Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen materiaaliselosteesta

Katriina Lius

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENNUKSEN MATERIAALISELOSTEESTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 30.9.2022 DNRO VN/23778/2022

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen materiaaliselosteesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 117 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Yleiset kommentit

a. Onko asetuksessa kuvattu materiaaliselosteen laadinnan menetelmä selkeä ja ymmärrettävä?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Kohta/osio, joka ei ole selkeä ja ymmärrettävä

Muutosehdotus tai muu kommentti

 

b. Onko asetuksessa esitetty menetelmä mielestäsi tarpeeksi kattava, jotta sen avulla saadaan käsitys rakennusten materiaalivirroista Suomessa?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Muutosehdotus tai muu kommentti:

Kuten lausunnossa jäljempänä todetaan, materiaalien erittely on liian karkea.

 

c. Onko asetuksessa esitetty menetelmä mielestäsi sekä uusille että korjattaville rakennuksille?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Muutosehdotus tai muu kommentti:

Kuten jäljempänä lausunnossa todetaan, erityisesti korjattavien rakennusten materiaaliseloste sisältää useita oletuksia, esimerkiksi rakennustuotteiden korvaaminen saman materiaalin tuotteilla, jotka eivät välttämättä toteudu sellaisenaan. KOVA katsoo, ettei seloste tästä syystä saavuta sille asetettuja tavoitteita.

 

d. Soveltuuko asetuksessa esitetty menetelmä mielestäsi käytettäväksi rakennuksen suunnittelun aikana ennen rakentamisluvan hakemista?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Muutosehdotus tai muu kommentti:

Materiaalien tiedot ovat usein suunnitteluvaiheessa puutteellisia. Materiaaliselosteen laatiminen yleisillä materiaalitiedoilla hankekohtaisten tarkkojen tietojen sijaan lisää rakennushankkeeseen ryhtyvän työmäärää. Yleisillä tiedoilla laadittava materiaaliseloste ei kuvaa yksittäistä rakennushanketta asetuksella tavoitellulla tavalla.

 

e. Muita yleisiä kommentteja:

Uudelle tai rakentamislupaa edellyttävälle laajamittaisesti korjattavalle rakennukselle laaditaan materiaaliseloste, joka sisältää koneluettavassa muodossa tiedot rakentamisessa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Materiaaliseloste olisi myös rakentamisluvan edellytys. KOVA katsoo, että materiaaliseloste lisää rakennushankkeeseen ryhtyvän työmäärää ja kustannuksia, ja samalla jää epäselväksi, missä määrin selvityksellä saavutetaan sille asetettuja tavoitteita. KOVA huomauttaa, ettei perustelumuistiossakaan pystytä selkeästi toteamaan mitä positiivisia ympäristövaikutuksia selosteen käytöllä tosiasiassa on.

KOVA huomauttaa, että asetusluonnoksen mukaisessa materiaaliselosteen laadinnassa tehdään useissa kohdin arvioita siitä, miten rakennuksia korjataan tulevaisuudessa tai millaisia materiaaleja käytetään. Arviot eivät ota huomioon esimerkiksi rakennustekniikassa ja rakennustuoteteollisuudessa tapahtuvaa kehitystä. Materiaaliselosteen olisi esimerkiksi katettava tiedot suunnitelluista rakennustuotteiden vaihdoista. Vaihdot arvioitaisiin 50 vuoden tarkasteluajalla. KOVA huomauttaa, että 50 vuotta on tässä tarkastelutavassa pitkä aika, eikä arvioinnissa voida ottaa huomioon materiaalien käytössä ja rakentamisessa tapahtuvaa kehitystä.

KOVA myös katsoo, että kuten asetusluonnoksen perusteluissakin todetaan, materiaaliselosteesta on hyötyä lähinnä siinä vaiheessa, kun rakennusta puretaan ja joudutaan laatimaan purkumateriaaliselvitys. Selosteen hyöty siis ilmenee vasta kun rakennus tulee käyttöikänsä päähän.

KOVA pitää hyvänä vaatimusta, että materiaaliseloste olisi laadittava yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa, mikä tarkoittaisi esimerkiksi BIM-tietomallia. Lisäksi KOVA pitää hyvänä, että materiaaliselosteessa on tehty ilmastoselvityksen kanssa yhteneviä ratkaisuja.

3 § Rakennusosat

Asetuksen liitteenä olevan taulukon mukaan istutettavat puut luettaisiin mukaan, koska niillä on vaikutusta hiilinieluihin ja luonnon monimuotoisuuteen. KOVA huomauttaa, että todellisuudessa vihersuunnitelmat saattavat tarkentua rakentamislupavaiheen jälkeen. Kun viherurakoitsija myöhemmin tekee lopullisia hankintoja, niihin vaikuttavat saatavuus ja sen hetken hinta, joten viheraluetta koskevat suunnitelmat voivat muuttua lupavaiheen jälkeen. KOVA katsoo, että yksittäisten kasvien ottaminen mukaan ei tästä syystä ole tarkoituksenmukaista ja lisää rakennushankkeeseen ryhtyvän työmäärää materiaaliselostetta laadittaessa.

4 § Rakennusosien sisältämät materiaalit

KOVA huomauttaa, että rakennuksen sisältämiä materiaaleja ei eritellä asetusluonnoksessa riittävän tarkasti. Esimerkiksi lasimateriaalit, metallit, lämmöneristemateriaalit ja muovit voivat olla keskenään hyvin erilaatuisia ja kierrätysominaisuuksiltaan erilaisia. Säännöksessä esitetty materiaaliluettelo on siten liian karkea.

KOVA pitää hyvänä perusteluiden lähtökohtaa, että rakennus- ja purkumateriaalien keskeinen hyödyntäjä olisi todennäköisesti rakennusala, ja siitä syystä materiaaliselosteessakin olisi luontevaa säilyttää rakentamisen lähestymistapa edellytettäviin tietoihin. KOVA kuitenkin huomauttaa, ettei tätä lähtökohtaa tosiasiassa toteuteta riittävästi rakennustuotteiden uusiokäytön tai kierrättämisen näkökulmasta, mikä näkyy esimerkiksi siinä, miten karkeaksi materiaalien erittely jää.

Asetusluonnoksessa lähdetään siitä oletuksesta, että materiaali pysyy aina samana, kun se vaihdetaan. KOVA katsoo, että tässäkin oletuksessa jää huomioimatta arviointijakson pituus ja materiaalien käytössä sekä rakennuksessa mahdollisesti tapahtuva kehitys. KOVA kuitenkin katsoo ratkaisun olevan käytännössä ainoa mahdollinen. Samalla se kuitenkin valitettavasti lisää selosteen epätarkkuutta.

 

Helsingissä 9.11.2022,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:    Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ