Lausunto oikeusministeriölle kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevasta selvityksestä

Katriina Lius

Oikeusministeriölle

ASIA:            LAUSUNTO KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TOIMINNAN KEHITTÄMISTARPEITA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ

VIITE:           OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 15.4.2024 VN/25911/2023

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua oikeusministeriölle kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevasta selvityksestä ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.

KOVAlla on 133 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 330 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 130 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 75 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2024 yhteensä noin 6 200 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lausuntonne kuluttajariitalautakunnan menettelytapoja koskevista ehdotuksista:

KOVA pitää tärkeänä kuluttajariitalautakunnan riittävää resursointia, jotta lautakunta pystyy purkamaan käsittelyruuhkaa ja toimimaan tehokkaasti. KOVA pitää tärkeänä, että lautakunnan tiedottamiseen panostetaan merkittävästi nykyistä enemmän. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen tulee olla nykyistä helpommin löydettävissä lautakunnan sivuilta ja niitä tulee voida hakea esimerkiksi aihealueittain. KOVA huomauttaa, että kuluttajariitalautakunnan suositusten painoarvoa vähentää niiden heikko saatavuus. Esimerkiksi huoneenvuokra-asioita koskien niin vuokranantajien kuin vuokralaisten olisi helpompi noudattaa lautakunnan suosituksia, jos niistä olisi löydettävissä tietoa.

KOVA katsoo myös, että olisi tarpeen lisätä vuorovaikutusta kuluttajariitalautakunnan ja vuokranantaja- ja asukasjärjestöjen välillä tiedonsaannin parantamiseksi.

Lausuntonne ratkaisujen noudattamista koskevista ehdotuksista:

KOVA viittaa edellä lausunnossa todettuun tarpeeseen parantaa kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen saatavuutta lautakunnan verkkosivuilla. KOVA katsoo, että suositusten noudattamista voidaan parantaa tiedonsaantia ja tiedottamista parantamalla.

Muu lausuntonne koskien kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistä:

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan pienten riita-asioiden menettelyä. Tarkoituksena on, että häätöä ja huoneenvuokraa koskevissa riita-asioissa olisi käytössä yksinkertaistettu oikeudenkäyntimenettely, jossa asianosaisen oikeudenkäyntikuluriski on matala. KOVA katsoo, että valmisteilla oleva pienten riita-asioiden menettely on otettava huomioon kuluttajariitalautakunnan kehittämisessä. KOVA huomauttaa, että valmistelussa tulee myös harkita missä asumisoikeuteen liittyvät riita-asiat ja häädöt käsitellään.

Kuluttajariitalautakunnassa ei tällä hetkellä ole edustettuna yleishyödyllisiä asuntotoimijoita. KOVAn yleishyödylliset ja omakustannusperiaatteella toimivat jäsenyhteisöt omistavat yli 330 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkeä. KOVAn jäsenten omistama asuntokanta muodostaa noin 11 prosenttia kaikesta Suomen asuntokannasta. KOVA toivoo, että kuluttajariitalautakuntaa seuraavan kerran asetettaessa huomioidaan asuntotoimijoiden monipuolisuus.

 

Helsingissä 28.5.2024,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:    Lakimies Vilma Pihlaja, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ