Lausunto ympäristöministeriölle rakennusten paloturvallisuudesta

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA ANNETUN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 25.10.2019 VN/3849/2019

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana noin 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen asumiseen.

24 § Sisäpintojen suojaverhoukset

KOVA kannattaa asetusluonnoksen mukaista muutosta 24 §:n 1 momenttiin. Nyt lisättävä 8) -kohta mahdollistaa esim. massiivipuisen hirsiseinän toteuttamisen ilman suojaverhoilua. Muutos mahdollistaa puuverhoilun käyttämisen ja lisää mahdollisuuksia jättää rakennukseen puupintoja näkyviin.

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä puurakentamista Suomessa. KOVA kannattaa paloturvallisuusasetuksen 24 §:ään nyt tehtyä lisäystä, mutta 8) -kohdan poikkeus koskee kuitenkin vain 1-2 kerroksisia rakennuksia. KOVA ehdottaa, että 8) -kohdan mukainen poikkeus tehdään myös vastaavien yli 2-kerroksisten puurakennusten osalta, jos ne on palosuojattu sprinklauksella. Näin puurakennuksissa voitaisiin hyödyntää puuta entistä paremmin.

KOVA ehdottaa 24 §:ää muutettavaksi siten, että suojaverhousta ei vaadita yli 2-kerroksisessa rakennuksessa seinältä, jos siinä käytetyt tarvikkeet ovat vähintään D-s2, d2 -luokkaa ja seinän tiheys on vähintään 350 kg/m3, ja jos rakennus on palosuojattu sprinklereillä.

Muut kommentit

KOVA kannattaa asetusluonnoksen tavoitetta muuttaa vaatimuksia, joiden on katsottu lisäävän rakentamisen kustannuksia liikaa suhteessa niistä saatavaan hyötyyn nähden. KOVA huomauttaa myös, että nykyinen rakennusten paloturvallisuusasetus on monimutkainen kokonaisuus ja haastava tulkita. KOVA toivoo jatkossa entistä selvempää lainsäädäntöä rakennusten paloturvallisuudesta.

 

Helsingissä 28.11.2019,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ