Tiedote: Ruotsin tie on vältettävissä onnistuneella asuntopolitiikalla

Katriina Lius

Julkisuudessa on ruodittu viime viikkoina runsaasti Ruotsissa tapahtuvia väkivaltaisuuksia ja nuorten jengiytymistä. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry toteaa, että ”Ruotsin tie” on vältettävissä, kun kunnissa tehdään onnistunutta ja vahvaa asuntopolitiikkaa.

Elinvoimaisten alueiden, eheän yhdyskuntarakenteen ja onnistuneen asuntopolitiikan kulmakivet ovat kaavoitus ja tonttien luovutus. KOVA pitää tärkeänä, että eriytymistä torjutaan kaavoittamalla hallintajakaumaltaan monipuolista asuntokantaa kaikille asuinalueille. Vaikka Suomessakin on merkkejä asuinalueiden eriytymisestä, alueittain erilaisia ihmisiä sekoittava politiikka on tuottanut tuloksia. Asukkaiden sekoittaminen asuinalue-, kortteli- ja jopa talokohtaisesti on ollut Suomessa menestyksekästä politiikkaa. Tätä tulee ehdottomasti jatkaa.

KOVAn mielestä täydennysrakentamisella on saatu Suomessa hyviä tuloksia segregaation torjunnassa. Täydennysrakentamisella voidaan vahvistaa asuinalueiden elinvoimaa ja vaikuttaa asuinalueiden asukasrakenteeseen. Tässä työssä esimerkiksi asumisoikeusasunnot ovat erittäin tärkeässä roolissa.

– On tärkeää, että kunnissa viranhaltijat ja etenkin poliittiset päätöksentekijät ymmärtävät monipuolisten asuinalueiden ja erilaisia ihmisiä kaikille asuinalueille sekoittavan politiikan merkityksen. Lisäksi valtion olisi perusteltua käynnistää pikaisesti uusi, laaja ja poikkihallinnollinen lähiöiden kehittämisohjelma, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen esittää. KOVAn jäsenillä on paljon asuntoja omistuksessaan nimenomaisesti lähiöissä, joten kohtuuhintaiset asuntotoimijat ovat halukkaita ja valmiita osallistumaan osaltaan asuinalueiden kehittämiseen ja niiden elinvoiman lisäämiseen sekä segregaation torjuntaan, Parkkonen jatkaa.

Uusien asumisoikeusasuntojen rakentamista tulee jatkaa

KOVA pitää ehdottoman välttämättömänä, että pääministeri Petteri Orpon hallitus arvioi uudelleen hallitusohjelman linjausta lopettaa asumisoikeusasuntojen uudistuotanto. Asumisoikeusasunnoilla on erittäin tärkeä rooli myös segregaation torjunnassa. Asumisoikeusasunnot ovat käytännössä ainoa laajasti käytössä oleva asumismalli vuokra-asumisen ja omistusasumisen välillä. Ne ovat myös kunnille erittäin tärkeä asuntopoliittinen väline muun muassa segregaation torjunnassa.

KOVA huomauttaa, että asumisoikeusasuntojen rakentaminen vapauttaa ARA-vuokra-asuntoja uusille asukkaille, sillä merkittävä osa asumisoikeusasuntoihin muuttavista henkilöistä muuttaa niihin valtion tuella rakennetuista ARA-vuokra-asunnoista. Lisäksi tässä suhdannetilanteessa valtion tukeman asuntotuotannon vähentäminen heikentää rakennusalan jo entuudestaan heikkoa suhdanne- ja työllisyystilannetta sekä vähentää valtion verotuloja.

– Toivon, että maan hallitus arvioi uudelleen tekemäänsä päätöstä asumisoikeusasuntojen uudistuotannon lopettamisesta. Päätökselle ei ole asuntopoliittisia eikä suhdanneluonteisia perusteluita. Asumisoikeusasunnoilla on erittäin keskeinen rooli asuntokannan monipuolistamisessa sekä kuntien asuntopoliittisena välineenä, Parkkonen päättää.

 

Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ