Lausunto ympäristöministeriölle ARA-asuntojen korjaamisesta ikääntyneille 2020-2022

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI AVUSTUKSISTA ARAVA- JA KORKOTUKIVUOKRA-ASUNTOJEN KORJAAMISEEN IKÄÄNTYNEILLE SOVELTUVIKSI VUOSINA 2020-2022

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 6.11.2019 VN/11051/2019

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020-2022, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 197 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana noin 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen asumiseen.

Yleistä

Mitä mieltä olette luonnoksesta hallituksen esitykseksi?

Kannatamme esitystä osittain

Näkemyksemme avustuksen tarpeellisuudesta ja kohdentumisesta

KOVA kannattaa avustusta ja pitää sitä erittäin tarpeellisina väestöltään vähenevillä alueilla toimiville vuokrataloyhtiöille. Avustus on hyvä lisä jo olemassa oleviin, väestöltään väheneville alueille kohdennettuihin tukiin. Avustus lisää vuokrataloyhtiöiden mahdollisuuksia korjata kiinteistökantaansa ikääntyneille sopivaksi ja kysyntää vastaavaksi. Se vähentäisi asuntojen vajaakäyttöä ja helpottaisi vuokrataloyhtiöiden taloudellista tilannetta.

Väestöltään vähenevillä alueilla, jossa asuntomarkkinatilanne on haastava, on vaikea saada rahoitettua asuntojen peruskorjauksia. Korkotukilainoja näiden toimijoiden on hankala saada, koska Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi edellyttää lainalle kunnan omavelkaista takausta. Takauksen saaminen kunnalta voi muodostua lainan esteeksi ja siten korjausten esteeksi.

Näillä alueilla on kuitenkin ikääntymisen myötä kysyntää esteettömille asunnoille. KOVA katsoo, että avustus kohdentuu oikein sitä tarvitseville vuokrataloyhtiöille. KOVA kuitenkin huomauttaa, että avustuksen ulkopuolelle jää edelleen väestöltään väheneviä alueita, joille avustusta myös tulisi myöntää (katso kohta Muut kommentit). Avustuksen käyttämisestä hyötyvät myös ikääntyneet, joille on jatkossa tarjolla enemmän sopivia kohtuuhintaisia asuntoja.

Näkemyksemme avustettavista korjauksista

KOVA pitää esitettyjä tukikelpoisia korjauksia tarkoituksenmukaisina. Avustuksella voidaan tehdä esteettömiksi asuntoja, asuinrakennuksen yhteistiloja ja pihoja. Näin mahdollistetaan ikääntyneille turvallisempi asuminen ja liikkuminen. Korjauksilla myös mahdollistetaan rakennuksen käyttö normaalin elinkaarensa loppuun. Väestöltään vähenevillä alueilla rakennusten peruskorjaus ei usein ole tarkoituksenmukainen, joten asuntojen korjaaminen kysyntää vastaavaan varustelutasoon on tärkeää.

KOVA huomauttaa, että avustus ei kuitenkaan mahdollista isojen asuntojen muuttamista pienemmiksi. Muistiossakin todetaan, että ARA-asunnot voivat usein olla liian suuria. Yksin asuvien määrä kasvaa, ja myös ikääntyneet asuvat usein yksin. Kysyntä perheasunnoille on väestöltään vähenevillä alueilla vähäistä, ja olisi perusteltua, että näitä asuntoja voitaisiin avustuksella muuttaa pienemmiksi, ikääntyneille sopiviksi asunnoiksi. KOVA ehdottaa, että avustusta myönnettäisiin myös suurien asuntojen muuttamiseen pienemmiksi asunnoiksi.

KOVA ehdottaa, että 4 §:ään lisätään seuraava lause:

Lisäksi avustusta voidaan myöntää asuntojen muuttamiseen pienemmiksi asunnoiksi.

Näkemyksemme avustuksen vaikutuksista

Avustus on kohderyhmälleen erittäin tärkeä. Avustuksella voidaan korjata asuntoja esteettömiksi kysyntää vastaavalla tavalla, ja vähentää asuntojen vajaakäyttöä. Tämä parantaa vuokrataloyhtiön taloutta ja toimintamahdollisuuksia ja mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen myös kasvukeskusten ulkopuolella.

Muut kommentit

Avustuksen ulkopuolelle jäävät nyt esitetyssä asetusluonnoksessa pienissä kunnissa ja väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevat vuokratalot ja vuokra-asunnot, jotka ovat kuntaliitoksen myötä siirtyneet vastaanottavan vuokrataloyhtiön omistukseen. Lakanneen tai yhdistyneen kunnan asuntomarkkinatilanne ei kuitenkaan helpotu vuokrataloyhteisöjen sulautumisen myötä, vaan todennäköisesti säilyy edelleen haastavana ilman toimenpiteitä.

Näillä alueilla on kuitenkin kysyntää pienille ja kohtuuhintaisille, ikääntyneille sopiville asunnoille. KOVA esittää, että avustusta myönnettäisiin myös sellaisten vuokratalojen tai vuokra-asuntojen korjaamiseen, jotka sijaitsevat sulautuneiden vuokrataloyhtiöiden toiminta-alueilla. Näin varmistetaan, että ikääntyneillä olisi mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen myös kuntakeskusten ulkopuolella.

KOVA ehdottaa, että asetusluonnoksen 3 §:ään lisätään 2 momentin jälkeen uusi momentti:

Avustusta voitaisiin kuitenkin myöntää kuntaliitosten myötä vuokrataloyhteisön omistukseen siirtyneisiin sellaisiin korjattaviin vuokrataloihin tai vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat alueella, jossa asuntomarkkinatilanteen ja väestönkehityksen muutokset vaikeuttavat vuokrataloyhteisön toimintaa.

Asetusluonnoksen 6 §:ssä on asetettu avustuksen myöntämisen edellytykseksi, että korjattava vuokratalo tai vuokra-asunto säilyy vuokrakäytössä kymmenen vuoden ajan avustuksen myöntämisestä. Tällä velvoitteella tuki on tarkoitus kohdentaa sellaisiin asuntoihin, joilla voidaan arvioida olevan kysyntää myös tulevaisuudessa. KOVA kuitenkin huomauttaa, että asuntomarkkinatilanne voi muuttua merkittävästi kymmenessä vuodessa. Myös alueen väestökehityksessä voi tapahtua nopeita, esimerkiksi elinkeinoelämän rakennemuutoksesta johtuvia muutoksia.

KOVA pitää erittäin tärkeänä, ettei avustusta perittäisi osaksikaan takaisin tilanteissa, joissa oleellisesti muuttunut asuntomarkkinatilanne on vaikuttanut siihen, ettei asuntoja voida pitää kymmentä vuotta vuokrakäytössä. Jo avustusta myönnettäessä hakijan on esitettävä selvitys kunnan asuntomarkkinatilanteesta ikääntyneiden osalta. Avustusta voidaan myöntää vain, jos asunnoille voidaan arvioida olevan kysyntää. Jos tilanne näistä arvioista huolimatta muuttuu ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut avustuksen myöntämisestä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ei valtionapuviranomaisena tulisi periä tukea lainkaan takaisin. KOVA vaatii, että perustelumuistioon lisätään maininta, ettei avustusta tällaisessa tapauksessa peritä osaksikaan takaisin.

KOVA ehdottaa, että perustelumuistioon lisätään kohtaan 6 § Myöntämisen edellytykset (s. 6) kolmanteen kappaleeseen seuraavat virkkeet:

Jos avustuksensaajan esittämän selvityksen perusteella käy ilmi, että muuttunut asuntomarkkinatilanne on vaikuttanut siihen, ettei vuokrakäyttöehtoa ole voitu noudattaa, tukea ei peritä takaisin. Avustuksensaajalla on ilmoitusvelvollisuus, jos avustusta saaneiden asuntojen ja rakennuksen käytössä tapahtuu muutoksia.

 

Helsingissä 2.12.2019,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ