Tiedote: Yleishyödylliset vuokranantajat ja vuokralaiset: Lisää kohtuuhintaista asumista!

Jouni Parkkonen

Yleishyödylliset vuokranantajat ja vuokralaiset: Lisää kohtuuhintaista asumista!

Liian korkeat asumiskustannukset ovat laaja yhteiskunnallinen ongelma. Kohtuuhintaisten asuntojen puute vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta: missä asuvat esimerkiksi sairaanhoitajat, poliisit ja opettajat? Mistä pienituloiset löytävät kodin? Korkeat vuokrat lisäävät syrjäytymistä ja asunnottomuuden riskiä. Asumiskustannusten laskeminen on koko yhteiskunnan etu. Me vuokralaiset ja yleishyödylliset vuokranantajat haluamme yhdessä ratkaista tämän ongelman. Me toimimme sillanrakentajina.

Lisää kohtuuhintaista asumista

Jokaisella on tuloistaan riippumatta oikeus tarpeitaan vastaavaan kotiin. Myös pienituloisten on voitava asua kaupungeissa. Erityisesti kasvukeskuksissa on huutava pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Kuntapäättäjien on varmistettava, että yleishyödyllisillä yhteisöillä on mahdollisuudet vastata kysyntään ja rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kuntien on kaavoitettava tontteja asuntokysyntää vastaavasti. Yleishyödyllisille yhteisöille tulee luovuttaa riittävästi tontteja hyviltä sijainneilta, joukkoliikenneyhteyksien varrelta ja kohtuulliseen hintaan, jotta kuntalaisille syntyy kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Kustannukset kuriin kaavoituksen normitalkoilla

Kuntapäättäjä voi päätöksillään vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin ja siten myös asumisen hintaan. Yleishyödyllisten yhteisöjen asunnoissa vuokrat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan sijaan omakustannusperiaatteella – eli suoraan kustannusten perusteella. Siksi rakennus- ja ylläpitokustannusten säästöt laskevat asukkaiden vuokria.

Kustannusten alentamiseksi tarpeettoman yksityiskohtaisista kaavamääräyksistä on luovuttava. Salliva kaavoitus ja rakennusvalvonta voivat mahdollistaa uudenlaisten asukaslähtöisten ja kohtuuhintaisten asuntojen kehittämisen.

Erityisesti autopaikkavaatimuksia on kevennettävä. Maan tasalla autopaikat vievät arvokasta tilaa rakentamiselta, ja rakenteellisen pysäköinnin kustannukset nostavat vuokria. Siksi pysäköintipaikkoja tulee kaavoissa vaatia vain sen verran kuin asukkaat oikeasti tarvitsevat. Autoa harvoin käyttävät erityisryhmät tulee huomioida kaavoituksessa muita lievemmällä autopaikkanormilla.

Tasa-arvoinen ja saavutettava asuinympäristö tuo kuntaan elinvoimaa

Viihtyisä ja laadukas asuinympäristö kuuluu kaikille Suomessa asuville. Kuntien on kaavoituksella ja tontinluovutuksin pyrittävä asunto- ja asukasrakenteeltaan tasapainoisiin asuinalueisiin, sillä Suomen vahvuus on monipuolisessa yhdyskuntarakenteessa. Kaupungit eivät saa jakautua hyvätuloisten ja pienituloisten asuinalueisiin. Monimuotoisilla asuinalueilla on turvallista asua. Kunnissa pitää edistää hallintamuodoltaan niin sanottuja sekakohteita.

Kattavat palvelut, tiivis kaupunkirakenne ja monipuolinen asukasrakenne takaavat elinvoimaisen asuinympäristön. Kuntien on edistettävä täydennysrakentamista, sillä se on tehokkain tapa lisätä uusien asuntojen määrää. Tiivis kaupunkirakenne tukee myös joukkoliikenteen käyttöä.

Keitä sillanrakentajat ovat?

Me allekirjoittaneet edustamme laajasti kohtuuhintaisten ja omakustannusperusteisten vuokra-asuntojen asukkaita, kiinteistönomistajia ja muita asumisen toimijoita. Allekirjoittaneet kiinteistönomistajat tarjoavat sekä normaalia kohtuuhintaista vuokra-asumista että asuntoja erityisryhmille, kuten nuorille, opiskelijoille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, ja allekirjoittaneet asukasjärjestöt edustavat monipuolisesti kaikkia asukkaita. Allekirjoittaneet muut asumisen toimijat tekevät muun muassa asunnottomuuden vastaista työtä. Yhdessä toimijoiden asunnot muodostavat merkittävän osan valtion tuella rakennetusta asuntokannasta.

Aspa-säätiö sr

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Nuorisoasuntoliitto ry

sekä

Kämppäverkosto

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL)

Vuokralaiset VKL ry

World Student Capital -verkosto

 

Lisätietoja:

Sillanrakentajaverkoston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ