Lausunto Rakennustietosäätiö RTS:lle ohje-ehdotuksesta Toimiva talo, kerrostalokohteet -ohjekortiksi

Katriina Lius

Rakennustietosäätiö RTS sr:lle

 

ASIA:            LAUSUNTO OHJE-EHDOTUKSESTA TOIMIVA TALO, KERROSTALOKOHTEET – OHJEKORTIKSI

VIITE:           RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS:N LAUSUNTOPYYNTÖ 7.2.2023 RTS 23:3

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua Rakennustietosäätiö RTS:lle ohje-ehdotuksesta Toimiva talo, kerrostalokohteet -ohjekortiksi, ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 118 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittivat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenet ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Yleiset kommentit

Toimiva talo, kerrostalokohteet -ohjekortin tavoitteena on auttaa toteuttamaan toimivia, viihtyisiä ja pitkäaikaisia kerrostaloja sekä niihin liittyviä ulkotiloja. Ohjekortti pyrkii luomaan rakentamismääräysten vähimmäistasoa paremmin toimivia tiloja, joiden käyttöikä tukee kestävän rakentamisen, elinkaariajattelun sekä kiertotalouden tavoitteita. Ohjekortti soveltuu suomalaisen lainsäädännön mukaiseen muuhun kuin erityisasumiseen tarkoitettuun uudiskerrostalorakentamiseen. Se sopii myös soveltuvin osin korjausrakentamiseen silloin, kun pyritään saavuttamaan vähimmäistasoa laadukkaampia ja pitkäikäisempiä ratkaisuja.

KOVA katsoo, että ehdotettu on ohjekortti laadukkaasti toteutettu, ja sen kattava ohjeistus auttaa tilaajaa ohjaamaan laatua rakennushankkeen alusta asti. Ohjeistus sopii eri urakkamuotoihin. Ohjekortissa viitataan lainsäädäntöön, ja se ohjaa lukijan helposti hakemaan lisätietoa oikeasta lähteestä.

KOVA katsoo, että ulkotiloja koskevassa pääluvussa on huomioitu hyvin erilaiset asukasryhmät ja myös etätyöntekijät ja opiskelijat. Lisäksi ohjekortissa huomioidaan paahteisuuden, voimakkaiden helteiden sekä lämpösaarekeilmiön vaikutuksien huomioiminen suunnittelutyön aikana esimerkiksi suojaa tarjoavien istutusten avulla. Ohjekortissa huomioidaan myös hulevesien paikallinen käyttö ja hyödyt elinympäristön rikastuttamiseksi sekä rankkojen kuurosateiden aikana satavat suuret vesimäärät ja näiden aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy. KOVA pitää tärkeänä, että muuttuvan ilmaston vaikutukset otetaan rakentamishankkeiden suunnittelussa huomioon mahdollisimman laajasti myös ulkotilojen osalta.

Yhteiskäyttöisiä tiloja koskevassa ohjeistuksessa on otettu huomioon myös etätyötilat, vierashuoneet sekä vapaa-ajan tilat. Ohjeistuksessa huomioidaan myös erilaiset liikkumisrajoitukset ja muut toimintaesteet. Ohjekortissa huomioidaan lisäksi asumiseen liittyvien palveluiden monipuolistuminen. Aulatilojen suunnittelussa huomioidaan riittävät tilat esimerkiksi postin ja verkkokaupan pakettien jakelulokeroille.

KOVA pitää tärkeänä, että hyvällä suunnittelulla mahdollistetaan monipuoliset asumista tukevat palvelut ja parannetaan näin asumisen laatua, sekä tuetaan esimerkiksi ikääntyneiden asukkaiden itsenäistä asumista.

Ohjekortissa esitetään asunnon ja porrashuoneen tuulikaapit laatutekijöinä. KOVA katsoo, että porrashuoneen tuulikaappia ei tulisi automaattisesti pitää laatua parantavana tekijänä. Tuulikaapit pienentävät aulatilojen pinta-alaa ja heikentävät sisääntulon laatua ja laatuvaikutelmaa, eikä niillä ole juurikaan merkitystä energiatehokkuuden kannalta. Tuulikaapit heikentävät lisäksi sisäänkäynnin esteettömyyttä. KOVA esittää ohjekorttia tältä osin muutettavaksi kohtaa Sisäänkäynnit (sivu 7, kohta seitsemän) niin, että mikäli tuulikaappi toteutetaan sisäänkäynnin yhteyteen, tulee huomioida tuulikaapin koosta ja esteettömyydestä ohjekortissa annetut ohjeet.

Asunnon tiloissa korostetaan huoneiden kalustamisvaihtoehtojen tutkimista, mitä KOVA pitää tärkeänä vaatimuksena. Ohjeistuksessa huomioidaan huonekalujen koon lisäksi sekä niiden käyttämiseen tarvittava että niiden ympärille jäävä tila, mikä mahdollistaa sujuvan ja toimivan liikkumisen asunnossa. KOVA kannattaa asuntojakaumaltaan monipuolisten asuinrakennuksien rakentamista ja asuntojen muokattavuuden huomioimista. Asuntosuunnittelun korkea laatu edellyttää tilojen oikeaa mitoitusta ja palvelee osaltaan myös kestävän kehityksen tavoitteita. Sillä voidaan lisäksi saavuttaa tärkeitä asumisen arvoja, kuten viihtyisyys, toimivuus ja mukautuvuus erilaisiin elämäntilanteisiin. Asuntoja tarvitaan asukkaiden erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin.

KOVA pitää hyvänä, että ohjekortissa huomioidaan myös jätteiden lajittelulle tarvittavat tilat. Ohjekortin kohdassa 2.3.5 Ruokailu ja ruoanvalmistus, Keittiö mainitaan, että jätteiden lajittelua varten on tilaa vähintään seitsemälle jakeelle, ja osa niistä voi sijaita asunnon muissa tiloissa, kuten siivouskaapissa. KOVA pitää tärkeänä, että asunnoissa on riittävät mahdollisuudet lajittelulle. KOVA kuitenkin katsoo, että lajittelu tulee suunnitella niin, että siihen tarkoitetut ratkaisut ovat toimivia ja tarkoituksenmukaisia. Jokaiselle jätelajille ei ole tarpeellista varata yhtä paljon tilaa, eikä niiden kaikkien sijoittaminen keittiöön ole myöskään välttämätöntä.

Ohjekortissa eteinen on sijoitettu otsikon Toissijaiset asuintilat alle. KOVA katsoo, että eteinen tulisi sijoittaa Tilat-lukuun. Eteinen on tärkeä tila sekä asunnon toimivuuden että viihtyisyyden kannalta ja sen hyvän suunnittelun tärkeyttä tulee siksi korostaa. KOVA huomauttaa lisäksi, että ohjekortin kohdassa 2.3.9 Asuntokohtaiset ulkotilat ei ole huomioitu ranskalaisia parvekkeita. Ranskalaisia parvekkeita kuitenkin toteutetaan uudiskerrostalohankkeissa ja ne voivat laadukkaasti toteutettuina täydentää tai joissain tapauksissa korvata tavanomaisen parvekkeen. KOVA pitää siksi tärkeänä, että myös ranskalaiset parvekkeet huomioitaisiin ohjekortissa.

KOVA huomauttaa, että määräysten mukaista tasoa paremmin varusteltuja tai monipuolisempia tiloja, kuten etätyötiloja tai vierashuoneita, on haastavaa rakennuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymällä hinnalla, jossa tarkastellaan ensisijaisesti hankkeen kokonaishintaa per asuinneliö. Sama haaste liittyy myös ulkopuolisiin rakenteisiin ja varusteisiin. KOVA katsoo, että ARA-hankkeissa tulisi jatkossa luopua pelkän rakentamisen hinnan ja laskennallisen alkuvuokran tarkastelusta ja sen sijaan tarkastella hankkeen elinkaarikustannuksia kokonaisuutena, joka huomioisi laadulliset tekijät nykyistä paremmin. Laadukkaampi asuntorakentaminen, toimivat yhteistilat ja pihat, sekä esimerkiksi vähähiiliset ratkaisut, saattavat hankintahinnaltaan olla tavanomaista vaatimustasoa kalliimpia, mutta rakennuksen elinkaaren aikana ne pienentävät asukkaan asumiskustannuksia ja parantavat asumisen laatua. Lisäksi niillä voidaan edistää tavoitteita vähäpäästöisemmästä rakennuskannasta.

 

Helsingissä 13.3.2023,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

 

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ