisten tarpeiden ja elämäntapojen huomioiminen sekä asumisen laadun asema asuntotuotannon keskiössä. KOVA pitää erittäin tärkeänä, että asuntotuotannossa pyritään huomioimaan nimenomaan asukkaiden toiveet asumisestaan samoin kuin se, että asumisen tarpeet myös muuttuvat elämän aikana. KOVA on huolissaan asuntojen keskimääräisen koon pienentymisestä. Pienet asunnot eivät jousta ja mukaudu asukkaan muuttuviin käyttötarpeisiin.

KOVA pitää hyvänä, että ohjelmassa on kiinnitetty huomiota myös esteettömien tilojen ja asuntojen tarpeeseen. Esteettömien asuntojen tarve lisääntyy tulevaisuudessa väestön ikääntyessä.

Asumisen ja asuntorakentamisen laatua ja monimuotoisuutta vahvistetaan laatimalla asuntojen kokonaisvaltaisen laadun arvioinnin kriteerit ja viemällä niitä käyttöön. KOVA pitää erittäin tervetulleena huomion kiinnittämistä asumisen laatuun. Tarjolla tulee olla erilaisiin tarpeisiin vastaavia asuntoja, joissa myös asumisen laatu toteutuu muun muassa asuntojen koon, luonnonvalon määrän ja kalustettavuuden osalta. KOVAn jäsenet ovat asumisen laadun ja asumisväljyyden puolestapuhujia. Lisäksi jäsenemme tuottavat arjessaan asumisen laatua, sillä vuokrataloyhtiöiden asunnoissa asuntojen koko on keskimäärin suurempi kuin uusissa vapaarahoitteisissa asunnoissa.

KOVA haluaa myös korostaa, etteivät kohtuuhintainen asuntotuotanto ja laadukas suunnittelu ja arkkitehtuuri ole toisiaan poissulkevia asioita. Laadukas kokonaisuus voidaan saavuttaa myös kohtuuhintaisessa valtion tukemassa asuntotuotannossa.

Luku III Talous ja kansainvälisyys

Arkkitehtuurilla ja rakennetulla ympäristöllä on yhteys talouteen, ja sen avulla voidaan viedä suomalaista osaamista maailmalle. KOVA näkee, että rakennettu ympäristö vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ja sitä kautta myös talouteen. KOVA kannattaa suomalaisten arkkitehtien osallistumista kansainvälisiin arkkitehtuurikilpailuihin, sillä se on hyvä tapa esitellä kansainvälisesti suomalaista osaamista.

Luku IV Merkitys ja identiteetti

Arkkitehtuuri luo parhaimmillaan viihtyisyyttä ja tarjoaa myös esteettisiä elämyksiä. KOVA pitää myös tärkeänä, että arkkitehtuurista käydään paitsi asiantuntijakeskustelua myös julkista keskustelua.

Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa ohjelmaan.

 

Helsingissä 19.2.2021,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ