Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta energiatehokkuusasetukseksi

Jouni Parkkonen

Työ- ja elinkeinoministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LÄMMITYKSEN, JÄÄHDYTYKSEN JA VEDEN KULUTUSTIEDOISTA, LASKUISTA JA KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

VIITE:           TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 3.12.2020 VN/25958/2020

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja rakennuttavia yhtiöitä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä.

KOVAlla on 84 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on lähes 235 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 370 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista ja noin 55 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2020 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenille valmistuu vuoden 2020 aikana noin 2 800 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenet käynnistävät vuonna 2020 investointeja yhteensä noin 1,2 miljardin euron arvosta.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokrataloyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta

KOVA kannattaa energiatehokkuuden parantamista ja todelliseen kulutukseen perustuvaa laskutusta silloin, kun huoneistokohtaiset vesimittarit on asennettu. Kulutus- ja laskutustietojen toimittaminen aiheuttaa vuokrataloyhtiöissä lisätyötä. Tästä syystä olisi ollut syytä säätää kansallisessa lainsäädännössä tietojen toimittamisesta direktiivin vähimmäistason mukaisesti.

5 § Veden kulutus- ja laskutustiedot

Muutetun energiatehokkuusdirektiivin (EU 2018/2002) mukaan, jos etäluettavat mittarit on asennettu, todelliseen kulutukseen perustuvat laskutus- tai kulutustiedot on 25.10.2020 lähtien toimitettava loppukäyttäjille vähintään neljännesvuosittain pyynnöstä tai jos loppuasiakkaat ovat valinneet sähköisen laskutuksen, taikka muutoin kaksi kertaa vuodessa. Edelleen direktiivin mukaan 1.1.2022 lähtien tiedot on toimitettava loppukäyttäjille vähintään kuukausittain. Ne voidaan myös asettaa saataville internetin kautta ja päivittää niin usein kuin käytettävät mittauslaitteet ja järjestelmät sen mahdollistavat.

Asetusluonnoksen mukaan tiedot on kuitenkin toimitettava kuukausittain eikä direktiivin mahdollistamaa siirtymäaikaa, jolloin tiedot voidaan toimittaa 2-4 kertaa vuodessa, ole hyödynnetty. Jos kuukausittaiseen tietojen toimittamiseen siirryttäisiin vasta 1.1.2022 lukien, vuokrataloyhteisöille olisi jäänyt vuosi enemmän aikaa sopeuttaa toimintansa uusiin vaatimuksiin ja kehittää järjestelmiään.

KOVA pitää perusteltuna, että perustelumuistiossa todetaan, että tiedot voidaan toimittaa suoraan kylmän ja lämpimän veden etäluettavien mittareiden lukemien perusteella esimerkiksi huoneistoon asennetun vesimittarin näytöllä tai mittareiden etäluentaan perustuvan verkkopalvelun kautta.

Pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan vastikkeen tai korvauksen perinnän yhteydessä olisi annettava kylmän ja lämpimän veden kulutusta koskeva vertailutieto. KOVA pitää hyvänä pykälän 3 momentin mukaista mahdollisuutta toimittaa vastikkeen tai korvauksen sähköisen perinnän yhteydessä myös tämä vertailutieto verkossa ja merkittynä laskuihin.

KOVA pitää erittäin tärkeänä, ettei asetuksessa säädetä siitä, kuinka usein laskutus tulee perustua todelliseen kulutukseen. Direktiivin mukaan laskutus on tehtävä todellisen kulutuksen perusteella vähintään kerran vuodessa.

Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa asetusluonnokseen.

 

Helsingissä 14.12.2020,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:    Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ