Lausunto luonnoksista määräykseksi kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Katriina Lius

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSISTA MÄÄRÄYKSEKSI 65 E/2022 KIINTEISTÖN SISÄVERKOISTA JA TELEURAKOINNISTA SEKÄ SEN PERUSTELUMUISTIOKSI

VIITE:           LIIKENNE JA VIESTINTÄVIRASTO TRAFICOMIN LAUSUNTOPYYNTÖ DNRO 204585/03.04.05.00/2022

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintävirasto Traficomille luonnoksista määräykseksi kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Toivomme jatkossa, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää automaattisesti KOVA ry:lle kiinteistöalaa ja kiinteistönomistajia koskevat lausuntopyynnöt.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 115 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Muuta lausuttavaa määräysehdotuksesta tai sen perustelumuistiosta

Määräysmuutoksella uudistetaan vuonna 2019 annettuja rakennuksia koskevia sisäverkkomääräyksiä. Uudistuksen tavoitteena on laskea sisäverkon rakennuskustannuksia, kun otetaan käyttöön valokuitu ja sen kautta saatava huippunopea laajakaista. Määräyksen keskeisenä tarkoituksena on turvata sisäverkkojen tekninen laatu ja luotettavuus. Määräys kattaa teknisten ominaisuuksien, asennustyön laadun ja suorituskyvyn lisäksi myös verkon fyysisen turvallisuuden ja tietoturvallisuuden. Määräyksellä varmistetaan, että sisäverkot ja antennijärjestelmät kestävät normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset, mekaaniset, sähkömagneettiset ja muut ulkoiset häiriöt.

Tällä hetkellä CAT6-parikaapelointi on edelleen rakennettava niin uudisrakennus- kuin saneerauskohteissa. Luonnoksella uudeksi määräykseksi laajennettaisiin FTTH-poikkeusta ja kiinteistön omistajan olisi mahdollista jättää parikaapelointi rakentamatta myös uudisrakennuskohteissa, kun kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä on todennetusti saatavissa. Samalla vanhan puhelinkaapeloinnin tarkastusvaatimus poistuu saneerauskohteissa uudistettaessa sisäverkkoa. Lisäksi puhelinkaapelointi voidaan halutessa poistaa käytöstä, mikä myös osaltaan laskee kustannuksia. Mikäli FTTH-liittymiä ei ole saatavilla kohteeseen, niin nykyiset parikaapelointivaatimukset pysyvät voimassa.

KOVA kannattaa FTTH-poikkeuksen laajentamista määräysluonnoksessa esitetyllä tavalla. Kiinteistön omistajan mahdollisuus jättää parikaapelointi rakentamatta myös uudiskohteissa laskee sisäverkon rakennuskustannuksia kohteissa, joissa valokuitu todetaan riittäväksi toteutustekniikaksi. Tällä hetkellä voimassa oleva FTTH-poikkeus on ollut voimassa kuusi vuotta, eikä sen soveltamisen ole todettu aiheuttavan ongelmia.

Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa määräysluonnokseen.

 

 

Helsingissä 26.9.2022,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

 

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ