Lausunto 24.3.2016 yleishyödyllisyyslainsäädännöstä ympäristöministeriölle

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA KOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISESTA

VIITE:           LAUSUNTOPYYNTÖ 15.2.2016 Dnro YM2/600/2016

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontajärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 16 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on 75 kunnassa yhteensä yli 155 000 vuokra-asuntoa. Asunnoissa on koteja yli 275 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä yli 4 400 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana 1 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhtiöiden yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 925 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttaminen

KOVA ei usko, että yleishyödyllisyyssäännösten muuttaminen itsessään lisäisi merkittävästi uusien, yksityisten toimijoiden kiinnostusta valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa kohtaan. Sen sijaan yksityisten toimijoiden kiinnostus yleishyödyllisyyssäädösten ulkopuoliseen, kohdekohtaisten rajoitusten alaisten vuokrakiinteistöjen tuottamiseen voi jonkin verran lisääntyä kasvukeskuksissa.

Toisaalta suurimmalle osalle KOVAn jäsenkenttään kuuluvien yhteisöjen ja niiden toiminnan kannalta ehdotetulla hallituksen esityksellä on käytännössä vähän tai ei ollenkaan vaikutusta. KOVAn jäsenyhteisöjen toiminnan kannalta vuokrientasaus on yksi keskeinen toiminnan kulmakivi. Tämän vuoksi KOVAn jäsenyhteisöt ja sen kaltaiset toimijat tulevat pysymään yleishyödyllisyyssäännösten piirissä jatkossakin. KOVA pitää välttämättömänä, että jatkossa korkotukilainaa hakeva uusi yhteisö voi halutessaan tulla nimetyksi yleishyödylliseksi.

KOVAn jäsenkentän piirissä on esitetty myös huomioita, joiden mukaan yleishyödyllislainsäädännön muuttaminen tulee vaikuttamaan olemassa olevan vuokra-asuntokannan asemaan, omistusoikeuteen ja omaisuuden suojaan. Koska asiasta vallitsee epätietoisuutta ja alalla on asiasta ristiriitaisia näkemyksiä, KOVA kehottaa tämän vuoksi ympäristöministeriötä pohtimaan sitä, tulisiko laki säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Hallituksen esitysluonnoksen tavoitteissa ollaan aiheesta huolissaan siitä, että valtion tukemia vuokra-asuntoja tuotetaan aivan liian vähän tarpeeseen nähden ja että merkittävä osa olemassa olevaa valtion tukemaa vuokra-asuntokantaa vapautuu rajoituksista seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. KOVAn mielestä tätä ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista niinkään muuttamalla yleishyödyllisyyslainsäädäntöä ja ottamalla käyttöön kestoltaan lyhyen rajoitusajan korkotukimalleja.

KOVAn mielestä valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon määrän kasvattaminen edellyttää valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon ehtojen parantamista nykyisestä ja ehtojen tekemistä pysyvästi markkinaehtoisia ehtoja paremmiksi. KOVA on erittäin huolissaan 40 vuoden korkotukijärjestelmän nykyisistä ehdoista. Niitä ei korjata muuttamalla yleishyödyllisyyslainsäädäntöä. KOVA on tuonut huolensa lukuisia kertoja esille viimeisen vuoden aikana ja toivoo, että ympäristöministeriö ja valtioneuvosto ryhtyvät viipymättä toimiin asiassa.

Mitä tulee 40 vuoden korkotukijärjestelmän kehittämistarpeisiin sekä ko. järjestelmän ja kymmenen vuoden korkotukijärjestelmän ehtojen keskinäiseen tasapuoliseen, KOVA viittaa ympäristöministeriölle 24.3.2016 jättämäänsä lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta sekä laatimaansa muistioon 40 vuoden korkotukijärjestelmän kehittämistarpeiksi. Muistio on toimitettu helmikuussa 2016 ympäristöministeriön poliittiselle johdolle sekä maaliskuussa 2016 ministeriön Rakennetun ympäristön osastoon kuuluvan Lähiympäristö ja asuminen -yksikön keskeisille viranhaltijoille, joiden tehtäviin 40 vuoden korkotukijärjestelmä ja sen kehittäminen kuuluu.

Arava- ja korkotukilainansaajien tuoton tuloutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § Hyväksyttävän tuoton suuruus

KOVA ei kannata ehdotettua muutosta omistajalle tuloutettavan omarahoitusosuuden tuoton puolittamiseksi kahdeksasta (8) prosentista neljään (4) prosenttiin. KOVAn mielestä ehdotettu muutos vähentää yleishyödyllisen vuokra-asuntotuotannon houkuttelevuutta.

KOVA viittaa luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta ja toteaa, että lakiluonnoksessa ehdotetaan kymmenen vuoden korkotuessa sallittavaksi tuotontuloutuksen enimmäismääräksi kuutta (6) prosenttia. KOVA toteaa, että kymmenen (10) vuoden korkotukimalliin esitetyn omarahoitusosuuden tuoton näkökulmasta yleishyödyllisyyslainsäädännössä olisi sallittava nykyinen kahdeksan (8) prosentin omarahoitusosuuden tuotto.

Helsingissä 24.3.2016,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ