Lausunto 20.4.2016 korjausavustuksista ympäristöministeriölle

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI ASUINRAKENNUSTEN JA ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSISTA

VIITE:           LAUSUNTOPYYNTÖ 23.3.2016 Dnro YM003:00/2016

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry lausuu luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontajärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 20 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on 77 kunnassa yhteensä noin 158 000 vuokra-asuntoa. Asunnoissa on koteja yli 278 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä lähes 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana lähes 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhtiöiden yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 943 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Yleistä asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksia koskevasta laista

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kommentoi hallituksen esitysluonnosta vain siltä osin kuin se koskettaa joko kunnan omistamaa vuokrataloyhtiötä tai muuta yleishyödyllistä vuokrataloyhtiötä.

KOVA pitää hyvänä ja perusteltuna, että korjausavustuksien kaikki valtionapuviranomaistehtävät keskitetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA).

KOVA pitää myös hyvänä lakiesityksen tavoitetta selkeyttää korvausavustusten kokonaisuutta. KOVA toivoo, että laadittava lainsäädäntö pysyisi muuttumattomana voimassa useamman vuoden. Esimerkiksi edellisellä hallituskaudella korjaus- ja energia-avustusten kokonaisuutta muutettiin useamman kerran ja avustettavat kohteet vaihtelivat vuodesta toiseen. Tämä on lähtökohtaisesti epätarkoituksenmukaista.

Lain 4 § Avustusten enimmäismäärät

KOVA vastustaa lakiluonnoksen 4 § 1 momentin 1 kohdan ehdotettua 45 prosentin valtionavustuksen määrää liian alhaisena. KOVA ehdottaa, että em. valtionavustusten määrä säilyisi jatkossakin nykyisessä 50 prosentissa.

Perustelemme näkemystämme hissin suurella investointikustannuksella. Kyse ei ole niinkään valtiontaloudellisesta seikasta, sillä avustuksille määritellään vuosittain valtion talousarviossa enimmäisavustusvaltuus. KOVA pelkää, että koska hissien jälkiasennus on merkittävä investointi, voi tällöin pienelläkin avustusprosentin alentamisella olla merkittävää haittaa hissien jälkiasentamistahdin hiipumiseen.

KOVA toteaa, että hallituksen esitysluonnoksen nykytilaa koskevassa arvioinnissa sivuilla 9-11 on ansiokkaasti kuvattu hissiavustuksen tarveharkintaisuuteen liittyvää problematiikkaa.

KOVA ehdottaakin, että mikäli valtiovallan tavoite on edistää hissien jälkiasentamista etenkin sellaisissa taloissa, joissa asuvilla ei ole keskimäärin suuria tuloja, tällöin valtiovalta voisi edistää tätä tavoitetta painottamalla hissiavustusten myöntämistä ennen kaikkea lähiöissä sijaitseviin asuinrakennuksiin. Tällöin valtaosa avustuksista käytännössä kohdentuisi siten, että niistä pääsisivät hyötymään eniten sellaisissa asuintaloissa asuvat ihmiset, joiden tulotaso ei ole suuri.

Helsingissä 20.4.2016,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ