Lausunto KiinteistöRYLin ulkoalueiden hoitoa ja kunnossapitoa käsittelevästä ehdotuksesta

Katriina Lius

Rakennustietosäätiö RTS sr:lle

 

ASIA:            LAUSUNTO KIINTEISTÖRYLIN ULKOALUEIDEN HOITOA JA KUNNOSSAPITOA KÄSITTELEVÄSTÄ EHDOTUKSESTA

VIITE:           RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS:N LAUSUNTOPYYNTÖ 24.2.2023

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua Rakennustietosäätiö RTS sr:lle KiinteistöRYLin ulkoalueiden hoitoa ja kunnossapitoa käsittelevästä ehdotuksesta, ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 118 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittivat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenet ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Yleiset kommentit

Lausuntoaineisto koskee ehdotettua uutta lukua ulkoalueiden hoidosta ja kunnossapidosta KiinteistöRYLiin. Luvun alussa käsitellään ulkoalueiden huoltoon liittyviä yleisiä asioita ja tehtäviä. Yleisen osuuden jälkeen luku käsittelee viherrakenteita, päällysrakenteita ja aluevarusteita sekä kiinteistöjen ulkopuolisia rakenteita.

KOVA pitää luvun rakennetta toimivana ja sisältöä kokonaisuudessaan riittävänä. KOVA katsoo kuitenkin, että huomioiden luvun pituus, sen jäsentely voisi olla vielä selkeämpää ja luku voisi hyötyä esimerkiksi erillisestä sisällysluettelosta tai tiivistelmästä. Luku sisältää myös viittauksia muihin lähteisiin kuten KH-kortteihin, mikä helpottaa lukemista. KOVA katsoo, että viittaukset myös vähentävät KiinteistöRYLin tulkinnanvaraisuutta.

KOVA huomauttaa, että pelkät laatuvaatimukset eivät takaa kiinteistönhoitopalveluiden ostajalle hyvää palvelutasoa kiinteistönhoitotyön tuottavalta yritykseltä, vaan tarvittavat huoltotyöt ja haluttu laatutaso tulee määrittää sopimuskohtaisesti huomioiden todelliset olosuhteet ja tarpeet.

KOVA pitää hyvänä, että ehdotuksessa on tehty useita teknisiä tarkennuksia verrattuna luvun aikaisempaan sisältöön, ja huomioitu ympäristövastuullisuuden tavoitteita, ekologisuutta, jätteiden määrän vähentämistavoitteita ja kiertotalouden periaatteita. KOVA pitää kiertotalouden periaatteiden noudattamista ja monimuotoisuuden säilyttämistä arvokkaina ja tavoiteltavina arvoina myös kiinteistöjen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotöissä. Ehdotuksessa myös lähdetään siitä, että hoito- ja kunnossapitotyöstä syntyvää jätettä kuljetettaisiin mahdollisimman vähän ja pyrittäisiin sen sijaan käyttämään se hyödyksi paikan päällä. KOVA pitää tätä hyvänä periaatteena ja katsoo, että se vähentää muualta tuotavan aineksen määrää ja esimerkiksi keinotekoisten lannoitteiden käyttämistä.

KOVA katsoo, että ehdotuksessa on ylipäätään huomioitu hyvin kestävä kehitys sekä ympäristövastuullisuus ja ympäristöluokitus. Esimerkiksi kiinteistöjen ulkoalueiden hoidossa ja kunnossapidossa ohjeistetaan ottamaan huomioon kohdekohtaiset kiinteistön omistajan määrittämät kestävän kehityksen tavoitteet sekä kiinteistöllä olevat ympäristöluokitukset. Samoin tulee huomioida kunnan asettamat ympäristötavoitteet ja erilaiset ohjelmat, kuten vieraslajiohjelmat tai luonnon monimuotoisuuden parantaminen.

KOVA pitää hyvänä myös sitä, että ehdotuksessa ohjeistetaan myrkyttömien ja ympäristöystävällisten maalien, liuotin- ja puhdistusaineiden käyttämiseen. Myös polttoaineiden ja moottoriöljyjen käsittelystä on annettu tarkempia ohjeita niistä johtuvien ympäristövahinkojen välttämiseen hoidettavissa kohteissa. Lisäksi kastelussa ja rakenteiden pesussa suositellaan käyttämään tekniikoita, jotka kuluttavat vähän vettä ja hyödyntämään ensisijaisesti alueella kerättyjä ja viivytettäviä hulevesiä sekä harmaita vesiä hoito- ja kunnossapitotöissä.

Ehdotuksessa on tehty myös hyviä tarkennuksia esimerkiksi jätteiden lajitteluun liittyen. KOVA pitää tärkeänä, että palveluntuottaja velvoitetaan suunnittelemaan ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotöistä syntyvien jätteiden ja muiden aineksien ja materiaalinen käsittely. KOVA katsoo, että hyvä lähtökohta on ensisijaisesti pyrkiä kaikessa toiminnassa vähentämään syntyvän jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Syntynyt jäte on pyrittävä uudelleenkäyttämään tai vaihtoehtoisesti kierrättämään. Myös vaaralliset jätteet on huomioitu vaatimuksissa.

 

Helsingissä 23.3.2023,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ