Lausunto ympäristöministeriölle eritysryhmien investointiavustuslain muuttamisesta

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AVUSTUKSISTA ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI ANNETUN LAIN 8 §:N MUUTTAMISESTA

VIITE:           Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 16.7.2019 DNRO VN/4979/2019

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja.

KOVAlla on 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. KOVAn jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana yli 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Mitä mieltä olette luonnoksesta hallituksen esitykseksi?

Kannatamme esitystä pääosin tai kokonaan, taikka meillä ei ole esityksestä huomautettavaa

Näkemyksemme esityksen tavoitteista ja arvioiduista vaikutuksista

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää luonnosta hallituksen esitykseksi perusteellisesti laadittuna ja tavoitteiltaan oikeana. KOVA kannattaa tuen lisäämistä erityisryhmien asuntohankkeissa. Alalla on jo pidempään toivottu erityisryhmien investointiavustuksen alimman tukiluokan korottamista. Myös KOVA on ajanut tätä tavoitetta.

KOVA pitää esitettyjä arvioita investointiavustuksen enimmäismäärän nostamisen vaikutuksista oikeina. Muutos kannustaa ensimmäiseen tukiluokkaan kuuluvien kohteiden rakennuttamiseen, koska se pienentää kohteelle otettavaa lainamäärää. Avustuksen kasvattaminen kannustaa myös esimerkiksi vähemmän kysyttyjen soluasuntojen muuttamiseen yksiöiksi ja kaksioiksi. Kohteiden vajaakäytön väheneminen vaikuttaa myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna omakustannusvuokraan.

KOVA katsoo, että luonnoksessa esitetty avustuksen enimmäismäärän muutos edistää tavoitteidensa mukaisesti ensimmäisen tukiluokan mukaisten asuntokohteiden, erityisesti opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa.

Näkemyksemme alinta tukiluokkaa koskevan enimmäisavustusmäärän korottamisesta

KOVA kannattaa alinta tukiluokkaa koskevan investointiavustuksen enimmäismäärän korottamista. Kuten luonnoksessa todetaan, enimmäisavustusprosentin nostaminen vaikuttaa suoraan avustettavien kohteiden asukkailta perittävään vuokraan. Korotus myös kannustaa ensimmäiseen tukiluokkaan kuuluvien hankkeiden toteuttamiseen, ja siten lisää kohtuuhintaista opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa. Pienten asuntojen, joita erityisesti opiskelija- ja nuorisoasuntokohteissa on, rakennuskustannukset ovat suhteessa korkeammat kuin tavallisissa ARA-vuokra-asunnoissa, joissa huoneistojen keskikoko on suurempi opiskelija- ja nuorisoasuntokohteissa.

Enimmäisavustusmäärän nostaminen 15 prosenttiin kohteen hyväksytyistä kustannuksista vaikuttaisi esimerkiksi 50 asunnon esimerkkikohteessa seuraavasti; jos asuntojen keskipinta-ala on 40 m2 ja rakennuskustannukset 3500 e/m2, kohteen hinta olisi 7,0 miljoonaa euroa. Nykyisellä investointiavustuksen enimmäismäärällä kohteelle myönnettävä avustus olisi 0,7 miljoonaa euroa, kun se nyt esitetyn 15 prosentin enimmäisavustuksen jälkeen olisi 1,05 miljoonaa euroa. Investointiavustuksen korotus alentaa kohteen laskennallista lähtövuokraa noin 0,40 euroa neliöltä kuukaudessa nykyiseen verrattuna. Korotus avustuksen enimmäismäärään on näin ollen merkittävä ja se alentaa kohteen laskennallista omakustannusvuokraa.

Pidemmällä aikavälillä investointiavustuksen korottaminen hillitsee vuokrien korotuksia opiskelija- ja nuorisoasuntoyhteisöissä, sillä vuokrien tasauksen jälkeenkin uusien kohteiden matalampi laskennallinen lähtövuokra alentaa yhteisöjen pääomakuluja.

Näkemyksemme muutoksen voimaantuloajasta ja soveltamisesta

KOVA pitää luonnoksessa esitettyjä voimaantulosäännöksiä hyvinä. Jo vireillä olevien hakemusten huomioiminen jo ennakkoon on erittäin hyvä asia, ja varmistaa että muutos tulee tosiasiallisestikin voimaan mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Muita huomioita ja kommentteja

KOVA pitää erittäin tärkeänä, että erityisryhmien investointiavustusta voi edelleenkin käyttää kohteen omarahoitusosuuden kattamiseen. Se pienentää kohteeseen otettavan korkotukilainan osuutta ja edesauttaa kohtuuhintaisuuden toteutumista opiskelija- ja nuorisoasuntokohteissa.

 

Helsingissä 9.8.2019,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ