Tiedote: ARA-vuokra-asukkaat tyytyväisiä asumiseensa

Jouni Parkkonen

Tiedote: ARA-vuokra-asukkaat tyytyväisiä asumiseensa

ARA-vuokra-asukkaat ovat yleisesti ottaen melko tyytyväisiä asumiseensa ARA-vuokra-asunnoissa, ilmenee Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n tänään julkistaman asukastyytyväisyysselvityksen tuloksista. Sen mukaan asukkaiden kokonaistyytyväisyys asumiseensa on keskimäärin samaa tasoa kuin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvilla.

ARA-vuokra-asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä vuokranantajansa asiakaspalveluun ja ammattitaitoon sekä vuokraehtojen selkeyteen. Myös asuinympäristöön, asuintalon sijaintiin, julkisiin liikenneyhteyksiin sekä alueen julkisiin palveluihin ollaan keskimäärin tyytyväisiä. Sen sijaan kriittisemmin arvioidaan esimerkiksi asuntojen sisäolosuhteita, asuintalon yleisiä tiloja sekä pysäköintimahdollisuuksia.

ARA-vuokra-asukkaiden näkemyksiä asumisesta, vuokranantajista, asumisen kohtuuhintaisuudesta ja heidän toimeentulostaan on selvitetty nyt valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa. Selvitys toteutettiin, jotta kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavat vuokrataloyhtiöt voisivat kehittää omaa toimintaansa ja asukasyhteistyötään. Yhtiöt voivat myös vertailla tuloksia toisiin vuokrataloyhtiöihin.

Selvitykseen osallistui 16 KOVAn jäsenyhtiötä. Selvityksen otos oli noin 20 000 asukasta vastausprosentin ollessa 28 prosenttia. KOVAn yhteistyökumppanina selvityksessä oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Selvityksen toteutti KOVAn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.

Asukastyytyväisyysselvityksen ohjausryhmän jäseninä toimivat Eeva Tammisalo (pj.), Jouni Parkkonen (siht.), Hanna Dhalmann, Saija Turunen, Juha Heino, Anu Kärkkäinen ja Maritta Schavikin.

ARA-asukkaat pienituloisia – yli puolet saa asumistukea

Selvityksessä kysyttiin ARA-vuokra-asunnoissa asuvien taloudellista asemaa. Selvityksen perusteella ARA-vuokra-asunnot kohdentuvat pienituloisille, kuten asukasvalintaperusteet sitä edellyttävätkin. Lähes 50 prosenttia selvitykseen vastanneista ilmoitti kotitaloutensa vuosittaisiksi bruttotuloiksi alle 20 000 euroa. Yksinasuvista 96 prosenttia ilmoitti bruttotuloikseen enintään 40 000 euroa vuodessa. Yhden huoltajan lapsiperheistä 77 prosentilla vuositulot ovat alle 30 000 euroa. Jopa 52 prosenttia vastanneista ilmoitti saavansa asumistukea. Toimeentulotukea saa lisäksi hieman useampi kuin joka 8. vastanneista.

Asukkaiden mielestä asumisen kohtuuhintaisuus toteutuu ARA-asunnoissa hyvin. Vastanneista 59 prosenttia on lähes tai täysin samaa mieltä siitä, että asuminen on nykyisessä asunnossa kohtuuhintaista. Kuitenkin vain 39 prosenttia vastaajista arvioi, että elämiseen jää riittävästi rahaa asumiskustannusten jälkeen. Asukkaat myös kokevat, ettei heillä ole taloudellisia mahdollisuuksia tehdä asumiseen liittyviä valintoja.

Vastaajista 42 prosenttia arvioi, ettei heillä ole mahdollisuuksia saada maksukykyään vastaavaa asuntoa yksityisiltä vuokramarkkinoilta. Asumiskustannukset vievät suuren osan vastaajien käytettävissä olevista tuloista. Erityisen ahtaalla ovat yhden hengen kotitaloudet ja yhden huoltajan lapsiperheet, joissa asumiskustannukset vievät keskimäärin yli puolet tuloista.

Selvitys antaa ARA-vuokrataloyhtiöille ja KOVAlle arvokasta tietoa asukkaiden tyytyväisyydestä asumiseensa ja asumisen kohtuuhintaisuuteen. KOVA tekee työtä sen eteen, että kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamisen edellytykset paranisivat ja vuokrataloyhtiöillä olisi entistäkin paremmat mahdollisuudet tarjota kohtuuhintaisia asuntoja asukkaille.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAlla on nyt 47 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 195 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaisista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana noin 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Toimitusjohtaja Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto, puh. 040 555 5269, hanna.kaleva@kti.fi

 

Julkistamistilaisuudessa 9.4.20419 pidetyt esitykset:

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ