Tiedote: Ympäristövastuullisuusteot arkipäivää KOVAn jäsenillä

Jouni Parkkonen

Tiedote: Ympäristövastuullisuusteot arkipäivää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöissä

 

Tänään 16.4.2021 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet muistuttavat vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen tekemästä monipuolisesta ympäristövastuullisuustyöstä. KOVAn jäsenillä vastuullisuustyö on itsestään selvä osa toimintaa.

KOVA selvitti jäseniltään loppuvuonna 2020 kanssa niiden tekemää ympäristövastuullisuustyötä. Kysely toteutettiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. KOVAn jäsenistä 70 prosenttia tekee erikseen raportoitavaa vastuullisuustyötä. Vastuullistyö keskittyy yhtiöissä vastuullisuuden kaikkiin kolmeen näkökulmaan, ympäristö-, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.

Yli puolelle KOVAn jäsenistä yhtiön omistaja, yleensä kunta, asettaa tavoitteita vastuullisuustyölle. Useimmiten tavoitteet liittyvät kunnan tekemiin omiin sitoumuksiin, esimerkiksi päästövähennystavoitteisiin. Onkin luontevaa, että koska kuntien omistavat vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöt ovat merkittäviä kiinteistöjenomistajia, on niillä tällöin keskeinen rooli kuntien itselleen asettamiin tavoitteisiin pääsemisen mahdollistamisessa. Lähes puolet KOVAn jäsenistä on mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisessa vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa (VAETS).

Peruskorjausten yhteydessä kaksi kolmasosaa KOVAn jäsenistä parantaa kohteiden energiatehokkuutta merkittävästi määräyksiä paremmaksi ainakin osassa peruskorjauskohteita. Neljännes KOVAn jäsenistä parantaa aina energiatehokkuutta merkittävästi määräyksiä enemmän. KOVAn jäsenet toteuttavat omistamansa kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamista monin eri keinoin. Useimmin toteutettuja toimia ovat aiempaa ympäristöystävällisempään lämmitykseen siirtyminen kiinteistöissä, kiinteistöjen eristysten lisääminen, erilaisten antureiden asentaminen huoneistoihin ja automaation lisääminen.

KOVAn jäsenistö kannustaa aktiivisesti myös asukkaita erilaiseen vastuullisuustyöhön. Lähes kaikki jäsenet aktivoivat tai kannustavat asukkaita vaikuttamaan eri tavoilla omalla toiminnallaan kulujen pienentämiseen. Asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa esimerkiksi vedenkulutukseen.

Vastuullisuustyö tulee entistä tärkeämmäksi

Vastuullisuustyö muuttuu myös kiinteistöalalla koko ajan tärkeämmäksi. Paitsi asukkaat asiakkaina, myös omistajat edellyttävät kasvavissa määrin vastuullistyön lisäämistä ja toiminnan ympäristövaikutusten minimointia.

KOVAn jäsenistö on vahvasti lisäämässä eri keinoin vastuullisuustyötään. Vastuullisuustyötä aiotaan lisätä kaikilla osa-alueilla, mutta kuitenkin erityisesti ympäristövastuullisuus on osa-alue, jolla KOVAn jäsenet aikovat tehdä tulevaisuudessa nykyistä enemmän toimenpiteitä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta aiotaan parantaa, energian käyttöä vähentää, huoneistokohtaista mittarointia lisätä ja jätteiden lajittelua parantaa. Lisäksi osa jäsenistä aikoo ottaa käyttöön raportointistandardeja tai ympäristöohjelmia.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n kevätkokous

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, KOVA, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on omakustannusperiaatteella toimivia vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjä. Yhteisöt omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 100 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 285 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ