Tiedote: Ympäristövastuullisuusteot näkyvät vuokratalo- ja aso-yhtiöiden jokapäiväisessä toiminnassa

Katriina Lius

Ympäristövastuullisuustekojen merkitys on noussut tärkeään rooliin myös vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toiminnassa. KOVAn jäsenilleen toteuttaman vastuullisuus- ja ympäristöasioiden kyselyn mukaan KOVAn jäsenistä 63 % tekee suunnitelmallista ja erikseen raportoitavaa vastuullisuustyötä, kuten ympäristöön sekä sosiaaliseen tai taloudelliseen vastuuseen liittyviä toimenpiteitä. Vastaajista 21 % kertoi myös noudattavansa jotain vastuullisuuden raportointistandardia. KOVA teetti jäsenistölleen vastaavan kyselyn vuonna 2020, jolloin tämä luku oli 15 %.

Jäsenistä reilusti yli puolet viestii asukkailleen yhtiönsä tekemästä ympäristö- ja vastuullisuustyöstä, mikä koetaankin vastuullisen vuokranantajan tehtäväksi. Vuokralaisia kiinnostaa nykyisin myös entistä enemmän oman vuokranantajansa ympäristö- ja vastuullisuusasioista huolehtiminen, ja vuokranantajan läpinäkyvä toiminta koetaan hyvin positiivisena asiana.

Yhtiöiden omistajat asettavat myös yli puolella KOVAn jäsenistä erilaisia vastuullisuus- ja ympäristötavoitteita yhtiölle, ja niin ikään yli puolella jäsenistä vastuullisuus- ja ympäristöasiat näkyvät myös henkilöstön ohjeistuksessa; työntekijöitä kannustetaankin esimerkiksi vähentämään auton käyttämistä.

Useilla jäsenillä on lisäksi käytössään laaja etätyömahdollisuus, ja useissa yhtiöissä työntekijän polkupyörän käyttöä tuetaan. Vastaajista 31 % (26 % vuonna 2020) kertoi yhteisönsä myös hyödyntävän yhteiskäyttöpalveluja, joista yleisimpänä mainittiin yhteiskäyttöautot sekä muun muassa asukastoimikunnalle hankitut lainattavat työkalut ja muut laitteet.

Energiatehokkuustoimet ovat korostuneet entisestään

Peruskorjauksen yhteydessä tehtävään energiatehokkuuden parantamiseen suhtaudutaan KOVAn jäsenistössä myönteisesti: lähes puolet kertoo parantavansa energiatehokkuutta osassa peruskorjauksista merkittävästi määräysten vaatimustasoa paremmaksi, ja 21 % (18 % vuonna 2020) vastaajista parantaa energiatehokkuutta aina merkittävästi määräysten vaatimustasoa paremmaksi.

Noin puolet KOVA jäsenistä kertoi tekevänsä yhtiönsä vastuullisuustyön kokonaan itse, tai tekevänsä osan työstä itse ja ostavansa osan ulkopuolelta. Osalla jäsenistä on myös vastuullisuusasioista päätoimisesti vastaava työntekijä. Vastaajista 40 % (26 % vuonna 2020) kertoi lisäksi käyttävänsä ympäristö- tai muita vastuullisuuskriteerejä hankinnoissaan. Vastuullisuusnäkökulman käyttäminen hankintojen kriteerinä on koettu jäsenistössä hyväksi ja toimivaksi tavaksi lisätä vastuullistyötä.

Lähes kaikissa yhtiöissä asukkaita myös aktivoidaan tai kannustetaan erilaisilla tavoilla vastuullisuustyöhön, kuten veden säästämiseen, jätteiden lajitteluun tai energian kulutuksen seurantaan. Jäsenistä 71 % (59 % vuonna 2020) kannustaa asukkaitaan myös yhteistoimintaan vastuullisuuteen liittyvissä asioissa, kuten yhteisillä talkoilla.

Vastuullisuusteot ovat yhä tärkeämpiä tulevaisuudessa

Vaikka vastuullisuuteen on kiinnitetty huomiota kiitettävästi KOVAn jäsenten toiminnassa jo tähän mennessä, on ympäristövastuullisuusteot tärkeää pitää mielessä myös tulevaisuudessa. KOVAn jäsenet katsovatkin toiminnassaan tulevaisuuteen; 90 % jäsenyhtiöistä aikoo lisätä tulevaisuudessa vastuullisuus- ja ympäristötyötään.

Monet jäsenet myös totesivat, että vaikka tiettyjä toimenpiteitä, esimerkiksi asuinkiinteistön hiilijalanjäljen laskentaan ei olla vielä tehty, ovat tällaiset toimenpiteet kuitenkin suunnitteilla. Vastuullisuustyö onkin jatkuva prosessi, joka ei tule koskaan päätökseen.

– Kyselyn tulokset ovat selkeä merkki siitä, että vastuullinen liiketoiminta sekä ympäristön huomioonottaminen ovat yhä useamman KOVAn jäsenen keskeisimpiä toiminnan perusperiaatteita. Pidämme tätä erittäin myönteisenä kehityssuuntana. Lisäksi vastuullisuusraportointi on keskeinen väline oman toiminnan mittaamiseen ja kehitystavoitteiden asettamiseen kohti vähähiilisempää taloutta. Vastuullisuusteot näkyvät jäsentemme jokapäiväisessä toiminnassa, mikä on pelkästään positiivinen asia kaikille, KOVAn tekninen johtaja Sami Ylenius toteaa tyytyväisenä.

 

Lisätietoja:    Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ