Lausunto 23.3.2015 ympäristöministeriölle

Jouni Parkkonen

ASIA: KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT RY:N (KOVA) NÄKEMYKSET RAKENNUSVALVONTATOIMEN KEHITTÄMISESTÄ 

VIITE: KOMMENTTIPYYNTÖ YM 012:00/2014 25.2.2015

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA kiittää mahdollisuudesta lausua kuntien rakennusvalvontatoimen kehittämisestä, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

KOVA ottaa lausunnossaan kantaa vain sen toiminnan ja jäsentensä kannalta keskeisiin kysymyksiin. Näin ollen emme ota lausunnossamme kantaa kaikkiin lausuntopyynnössä oleviin kysymyksiin.

Kysymys 6: Minkälaista merkitystä toimintatapojen yhtenäisyydellä ja säännösten soveltamisen yhtenäisyydellä on teidän kannaltanne? 

KOVA pitää erittäin keskeisenä, että rakennusvalvonnoilla olisi mahdollisimman yhtenäiset toimintatavat ja menettelyt säännösten soveltamiseen. Lähtökohtana pitää olla, että lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan mahdollisimman samalla tavalla koko Suomessa. Tämä on tärkeää rakennusvalvonnan asiakkaiden tasavertaisuuden kannalta. Etenkin kaupunkiseuduilla keskuskunnalla ja sen ympäristökunnilla tulee olla samansuuntaiset menettelyt, sillä tällöin ympäristökunnat eivät esimerkiksi voi houkutella keskuskuntaa väljemmillä säännöksillä asukkaita.

Kysymys 7: Mitkä rakennusvalvontatoimen toimintatavoista ja säännösten tulkinnoista ovat sellaisia, joiden valtakunnallinen yhdenmukaistaminen olisi erityisen tärkeää? 

KOVA katsoo, että erityisesti rakennusmääräyksissä olevien palonormien tulkintojen yhtenäistäminen olisi ehdottoman tärkeää. KOVAn saamien tietojen mukaan niissä esiintyy paljon vaihtelevia tulkintoja eri kunnissa.

Kysymys 8: Mitä mieltä olette yksityisten toimijoiden hyödyntämisen lisäämisestä teknisissä valvontatehtävissä? 

KOVA suhtautuu yksityisten toimijoiden hyödyntämiseen varauksellisesti. Näemme tässä myös käytännön ongelmia. Perustelemme näkemystämme sillä, että viranomaistehtävien on oltava viranomaisten käsissä, sillä viranomainen myös vastaa toiminnasta. Ei voi olla niin, että viranomainen tukeutuu yksityiseen asiantuntemukseen, mutta kantaa yksin vastuun. Viranomaisen on joka tapauksessa ymmärrettävä ja tulkittava sitä tietoa, jota se saa yksityiseltä toimijalta ostettavasta erityisosaamisesta.

Kysymys 9: Minkälaisissa konkreettisissa asioinnin vaiheissa tai menettelyissä koette sähköisen asioinnin erityisen hyödylliseksi? 

KOVA kannattaa lupaprosessien kattavaa sähköistämistä. Erityisesti hakemusten liitteiden toimittaminen helpottuisi, sillä liitteet laaditaan yleensä aina tietoteknisiä laitteita käyttäen. Samalla viranomainen voi saada kerralla tiedoiltaan entistä parempia hakemuksia.

Kysymys 10: Kuinka tärkeänä pidätte, että rakennusvalvontayksiköt jatkossa ovat suurempia ja asiantuntemukseltaan vahvempia? 

KOVA suhtautuu rakennusvalvontayksiköiden vahvistamiseen ja suurentamiseen positiivisesti. Uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena näemme rakennusvalvonnan asiantuntemuksen syventämisen ja turvaamisen koko Suomessa. Näemme, että uudistus hyödyttäisi kaikkia osapuolia.

Lausunnonantajasta 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvontajärjestö. Sen perustajajäseninä on 9 suurimman kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt. KOVAlla on nyt 11 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 125 000 vuokra-asuntoa, joissa on yli 230 000 ihmisen koti.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Helsingissä 23.3.2015,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry – KOVA, Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ