Lausunto ympäristöministeriölle muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALAN ERÄIDEN MUUTOKSENHAKUA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 6.9.2019 VN/4126/2019

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 196 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana noin 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen asumiseen.

Yleiset kommentit hallituksen esitysluonnoksesta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry suhtautuu pääosin myönteisesti hallituksen esitysluonnokseen koskien valituslupajärjestelmän ulottamista kaikkiin ympäristöministeriön hallinnonalan lakien nojalla tehtäviin asumisen tukia koskeviin päätöksiin.

KOVA pitää valituslupajärjestelmän laajentamista oleellisena hallintolainkäytön tehostamisen ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöstuomioistuimen roolin kehittämisen kannalta. Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätösroolin vahvistaminen mahdollistaa tuomioistuimelle vaikeisiin oikeuskysymyksiin keskittymisen ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamisen, mikä lisää oikeusjärjestelmän toimivuutta. KOVA pitää näitä tavoitteita kannatettavina.

KOVA pitää tärkeänä, että lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 111 §:n valitusluvan myöntämisen perusteiden mukaan valituslupa on myönnettävä ennakkopäätösperusteen lisäksi myös ilmeisen virheen tai muun painavan syyn perusteella. Näin ollen valituslupa on myönnettävä myös muissa kuin lain soveltamisen kannalta samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta tärkeissä asioissa. Oikeusturvan toteutumisen kannalta tämä on oleellinen asia.

Kommentit asumisen tukia koskevien lakien muutoksenhakuun

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan asumisen tukia koskevissa asioissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen on voinut valittaa ilman valituslupaa siltä osin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on kyse tuen lakkauttamisesta tai takaisinperinnästä taikka sanktioluonteisesta asiasta (takauskorvauksen maksamatta jättäminen, seuraamusmaksun määrääminen taikka omarahoitusosuudelle laskettavan koron perimisen tai tuotontuloutuksen kieltäminen). Vuoden 2016 lainsäädäntöuudistuksessa nämä asiat katsottiin asianosaisen oikeusturvan kannalta erityisen merkittäviksi ja siksi ne päätettiin silloin jättää valituslupasääntelyn ulkopuolelle. Sen jälkeen hallintoasioiden muutoksenhakujärjestelmän kehitys on edelleen jatkunut, ja hallituksen esitysluonnoksessa todetulla tavalla valitusluvan käytön laajentaminen uusiin asiaryhmiin on ollut perusteltua.

KOVA huomauttaa kuitenkin, että perustuslakivaliokunnan linjan muutos suhteessa valituslupajärjestelmän laajentamiseen, siten kuin sitä on hallituksen esitysluonnoksessakin selostettu, on merkittävä. Siirtyminen valitusluvan poikkeuksellisuudesta siihen, että vain poikkeuksellisesti voi valittaa suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, on periaatteellisella tasolla merkittävä.

KOVA muistuttaa, että valituslupajärjestelmän laajentaminen vaatii koko muutoksenhakujärjestelmän tarkastelua, jotta voidaan varmistua siitä, että korkeinta oikeutta edeltävät muutoksenhakujärjestelyt kyseisessä asiaryhmässä turvaavat asian laadun ja merkittävyyden edellyttämät oikeusturvatakeet.

KOVA huomauttaa, että valituslupajärjestelmä korottaa yksittäisen valituksen tutkimiselle asetettua kynnystä. Valituslupajärjestelmään siirtyminen merkitsee poikkeamista hallinto-oikeudellisesta muutoksenhakujärjestelmästä, kun jatkossa lähtökohta muutoksenhaulle korkeimmassa hallinto-oikeudessa on myös kaikissa asumisen tukia koskevissa asioissa valituslupamenettely. Tästä syystä on syytä seurata, millaisiksi valituslupahakemusten ja myönnettyjen valituslupien määrät tässä asiaryhmässä kehittyvät.

KOVA katsoo, että lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 111 §:n valitusluvan myöntämisen perusteet takaavat edelleen valitusluvan saamisen myös muissa kuin ennakkopäätöksen luonteisissa asioissa. Kokonaisuus huomioiden valituslupajärjestelmään siirtyminen myös asumisen tukia koskevissa asioissa voi vaikuttaa positiivisesti käsittelyaikojen lyhentymiseen ja oikeusprosessin kestoon.

Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa esitysluonnokseen.

 

Helsingissä 26.9.2019,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ