Tiedote: Päästövähennystavoitteet toteutettava kustannustehokkaasti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

Jouni Parkkonen

Tiedote: Päästövähennystavoitteet toteutettava kustannustehokkaasti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

 

Tänään 22.4.2022 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet ilmaisevat huolensa tulevien energiatehokkuusvaatimusten vaikutuksesta asumisen hintaan. KOVA vaatii, että päästövähennystavoitteisiin pääsemisessä huolehditaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta niin, ettei kenenkään asuminen kallistu kohtuuttomasti.

Vaikka KOVA kannattaa ja pitää välttämättöminä Suomen asettamia kansallisia ja Euroopan Unionin asettamia vähähiilisyys- ja päästövähennystavoitteita, näihin tavoitteisiin pääseminen uhkaa nostaa merkittävästi asumisen hintaa koko Suomessa. Koska kiinteistökanta uudistuu hitaasti, vain noin 1–1,5 prosenttia vuodessa, jää merkittävä osa kiinteistökannan päästövähennystavoitteisiin pääsemisestä toteutettavaksi olemassa olevassa kiinteistökannassa. Tämä korostaa sitä, että energiaremontteja ja kiinteistöjen päästöjä vähentäviä korjauksia on tuettava niin, ettei etenkään pienituloisten asumisen hinta nouse nykyisestä oleellisesti. Tämä tulee edellyttämään myös uusia tukijärjestelmiä tulevaisuudessa.

Energiaremonttien ja muutenkin kiinteistöjen korjausten toteuttamisessa tulee huomioida myös rahoituksen saatavuus. Tällä hetkellä niin ARA-toimijoilla kuin myös asunto-osakeyhtiöillä on vaikeuksia saada rahoitusta korjauksiin, koska kasvukeskusalueiden ulkopuolella kiinteistöjen vakuusarvot ovat matalat. Samasta syystä näille alueille ei juuri toteuteta uusiakaan asuntoja. ARA-toimijoiden korkotukilainoituksen saatavuutta kasvukeskusalueiden ulkopuolella vaikeuttaa vaatimus kunnan omavelkaisesta takauksesta. Jos rahoituksen saatavuuteen liittyviä ongelmia ei ratkaista, miten energiatehokkuus- ja myös esimerkiksi esteettömyyskorjaukset on tarkoitus rahoittaa. Viime kädessä valtion tulee löytää ratkaisu rahoituksen saatavuuteen, jos rahoitusmarkkinat eivät pysty kysymystä ratkaisemaan.

Energian hintojen viimeaikaiset korotukset ovat jo nostaneet kiinteistöjen ylläpitokuluja huomattavasti. Myös muut ylläpitokulut ovat kasvussa. Korotusten vaikutus vuokratasoon voi olla merkittävä. Tämä yhdistettynä kiinteistöjen tuleviin korjausvaatimuksiin energiatehokkuuden parantamisen ja vähähiilisyyden osalta uhkaavat nostaa asumiskuluja huomattavasti nykyisestä. KOVA ei halua, että energiaköyhyys ilmiönä rantautuu Suomeen, vaan yhteiskunnan on löydettävä ratkaisut asumisen hinnan pitämiseen kaikille kohtuullisena.

KOVA pitää tärkeänä, että Euroopan Unionin tasolla esimerkiksi päästövähennysmääräyksiä säädettäessä jätettäisiin jäsenmaille riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa keinoihin, joilla asettavat tavoitteet voidaan saavuttaa. KOVAn mielestä EU-tason sääntelyn näkökulmasta oleellisinta on asettaa jäsenmaille tavoitteita, eikä säännellä liian tarkasti niitä keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Näin jäsenmaat voivat itse määrittää kunkin maan kiinteistökannan kannalta kustannustehokkaimmat ja vaikuttavimmat keinot päästöjen vähentämiseen, sillä rakennukset ovat ominaisuuksiltaan erilaisia esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Euroopassa.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n kevätkokous

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 113 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 305 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittivat vuonna 2021 yhteensä lähes 7 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ