Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä

Katriina Lius

Ympäristöministeriölle

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAKENNUSTEN VARUSTAMISESTA SÄHKÖAJONEUVOJEN LATAUSPISTEILLÄ JA LATAUSPISTEVALMIUKSILLA SEKÄ AUTOMAATIO- JA OHJAUSJÄRJESTELMILLÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ DNRO VN/21966/2022

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Toivomme jatkossa, että ympäristöministeriö lähettää automaattisesti KOVA ry:lle rakentamisen säädöksiä koskevat lausuntopyynnöt, samalla tavoin kuin se lähettää ne kiinteistöalan muillekin toimijoille.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 115 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Yleiset kommentit

Esitysluonnoksessa ehdotetaan tehtäväksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annettuun lakiin tarvittavat muutokset EPBD 2018 -direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi.

Suomessa on valittu direktiivin mahdollistama vaihtoehtoinen neuvontamenettely rakennusten ilmastointijärjestelmien ja lämmitysjärjestelmien osalta, pakollisten säännöllisten tarkastusten sijasta. Tästä syystä Suomessa ei ole säädetty tarkastuksista. EPBD 2018 -direktiivin täytäntöönpano edellyttää silti, että eräät rakennukset on vapautettava ilmastointijärjestelmien ja lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden tarkastusvelvoitteesta. Perustelujen mukaan ehdotuksella ei katsota olevan muita vaikutuksia kuin se, että Suomi välttyy Euroopan komission rikkomusmenettelyltä ja mahdollisilta sakkoseuraamuksilta.

KOVA kannattaa neuvottelumenettelyn valitsemista tarkastusmenettelyn sijaan.

Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa esitysluonnokseen.

 

 

Helsingissä 26.9.2022,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

 

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ