Lausunto ympäristöministeriölle ohjeesta rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO OHJEESTA RAKENNUKSEN KOSTEUSTEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 9.5.2019 DNRO VN/2945/2018

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle ohjeesta rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 48 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 196 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana noin 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen asumiseen.

Yleiset kommentit

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää ohjetta hyvänä ja kattavana. Opas on huolellisesti laadittu ja periaatteiltaan oikea.

Yksityiskohtaiset kommentit ohjeluonnoksen lukuihin

Luku 2 Rakennuksen kosteustekninen toimivuus

Ohjeen luvun 2 Rakennuksen kosteustekninen toimivuus alaluvussa 3.4 Rakenteiden kuivuminen todetaan ”Mittauksen tekijän on hyvä olla perehtynyt mittalaitteiden käyttöön.” Samassa kappaleessa myös todetaan, että ”ensisijaisesti kosteusmittauksissa käytetään sertifioitua kosteuden mittaajaa.” Riippumatta siitä onko kosteusmittauksen tekijä sertifioitu kosteuden mittaaja vai ei, häneltä tulisi vaatia perehtyneisyyttä mittalaitteiden käyttöön. KOVA ehdottaa, että teksti muutetaan muotoon ”Mittauksen tekijän tulee olla perehtynyt mittalaitteiden käyttöön.”

Alaluvussa 6.2 Ulkoverhous olevasta kuvasta 20 näyttäisi puuttuvan ikkuna-aukon alareunasta myrskypelti, vaikka kuvassa on teksti ”myrskypelti ja vesipelti”.

Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa ohjeluonnokseen.

 

Helsingissä 25.6.2019,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ