Lausunto rakentamislain mukaisten rakentamisen luonnollisten henkilöiden pätevyyksien toteamisesta

Katriina Lius

Ympäristöministeriölle

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI RAKENTAMISLAIN MUKAISTEN RAKENTAMISEN LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYKSIEN TOTEAMISESTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 7.7.2022 DNRO VN/23227/2021

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakentamislain mukaisten rakentamisen luonnollisten henkilöiden pätevyyksien toteamisesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 115 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Valtuutettua toimielintä koskevat huomiot

Lakiluonnos sisältää säännökset toimielimestä, jonka ympäristöministeriö hakemuksen perusteella valtuuttaa antamaan todistuksia rakentamislaissa määriteltyjen rakentamisen pätevyyksien osalta. Lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti rakentamislain kanssa.

Tällä hetkellä pätevyyksien arvioinnista vastaavat kunkin rakennushankkeen sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiset. Käytännössä pätevyyden hakija toimittaa vaadittavat liitteet Lupapiste-palvelun kautta viranomaisen tarkastettavaksi. Eri rakennusvalvontaviranomaiset voivat tulkita hakijoiden toimittamia liitteitä eri tavoilla hankkeen vaativuutta arvioidessaan. Pätevyyttä voidaan siis arvioida hyvin eri tavalla eri kunnissa ja myös henkilövaihdokset viranomaisessa voivat muuttaa käytäntöjä. Erityisesti tämä on näkynyt alalla pitkään toimineiden suunnittelijoiden ja vastaavien kohdalla. Pätevyyden todistamiseksi on saatettu johonkin hankkeeseen vaatia todistuksia ja selvityksiä, vaikka sama henkilö on saattanut jo vuosia tai vuosikymmeniä tehdä vastaavan kaltaisia suunnittelu- tai muita tehtäviä hankkeiden parissa. Lisäksi vaihtelevat käytännöt ja tulkinnat voivat vaikuttaa siihen, miten laajasti eri kuntien alueella toimiva henkilö ottaa vastaan toimeksiantoja jonkin kunnan alueella.

Näistä syistä KOVA katsoo, että lakiehdotuksen mukainen pätevyyden toteava toimielin selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi käytäntöjä eri kunnissa. KOVA kuitenkin katsoo, että tavoitteen toteutumiseksi tärkeää on myös hankkeiden vaativuustasojen yhdenmukainen arviointi. KOVA huomauttaa, että eri puolilla Suomea toteutetaan vaativuudeltaan ja pätevyysvaatimuksiltaan hyvin erilaisia rakennushankkeita, jolloin ongelmaksi voi muodostua vaativuustasojen sisällön määrittäminen. Esimerkiksi rakennushankkeen vähäinen vaativuus voidaan tulkita hyvin eri tavoin maaseutumaisessa rakennetussa ympäristössä kuin kaupungin keskusta-alueella.

Nykyisin rakennushankkeiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyydet todetaan hankekohtaisesti rakennusvalvontaviranomaisille esitettävillä todistuksilla ja selvityksillä. Ehdotuksen mukaan rakentamislaissa määritetyt suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyydet osoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille valtuutetun toimielimen myöntämällä todistuksella. Jos hankkeiden vaativuustasoille saadaan luotua valtakunnalliset sitovat määritelmät, se helpottaisi rakennusvalvonnan lupakäsittelyä ja päätöksentekoa, mutta mahdollistaisi myös hankkeeseen ryhtyvän ennakoinnin hankkeeseen vaadittavista pätevyyksistä ja kelpoisuuksista. KOVA katsoo, että tämä voisi edistää erityisesti pienempien korjaus- ja muutostöiden toteutumista, kun vaatimukset olisivat selkeästi nähtävissä jo ennen rakennusluvan jättämistä.

 

Helsingissä 24.8.2022,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

 

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ