Lausunto 21.4.2016 maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ympäristöministeriölle

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

VIITE:           LAUSUNTOPYYNTÖ 14.3.2016 Dnro YM5/600/2016

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry lausuu luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontajärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 20 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on 77 kunnassa yhteensä noin 158 000 vuokra-asuntoa. Asunnoissa on koteja yli 278 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä lähes 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana lähes 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhtiöiden yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 943 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Yleistä

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on huolissaan rakentamisen investointikustannusten noususta. Kustannukset ovat pääsääntöisesti nousseet vuosi vuodelta. Ne vaikuttavat suoraan asumisen hintaan ja vaikeuttavat entisestään mahdollisuuksia rakennuttaa kohtuuhintaisia asuntoja.

KOVA toteaa, että valtion tukema asuntotuotanto, jossa vuokranmääritys perustuu niin sanottuun omakustannusperusteeseen, kestää huonosti taloudellisia riskejä, myös rakentamiseen liittyviä riskejä. KOVAn mielestä lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseen liittyy merkittäviä taloudellisia ja terveydellisiä riskejä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytyksiin ja pitkäaikaiseen kiinteistönomistamiseen sekä asukkaiden terveyteen.

KOVAn mielestä lähes nollaenergiarakentamiseen liittyy myös kansallisvarallisuuden arvon säilymiseen liittyvä riski, mikäli uusilla kiristyvillä määräyksillä rakennettavia kiinteistöjä ei rakenneta oikein. Pienikin rakennusaikainen virhe voi aiheuttaa mittavat vahingot paitsi kiinteistönomistajalle, myös rakennuksen käyttäjille, ihmisille.

KOVAn mielestä rakentamisen säädöksissä tulee välttää kansallista ylisäätelyä siltä osin kuin se ei ole perusteltua esimerkiksi rakennuksen turvallisen tai terveellisen käytön takaamiseksi.

KOVAn mielestä rakentamisessa huomio tulee kiinnittää erityisesti elinkaarikustannuksiin. KOVAn mielestä elinkaarinäkökulmaa ei ole huomioitu riittävästi hallituksen esitysluonnoksessa.

KOVA toteaa, että uudet säännökset ovat viemässä uusia rakennuksia entistä laitekeskeisimmiksi.  KOVA toteaa, että kun rakentamisen normit tiukkenevat esimerkiksi siirryttäessä lähes nollaenergiakohteiden rakentamiseen, tiukentuvien normien edellyttämät aiempaa suuremmat investoinnit esimerkiksi teknisiin laitteisiin eivät välttämättä tule takaisinmaksetuiksi alentuneina käyttökustannuksina, sillä teknisten laitteiden käyttöikäennusteet ovat usein osoittautuneet laskennallisia käyttöikiä lyhyemmiksi. Ylläpitokustannukset voivat tällöin nousta yllättävästi laiterikkojen seurauksena. Monimutkaiset tekniset laitteet ovat vikaherkkiä. Tämän seurauksena rakennusten terveellisyys ja turvallisuus voivat vaarantua yllättävästi.

Edellä olevaan viitaten KOVAn mielestä esitetyissä säädöksissä ei ole riittävästi huomioitu laiteriskien ja rakennuksen käytön aikaisia ongelmia. KOVA toivoo, että ympäristöministeriö huomioi nämä seikat lausuntokierroksen perusteella tehtävässä lainsäädännön jatkotyöstämisessä.

Yksityiskohtaiset kannanotot hallituksen esitysluonnokseen, valtioneuvoston asetusluonnokseen ja ympäristöministeriön asetusluonnokseen

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulo

Hallituksen esityksessä esitetään, että maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulisi voimaan 1.1.2017 lukien.

KOVA pitää tätä lain ja määräysten voimaantuloaikataulua liian nopeana. KOVA viittaa hallituksen esityksessä esitettyyn kansainväliseen kehitykseen ja kannattaa samanlaista lain ja määräysten voimaantuloaikataulua kuin Ruotsissa. Tällöin viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevien uusien rakennusten tulisi olla lähes nollaenergiatasoisia 1.1.2019 lukien ja kaikkien uusien rakennusten 1.1.2021 lukien.

KOVA perustelee lain voimaantulon myöhentämistä esitetystä sillä, että monien muutosten vallitessa uusien vaatimusten muutosten vaikutuksista ei ehditä saada ennakkoon tutkittua tietoa. KOVA katsoo myös, että muutoksiin ei ehditä valmistua riittävän huolellisesti nyt hallituksen esitysluonnoksessa esitetyssä aikataulussa. Uudet, ehdotetut määräykset vaativat uusia suunnitteluratkaisuja ja rakenteita. Niiden toimivuudesta ja ennen kaikkea pitkäaikaiskestävyydestä ei ole kokemuksia. KOVA muistuttaa, että investointivaiheen aikana tehtävät virheet teknisissä ratkaisuissa voivat tuhota koko investoinnin taloudelliset edellytykset elinkaaren kuluessa.

Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista 1 § Energiamuotojen kertoimien lukuarvot

KOVA pitää energiamuotojen kertoimien uusia lukuarvoja lähtökohtaisesti tervetulleina ja aiempia lukuarvoja oikeudenmukaisempana.

KOVA kuitenkin esittää pohdittavaksi, onko kaukojäähdytyksen kertoimen lukuarvo 0,28 liian matala. KOVAn mielestä kaukojäähdytyksen kertoimen matala lukuarvo saattaa suosia kaukojäähdytystä suhteessa muihin energiamuotoihin. KOVA myös muistuttaa, että kaukojäähdytyksen saatavuus Suomessa on varsin rajallinen tällä hetkellä.

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

KOVA arvioi, että E-lukujen osalta teoreettiset laskelmat ja rakennuksen todellinen energian käyttö jäänevät edelleen varsin kauaksi toisistaan, siitäkin huolimatta, että rakennuksen käyttötarkoitus ja käyttäjien kulutustottumukset vaikuttavat keskeisesti rakennuksen todelliseen energiankulutukseen. Tällä voi olla vaikutuksia toimijoiden sitoutumiseen lainsäädännön tavoitteisiin.

KOVAn mielestä säännöksillä ei tule estää yksiaineisten massiivisten seinärakenteiden käyttöä uusissa rakennuksissa. Yksiaineiset seinät ovat käytännössä osoittautuneet paljon niiden laskennallisia arvoja tehokkaammiksi energiatehokkuudessaan. Lisäksi yksiaineisten seinien korjaus on yksinkertaista ja kustannustehokasta.

Asetuksen 13 §:ssä esitetään säädettäväksi kesäajan sisälämpötilojen rajoista velvoittavasti lainsäädännössä. KOVAn käsityksen mukaan tällä hetkellä rakennusten sisälämpötiloista säädetään tällä hetkellä Suomen Rakennusmääräyskokoelmassa vain ohjetasoisesti, ei siis velvoittavasti. Tältä osin asetus on KOVAn käsityksen mukaan tiukentamassa normeja.

Jos lainsäädännössä on jatkossa tarkoitus määritellä jollakin tavoin rakennuksen ylläpidon aikaisia olosuhteita, olisi tällöin KOVAn mielestä myös määriteltävä esimerkiksi se, miten lämpötilat mitataan ja mitkä tekijät voivat vaikuttaa lämpötiloihin.

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

KOVA kannattaa siirtymistä kohti mahdollistavaa sääntelyä ilmanvaihtojärjestelmien vaatimuksissa.

Helsingissä 21.4.2016,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen varapuheenjohtaja Timo Hyttinen, puh. 0400 779 315, timo.hyttinen@jkl.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ