Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta

Katriina Lius

Ympäristöministeriölle

 

ASIA: LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ASUNTOYHTEISÖJEN SÄHKÖENERGIAKUSTANNUSTEN AVUSTUKSESTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 31.1.2023 DNRO VN/2942/2023

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 117 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittivat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenet ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Yleiset kommentit

Asetusluonnoksen mukaan avustus kohdistuisi niihin sähkölämmitteisissä asuntoyhteisöissä asuviin, joilla asuntoyhteisö maksaa lämmitykseen liittyvän sähköenergialaskun. Avustuksella tuettaisiin kertaluonteisesti asuntoyhteisöjä korkeiden lämmitykseen käytettävän sähkön sähkölaskujen maksamisessa. Avustuksen tavoitteena on siten hillitä tarvetta nostaa asukkailta perittäviä kustannuksia.

Taannehtivasti maksettava sähköavustus sähkölämmitteisille asuntoyhteisöille maksettaisiin käyttöpaikkakohtaisesti. Avustus pohjautuisi marraskuun ja joulukuun 2022 sähkönkulutukseen. Hyvitys kohdistuisi niihin sähkösopimuksiin, joiden sähköenergianhinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Avustusta haettaisiin ARA:lta.

KOVA suhtautuu asetusluonnoksen mukaiseen avustukseen myönteisesti. KOVA pitää hyvänä, että ARA-toimijat on erikseen huomioitu avustuksen saajissa. KOVA kuitenkin huomauttaa, että avustuksen merkitys ARA-toimijoille jäänee vähäiseksi.

Avustuksella ei voida enää vaikuttaa yhteisöjen vuoden 2023 vuokranmääritykseen, joten se ei näy asukkaiden vuokrissa vielä tänä vuonna. Avustuksella voitaisiin kuitenkin hillitä vuokrien korotuspaineita tulevaisuudessa. Lisäksi KOVA arvioi, ettei avustuksen piiriin kuuluvia ARA-kohteita ole kovin montaa. KOVA myös huomauttaa, että avustuksella olisi ollut enemmän merkitystä, jos se olisi saatu käyttöön jo aikaisemmin.

 

Helsingissä 10.2.2023,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:    Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ