Tiedote: Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset laitettava kuntoon!

Jouni Parkkonen

KOVA: KOHTUUHINTAISEN ASUNTOTUOTANNON EDELLYTYKSET LAITETTAVA KUNTOON!

Tänään 5.4.2019 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenet pitävät välttämättömänä, että tulevalla hallituskaudella kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytykset laitetaan vihdoin kuntoon.

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon perustana on 40 vuoden korkotukijärjestelmä. Korkotukijärjestelmän uudistettiin tällä hallituskaudella, mutta uudistustyö jäi puutteelliseksi, sillä korkotukijärjestelmän keskeisimpään ongelmaan, valtion tuen vähäiseen määrään ei tullut uudistuksessa parannuksia.

KOVA ja kohtuuhintaisen vuokra-asuntojen rakennuttajat pitävät välttämättömänä, että kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamisen houkuttelevuutta parannetaan ja korkotukijärjestelmää uudistetaan tästä lähtökohdasta. Esimerkiksi omavastuukoron tulisi seurata automaattisesti korkotason muutoksia, korkotuki tulisi ulottaa koko laina-ajalle ja korkotuen tason olisi oltava vakio koko laina- ja rajoitusajan. Myös kohtuullinen korjauksiin varautuminen tulisi sallia. Käynnistysavustusten tulisi olla käytössä kasvukeskusalueilla ja perusparannusavustus korjaamiseen koko Suomessa. Lisäksi työtä väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytysten turvaamiseksi tulee jatkaa. Yksi keino tähän on alkuperäisten rakentamislainojen ja perusparannuslainojen yhdistämisen mahdollistaminen.

Korkotukijärjestelmän vahvistamisella voidaan pidemmällä aikavälillä vaikuttaa paitsi asumistukimenoihin, myös asumisen hintaan. Samalla tulevissa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksissa kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrä tulee nostaa nykyisestä 20-25 prosentista 40 prosenttiin keskuskaupungeissa. Näin kohtuuhintainen asuntotuotanto tulee entistä vahvemmaksi asuntopolitiikan välineeksi ja siten hillitsee asumisen hinnan kehitystä.

KOVA ja kohtuuhintaisen vuokra-asuntojen rakennuttajat kannattavat myös asuntopolitiikan pitkäjänteisyyden lisäämistä. Toimintaympäristön vakaus tukee kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamista. On myönteistä, että eduskunta edellyttää tulevalta hallitukselta kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen kahdeksan vuoden kehittämisohjelman laatimista. Tämä on koko asuntoalan näkökulmasta erittäin tervetullut ja toivottu linjaus. Myös MAL-sopimusten keston pidentäminen ja sopimuksien laajentaminen uusille kaupunkiseuduille on tärkeää ja hyödyllistä.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 47 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 195 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana noin 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n kevätkokous

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ