Lausunto 11.8.2016 esteettömyysmääräyksistä ympäristöministeriölle

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RAKENNUKSEN ESTEETTÖMYYDESTÄ

VIITE:           LAUSUNTOPYYNTÖ 8.6.2016 Dnro YM004:00/2016

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry lausuu luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontajärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 21 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on 77 kunnassa yhteensä yli 159 000 vuokra-asuntoa. Asunnoissa on koteja yli 280 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 951 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

Yleistä valtioneuvoston asetusluonnoksesta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää valtioneuvoston asetusluonnosta nykytilaan nähden oikeansuuntaisena, mutta riittämättömänä ja osin epätarkoituksenmukaisena.

KOVAn mielestä valtioneuvoston asetusluonnoksen tavoite esteettömyyden toteutumisesta tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti on hyvä ja kannatettava. KOVA katsoo, että asetusluonnoksessa esitetyt muutokset ovat pääosin hyviä ja perusteltuja sekä selkeyttä lisääviä. KOVA arvioi, että asetusluonnoksessa esitettyjen esteettömyysmääräysten keventäminen myös vaikuttaa rakentamiskustannuksiin niitä hieman alentaen.

KOVA pitää myönteisenä, että asetusehdotuksessa ehdotetaan kerrostalojen esteettömyysvaatimuksia lievennettäväksi ja että esteettömyysvaatimukset ehdotetaan poistettavaksi kokonaan pientaloista.

KOVA pitää perusteltuna, että opiskelija- ja nuorisoasumisessa luovutaan pääosin täysin esteettömien uusien asuntojen rakentamisesta ottaen huomioon asuntojen kohderyhmän, so. nuorten ihmisten keskimääräiset fyysiset ominaisuudet.

Nuoriso- ja opiskelija-asumiseen tarkoitettujen asuntojen rakentamisen näkökulmasta valtioneuvoston asetusluonnos on epätarkoituksenmukainen, sillä esteettömyysvaatimuksen keventäminen on tehty vain osittain. Ehdotettu asetusluonnos lähtee siitä ajatuksesta, että vaikka 95 prosentilta opiskelija- ja nuorisoasuntoja poistetaan vaatimus esteettömästä hygieniatilasta (asetusluonnoksen 4 luvun 13 §), tulee näihin 95 prosenttiin asuntoja rakentaa silti esteetön kulkuyhteys. Tämä aiheuttaa erittäin epätarkoituksenmukaisen lopputuloksen eikä se vastaa esteettömyysmääräysten keventämistavoitteen henkeä.

Jos esimerkiksi nuoriso- tai opiskelija-asuntokohteessa on useampi kuin yksi porrashuone, järkevintä olisi, että vain yksi porrashuone tehtäisiin esteettömäksi kulkuväylien, sisäänkäynnin ja ovien osalta. Tällöin viiden prosentin osuus esteettömistä asunnoista voitaisiin sijoittaa em. porrashuoneeseen. Ehdotettu asetusmuutos ei kuitenkaan mahdollista tätä, vaan se vaatii esteetöntä kulkua myös sellaisiin porrashuoneisiin, joiden käytävien varrella ei ole esteettömiä asuntoja. Tämä on tarpeetonta ja kustannuksia lisäävää.

KOVAn mielestä olisikin luontevaa, että nuoriso- ja opiskelija-asuntojen suunnittelun lähtökohta olisi se, että asunnot lähtökohtaisesti vapautetaan esteettömyysmääräyksistä, mutta rakennuttajalle annettaisiin mahdollisuus suunnittelussa huomioida se, miten esteettömyysvaatimuksen toteuttaminen viidessä (5) prosentissa asuntoja olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa.

KOVA edellyttää, että valtioneuvoston asetusluonnoksen 4 luvun 13 § 3 momentissa oleva poikkeus ulotetaan koskemaan myös asetusluonnoksen 2 luvun pykäliä 3, 4, 5 ja 6.

Yksityiskohtaiset kannanotot valtioneuvoston asetusluonnokseen

1 Luku Yleistä 1 § Soveltamisala

KOVAn mielestä kaksikerroksilta, ns. luhtitalotyyppisiltä asuinrakennuksilta, joihin ei rakenneta hissiä, tulee poistaa kokonaan esteettömyysvaatimus ylimmän kerroksen asunnoilta. Esteettömyysmääräyksien vaatiminen kaksikerroksien talojen ylimpien kerroksen asunnoilta on täysin epätarkoituksenmukaista, sillä liikuntarajoitteinen henkilö ei pääse ylimmän kerroksen asuntoon. Edellä olevaan perustuen KOVA esittääkin, että valtioneuvoston asetusluonnoksen 1 luvun 1 § 2 momenttia täsmennetään siltä osin, että asetus ei koske kaksikerroksien asuinrakennuksien ylintä asuinkerrosta.

3 Luku Tasoerot 7 § Luiska

KOVAn mielestä luiskien kaltevuutta koskevia vaatimuksia ei tulisi kiristää niissä asuinrakennuksissa, jotka eivät ole tarkoitettuja erityisesti liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Luiskavaatimusten kiristäminen johtaa entistäkin pidempiin luiskiin ja suurempiin tilantarpeisiin tai sitten erilaisten teknisten laitteiden käyttöön. Luontevien suunnitteluratkaisujen löytäminen vaikeutuu useissa tapauksissa. Tämä puolestaan voi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia.

Luiskia käytetään pihojen lisäksi esimerkiksi yleistyvien maanalaisten pysäköintihallien liittymisissä muuhun rakennukseen.

KOVA huomauttaa, että Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa F1 Esteetön rakennus -ohjetta enimmäiskaltevuudeltaan 8 % luiskan soveltuvuudesta korkeintaan metrin tasoeroille on perusteltu luiskan tilantarpeella, ei käytettävyydellä. Tapauskohtaisesti tilaa pidemmällekin enimmäiskaltevuudeltaan 8 % luiskalle voi kuitenkin olla, joten sen käyttö tulee jatkossakin edelleen sallia. Edellä olevan perusteella KOVA esittää, että ympäristöministeriö muokkaa lainsäädännön jatkotyössä pykälän 2 momenttia.

Helsingissä 11.8.2016,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen (yleistä lausunnosta), KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Jari Riskilä (nuorisoasumiseen liittyvät kysymykset), Alkuasunnot Oy, puh. 040 756 3817, jari.riskila@alkuasunnot.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ