Kertomus toiminnasta

Jouni Parkkonen

KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT RY – KOVA 

KERTOMUS TOIMINNASTA AJALTA 19.11.2013–31.12.2014

Yleistä 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on 29.8.2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Sen tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti edistää kohtuuhintaista vuokra-asumista ja vuokra-asuntojen yleisiä ja yhteisiä tuotannollisia edellytyksiä. KOVA kehittää myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottajien ja omistajayhteisöjen ja vuokralaisten välistä yhteistyötä ja keskustelua sekä edistää oikean tiedon leviämistä vuokra-asumista koskevissa asioissa ja tuottaa puolueetonta ja ajantasaista tietoa vuokra-asumisesta eri sidosryhmille.

Yhdistys käynnisti toimintansa lokakuussa 2014, kun yhdistyksen toiminnanjohtaja aloitti toimessaan.

KOVA on edunvalvontajärjestö ja se tekee myös neuvonta- ja valistustoimintaa. Yhdistyksen neuvonta- ja valistustoiminnasta vastaa palkattu toiminnanjohtaja. Neuvontatoiminta kohdistetaan jäsenille ja se pitää sisällään muun muassa valtion asuntopoliittisten päätösten perusteella tehtävää neuvontaa ja tiedottamista. Neuvontatoiminta edellyttää toiminnanjohtajalta myös erilaisia selvittelytehtäviä muun muassa viranomaisten kanssa.

Jäsenet 

Yhdistyksen perustajajäseninä on 9 suurimman kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt. Vuoden 2014 lopussa yhdistyksellä oli 9 jäsenyhteisöä. Yhdistyksen jäseninä olivat 31.12.2014 seuraavat jäsenyhteisöt:

  • Espoon Asunnot Oy
  • Helsingin kaupungin asunnot Oy
  • Jyväskylän vuokra-asunnot Oy
  • Lahden Talot Oy
  • Niiralan Kulma Oy
  • Oulun Sivakka Oy
  • Tampereen Vuokratalosäätiö rs.
  • TVT Asunnot Oy
  • VAV Asunnot Oy

Jäsenyhtiöillä oli 31.12.2014 omistuksessaan noin 116 000 vuokra-asuntoa.

Yhdistyksen jäsenmaksu koostuu kertaluonteisesta liittymisjäsenmaksusta ja vuosittaisesta jäsenmaksusta. Liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosittainen jäsenmaksu perustuu jäsenen asuntomäärään.

Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattamiseksi toiminnanjohtaja käynnisti keskustelut potentiaalisten jäsenten kanssa. Yhdistyksen jäsenyyteen suhtautuminen koettiin houkuttelevaksi. On odotettavissa, että yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa vuoden 2015 aikana.

Hallinto 

Yhdistyksen ylimpänä päättävänä elimenä on vuosikokous. Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-toukokuussa. Sääntöjen mukaan vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu 5-12 jäsentä. Perustamiskokouksessa 29.8.2013 yhdistykselle valittiin hallitus, johon valittiin 9 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jaana Närö ja varapuheenjohtajana Raimo Hätälä. Hallituksen muut jäsenet olivat Ahto Aunela, Teppo Forss, Timo Hyttinen, Juhani Jokelainen, Seppo Kallio, Kari Keränen ja Teija Ojankoski. Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana kaksi kertaa.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.5.2014. Hallituksen kokoonpano pysyi muuttumattomana perustamiskokouksesta. Puheenjohtajana jatkoi Jaana Närö ja varapuheenjohtajana Raimo Hätälä. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana kuusi kertaa.

Yhdistyksellä on palkattuna työntekijänä toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajaksi valittu Jouni Parkkonen aloitti tehtävässään 6.10.2014. Toiminnan alkuvaiheessa toiminnanjohtajan palvelut ostetaan Kuntaliitto Palvelut Oy:ltä. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kuntaliiton tiloissa Kuntatalolla.

Asuntopoliittinen toiminta 

Yhdistys käynnisti varsinaisesti syksyllä 2014 edunvalvontatoimintansa. Hallitus piti marraskuussa 2014 seminaarin, jossa se linjasi yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2015–2019. Tämän perusteella yhdistyksen toiminnanjohtaja aloitti aktiivisen vaikuttamisen puolueiden hallitusohjelmatavoitteisiin. Yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteista on viestitty myös medialle ja sidosryhmille.

Yhdistys antoi vuonna 2013 yhden lausunnon ympäristöministeriölle omakustannusperiaatteen kehittämistä koskevasta lakiluonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Yhdistys antoi vuonna 2014 yhden lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle asumistukilain uudistamista koskevasta lakiluonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Joulukuussa 2014 yhdistys oli kuultavana ympäristöministeriön asettaman Asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus -hankeryhmän järjestämässä kuulemistilaisuudessa.

Kansainvälinen toiminta 

Yhdistys on ollut vuoden 2014 maaliskuusta lukien jäsenenä Pohjoismaisessa yleishyödyllisten vuokra-asuntojen omistajien yhteisössä NBO – Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer’ssa. Yhdistyksellä on NBO:n hallituksessa kaksi jäsentä, joilla kummallakin on varajäsen. Yhdistystä edustavat NBO:n hallituksessa Jaana Närö ja Raimo Hätälä, varajäseninään Ahto Aunela ja Seppo Kallio.

NBO:n hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Lisäksi NBO:lla oli kongressi syyskuussa 2014 Islannissa.

Yhdistys isännöi NBO:n hallituksen kokousta 18.–19.11.2014 Helsingissä. Yhdistys järjesti kokousväelle hallituksen kokouksen yhteydessä oheisohjelmaa ja illallisen. Oheisohjelmassa NBO:n hallitus sai tutustua Suomen ja Helsingin asuntopolitiikkaan alustusten myötä. Lisäksi hallitus vieraili Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokratalokohteissa.

Tutkimustoiminta 

Yhdistys osallistui Pohjoismaisen asuntoselvityksen teettämiseen ja rahoittamiseen vuonna 2014. Selvityksen ohjausryhmässä yhdistystä edusti puheenjohtaja Jaana Närö. Selvityksen toteutti Pellervon taloustutkimus PTT. Selvitys valmistui joulukuussa 2014. Selvityksestä tehtiin painettu julkaisu.

Lisäksi yhdistys konsultoi Global Research & Datalle kysymyspatteristoa maksulliseen selvitykseen, jolla kerättiin näkemyksiä kuntapäättäjiltä ja johtavilta virkamiehiltä kuntien omistamien vuokrataloyhtiöiden toiminnasta.

Viestintä 

Yhdistyksen viestintä on kokonaisvaltaista. Se tukee paitsi yhdistyksen tunnettuutta, myös sen tavoitteiden edistämistä.

Yhdistys osti vuonna 2014 vaikuttajaviestinnän suunnitteluun liittyviä konsultointipalveluita Miltton Networks Oy:ltä.

Yhdistys lanseerasi toimintansa 11.11.2014 valtakunnallisesti järjestämällä ajankohtaisseminaarin asumisesta. Seminaarissa esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja edunvalvonnan teesit. Tilaisuudessa puhui muun muassa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen. Tilaisuus kokosi yhteensä lähes 60 asumisen ammattilaista ja teemasta kiinnostunutta henkilöä ja toimittajaa paikalle. Yhdistys sai tilaisuuden myötä positiivista julkisuutta muun muassa Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä.

KOVA antoi joulukuussa 2014 yhden kannanoton koskien vuokra-asumisen ja pientaloasumisen suhdetta.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja on pitänyt aktiivisesti yhteyttä maan johtaviin tiedotusvälineisiin tavoitteena lisätä toimittajien tietoa yhdistyksestä, sen tavoitteista sekä asuntopolitiikasta.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja on antanut syksyllä 2014 useita haastatteluja medialle yhdistyksestä, sen toiminnasta ja asuntopoliittista tavoitteista. Haastattelut ovat edistäneet yhdistyksen tunnettuutta ja tavoitteita.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat osallistuneet asiantuntijapuheenvuorojen käyttäjinä useissa asuntopoliittisissa tilaisuuksissa vuonna 2014.

Yhdistys aloitti syksyllä 2014 graafisen ilmeen luomisen. Graafisen ilmeen luomisessa käytettiin yhteistyökumppanina U&U Production Oy:a. Graafinen ilme valmistui helmikuussa 2015.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ