Lausunto ympäristöministeriölle rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO RAKENNUKSEN VÄHÄHIILISYYDEN ARVIOINTIMENETELMÄSTÄ

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 6.5.2020 VN/7786/2020

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle rakennuksen hiilijalanjäljen arviointimenetelmästä, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajienjohtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa jäsenistämme omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on 65 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on lähes 215 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 340 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli puolet kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista ja lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2020 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenille valmistuu vuoden 2020 aikana lähes 2 800 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenet käynnistävät vuonna 2020 investointeja yhteensä noin 1,2 miljardia euron arvosta.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Yleiset kommentit

1 Menetelmän yleinen palaute

  1. a) Miten olet tutustunut lausuntopyynnön kohteena olevaan arviointimenetelmään? (valitse kaikki sopivat vastaukset)

Olen tutustunut menetelmään lukemalla sen

1. b) Onko arviointimenetelmä kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi?

Kyllä

Muutosehdotus tai muu kommentti:

Jaottelu on tehty selkeästi ja liitteet ovat havainnollisia. Laskennan rajaukset on hyvin tunnistettu.

  1. c) Onko arviointimenetelmä mielestäsi tarpeeksi kattava, jotta se osaltaan tukee hiilineutraaliuden saavuttamista Suomessa?

Kyllä

  1. d) Ovatko käytetyt EN-standardit ja EU:n Level(s)-menetelmä hyvä pohja kansalliselle arviointimenetelmälle?

Kyllä

Muutosehdotus tai muu kommentti:

Menetelmä pohjaa tieteellisiin tutkimuksiin, mikä on hyvä asia.

  1. e) Pohjoismaat tavoittelevat harmonisointia rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmissä. Kannatatko tätä tavoitetta?

Kyllä

Kommentti:

KOVA kannattaa Pohjoismaiden tasolla tehtävää harmonisointia rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmissä. KOVA on jäsenenä pohjoismaisessa yleishyödyllisten asuntotoimijoiden järjestössä NBO:ssa, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer’ssa, joka ajaa myös rakennusmääräysten harmonisointia Pohjoismaissa.

  1. f) Soveltuuko menetelmä mielestäsi sekä uudisrakennuksille että korjauskohteille?

Kyllä

Muutosehdotus tai muu kommentti:

Miten menetelmässä on määritelty laajamittainen korjauskohde?

  1. g) Soveltuuko menetelmä mielestäsi käytettäväksi rakennuksen suunnittelun aikana ennen rakennusluvan hakemista?

Kyllä

Muutosehdotus tai muu kommentti:

Menetelmän käytettävyyteen rakennuksen suunnitteluvaiheessa vaikuttaa suuresti käytettävien materiaalien määräluettelon laatiminen, joka tule ajoittaa oikein.

  1. h) Arviointia voi helpottaa käyttämällä valmiita taulukkoarvoja sellaisille elinkaaren vaiheille tai rakennusosille, joiden arviointi on hankalaa ja joilla on vähäinen vaikutus lopputulokseen. Onko taulukkoarvojen käyttö sopiva keino arvioinnin helpottamiseksi?

Kyllä

Muutosehdotus tai muu kommentti:

Taulukkoarvojen käyttö on hyvä valinta, jottei huomio keskity vääriin kokonaisuuksiin. Laskelmat perustuvat osittain arvioihin, ja käytössä olisi hyvä olla yhteinen tietokanta tai jokin muu tarkastustapa.

  1. i) Onko vähähiilisestä rakentamisesta ollut tarjolla tarpeeksi tietoa ja neuvontaa ympäristöministeriöstä?

Ei

Muutosehdotus tai muu kommentti:

Harmonisoitua laskentamallia on odoteltu pitkään, ja käytössä on ollut useita eri CO2-laskentatapoja, joiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Liitteet täydentävät nyt esitetyn mallin yhtenäisyyttä.

 

Helsingissä 11.6.2020,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ