Tiedote: Kohtuuhintaisen asumisen merkitys korostuu kriiseissä

Jouni Parkkonen

Tiedote: Kohtuuhintaisen asumisen merkitys korostuu kriiseissä

Tänään 19.11.2020 syyskokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenet korostavat kohtuuhintaisen asumisen merkitystä erityisesti erilaisissa kriiseissä. Kohtuuhintaisen asumisen merkityksen korostuminen selittyy sillä, että maailmalla ja yhteiskunnassa tapahtuvat kriisit johtavat ainakin osalla ihmisistä taloudellisen tilanteen heikkenemiseen esimerkiksi työpaikan menetyksen vuoksi. Yksi esimerkki yhteiskuntia ja ihmisiä kohdanneista kriiseistä on parhaillaan meneillä oleva covid19-pandemia. Myös asumiskulujen jatkuva nousu korostaa kohtuuhintaisen asumisen kasvavaa merkitystä.

Väestöltään kasvavilla alueilla on pulaa erityisesti kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Kohtuuhintaisten asuntojen kysyntä erityisesti kasvukeskuksissa onkin kasvanut viime vuosien aikana. KOVAn mielestä tämä johtuu erityisesti vapaarahoitteisten asuntojen ja kohtuuhintaisten asuntojen välisten asumiskustannusten eron kasvusta. Lisäksi covid19-pandemia on kurittanut taloudellisesti monia suomalaisia, joista osa joutuu lomautusten tai työttömyyden edessä etsimään aiempaa edullisempaa asumista.

KOVAn jäsenyhtiöissä voimassa olevien asuntohakemusten määrä on kasvanut muutamien viime vuosien aikana huomattavasti ja niiden taso on pysynyt korkeana myös tänä vuonna. Kysyntään voidaan vaikuttaa vain rakennuttamalla merkittävästi lisää uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Samaan aikaan kun kysyntä kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin on kasvussa, myös ARA-asuntojen vuokrien ero markkinavuokriin on kasvanut. Helsingissä ARA-asuntojen vuokrat ovat jo yli 60 prosenttia pienemmät kuin markkinavuokrat, ja Espoossa ja Vantaalla ero on yli 30 prosenttia.

Niissä kasvukeskuksissa, joissa asuntomarkkinat eivät toimi, vapaarahoitteisten ja kohtuuhintaisten välisten asumiskustannusten ero on suuri. Tämä korostaa kohtuuhintaisten asuntojen merkitystä ja tarvetta entisestään. Toimivat asuntomarkkinat ovat myös tärkeitä kasvukeskusalueiden talouskehityksen kannalta.

Kohtuuhintaisen asumisen toimijat tuovat asumiseen myös väljyyttä

Vapaarahoitteisen asuntotuotannon hinta- ja vuokratasot ovat nousseet ennätykselliselle tasolle kasvukeskuksissa. Nousseista kustannuksista huolimatta asuntojen koko on pienentynyt ja laatutekijöistä on tingitty. Nyt saadaan kovin vähän käytetylle rahalle vastinetta. Vapaarahoitteisten, erityisesti sijoittajien omistamien asuntojen keskikoko on pienentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana, parvekkeita on vähemmän ja huoneistojakauma on yksipuolinen. Myös muussa vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa asumisväljyys on ollut laskusuunnassa.

KOVAn jäsenet tuottavat kohtuuhintaisen asumisen lisäksi myös asumisväljyyttä. Vaikka KOVAn jäsenet rakentavat huomattavasti myös pieniä asuntoja, huoneiden määrää oleellisempi asia on asunnon koko. KOVAn jäsenillä uusien pienten asuntojenkin koko on keskimäärin selvästi suurempi kuin uusissa vapaarahoitteisissa asunnoissa. Tämä on myös selvä arvovalinta kohtuuhintaisen asumisen toimijoilta, sillä mielestämme asunnossa pitää pystyä myös elämään laadukkaasti. Asumisväljyyden merkitys korostuu nyt esimerkiksi covid19-pandemian aikana, kun pääosa ihmisistä viettää aiempaa enemmän aikaa kotona. Täten kohtuuhintaisen asumisen toimijoilla on myös tärkeä rooli asumisen laadun takaajana ja puolestapuhujana.

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n syyskokous

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien suurin valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja omistavia yhtiöitä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä.

KOVAlla on 77 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 230 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 370 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista ja noin 55 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2020 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenille valmistuu vuoden 2020 aikana noin 2 800 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenet käynnistävät vuonna 2020 investointeja yhteensä noin 1,2 miljardin euron arvosta.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ