Lausunto ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä

Katriina Lius

Sosiaali- ja terveysministeriölle

ASIA:            LAUSUNTO IKÄOHJELMAA KOSKEVASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSESTÄ

VIITE:           SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSNTOPYYNTÖ 17.6.2022 VN/17850/2022

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua sosiaali- ja terveysministeriölle Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 115 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Yleiset huomiot

Vaikuttavuustavoite: Asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä

Tarkempien tavoitteiden täsmennyksen tarve:

Ihmiset ennakoivat ja varautuvat ikääntymisen haasteisiin asumisessaan

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on suuri

 

Ikääntyneille soveltuvia esteettömiä ja muunneltavia asuntoja on kehitetty, korjattu ja rakennettu

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on suuri

 

Asuinympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä on huomioitu ikääntyvien tarpeet, osallisuus ja teknologian hyödyntäminen

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on suuri

 

Toimenpiteiden täsmennyksen tarve:

Tuetaan ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista asumisen neuvontaa ja korjausneuvontaa lisäämällä

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on pieni

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on suuri

 

Vahvistetaan kuntien ja hyvinvointialueiden ikääntyneiden asumisen ja asumispalveluiden kehittämistä

  • vanhuspalvelulain toteutuksen tuki ja osaamisen lisääminen asumisessa ja asumispalveluissa
  • tuki kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämishankkeisiin
  • ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittäminen verkostoyhteistyön avulla
  • hyvien käytäntöjen ja esimerkkien levittäminen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on pieni

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on suuri

 

Edistetään asuntokannan korjaamista ikäystävälliseksi

  • korjausavustusten saatavuuden turvaaminen ja avustusehtojen ajantasaisuuden tarkistaminen
  • asunnon korjaustarpeiden arviointimenetelmien kehittäminen ja levittäminen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on pieni

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on suuri

 

Kehitetään ja lisätään ikääntyneiden asumisratkaisuja

  • kaikille sopivan suunnittelun (Design for All) -periaatteen vahvistaminen asuntosuunnittelussa
  • yhteisöllisen asumisen (shl) ja muun välimuotoisen asumisen kehittäminen ja toteuttaminen ARA:n erityisryhmien asumisen investointiavustuksella
  • eri hallintamuotojen hyödyntäminen ikääntyneiden asumisessa.

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on pieni

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on suuri

 

Voit halutessasi antaa avointa palautetta tiiviisti vaikuttavuustavoitteen Asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä kokonaisuudesta.

 

Jotta toimenpide-ehdotukset toteutuvat myös käytännössä, KOVA pitää välttämättömänä, että valtioneuvosto huolehtii riittävistä resursseista asuntokannan korjaamiseen ikäystävälliseksi ja esteettömäksi. Tämä tarkoittaa, että korjauksia edistetään esimerkiksi avustuksilla, joita myönnetään asuntojen esteettömyysremontteihin ja joita on riittävästi saatavilla. KOVA katsoo, että myös kunnat voisivat harkita vastaavien avustusten myöntämistä tukeakseen oman alueensa asuntojen korjaamista ikääntyville sopiviksi.

Lisäksi KOVA korostaa hallitusohjelman tavoitetta auttaa väestöltään vähenevillä alueilla kuntia ja yhteisöjä sopeuttamaan kiinteistökantaansa vähenevään kysyntään ja korjaamaan olemassa olevaa ARA-asuntokantaa ikääntyville sopivaksi.

 

Helsingissä 24.8.2022,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

 

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ