Lausunto 11.8.2016 erityisryhmien investointiavustuksesta ympäristöministeriölle

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI ANNETUN LAIN, VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUSTALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN LAIN SEKÄ ARAVARAJOITUSLAIN MUUTTAMISESTA

VIITE:           LAUSUNTOPYYNTÖ 22.6.2016 Dnro YM18:00/2016

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain sekä aravarajoituslain muuttamisesta, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontajärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 21 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on 77 kunnassa yhteensä yli 159 000 vuokra-asuntoa. Asunnoissa on koteja yli 280 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 951 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

  1. Ulkopuolisille mitoitettujen palvelutilojen avustaminen

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kannattaa hallituksen esitystä tältä osin eikä sillä ole huomauttamista hallituksen esitykseen.

  1. Investointiavustuksen myöntämis- ja käyttöperusteiden muuttaminen

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että lakia avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 § 2 momenttia muutettaisiin siten, että jatkossa momentti olisi muodossa ”asuminen edellyttää tukipalveluiden tuottamisen vaatimia tiloja”. Nykymuodossa em. momentti on muodossa ”asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita”.

KOVA vastustaa ehdotettua 3 § 2 momentin muuttamista. Momentin muuttamisella on kielteisiä vaikutuksia nuorisoasuntoja rakennuttavien vuokrataloyhtiöiden saamiin investointiavustuksiin. Tämä johtuu siitä, että nuorisoasuntoja rakennuttavat yhtiöt eivät toteuta taloihinsa tiloja vain ja ainoastaan erityistukea tarvitsevien nuorten, eli 2. tukiluokkaan kuuluvien asukkaiden tarpeiden vuoksi. KOVA muistuttaa, että vakiintuneena käytäntönä on ollut, että nuorisoasuntoja rakennuttavien yhtiöiden asunnoista 2. tukiluokan piirissä on enintään noin 15 prosenttia. Toisen tukiluokkaan kuuluvien asukkaiden rajaaminen enintään noin 15 prosenttiin kussakin kohteessa on tärkeää ja perusteltua kohteessa asuvien asukkaiden riittävän sosiaalisen sekoittamisen kannalta. Tämän periaatteen on myös valtiovalta hyväksynyt.

Nuorisoasuntokohteissa mitään huoneistoa ei käytetä aina erityistä tukea tarvitsevan nuoren asuntona, vaan asukkaan vaihtuessa uuden asukkaan status voi poiketa edeltäjästä. Tämä on erittäin tärkeää erityistä tukea tarvitsevan nuoren leimautumisen välttämiseksi. Tästä periaatteesta seuraa, että nuorisoasuntokohteissa olevia asuntoja ei tiloiltaan eikä varusteiltaan eriytetä millään tavalla sen perusteella kumpaan tukiluokkaan (1. tai 2. tukiluokka) tulevan asukkaan ajatellaan kuuluvan.

Nuorisoasuntokohteiden kerho- ja muut yhteistilat palvelevat varsinkin erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeita. He hyötyvät eniten yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta. Tälle yhteistilat luovat tarvittavat puitteet.

Näiden tilojen rakentamista ei kuitenkaan voida perustella vain yksinomaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeilla, sillä tilat ovat luonnollisesti tarkoitettu kaikkien talon asukkaiden käyttöön.

Edellä olevan perustella ehdotettu 3 § 2 momentin muuttaminen ei sovellu nuorisoasuntoja rakennuttavien vuokrataloyhtiöiden tarpeisiin eikä muutosta ole perusteltua tehdä.

  1. Vuokrasopimuksen edellyttäminen myös erityisryhmäasunnossa

KOVA pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja kannatettavana tältä osin. KOVAlla ei ole huomauttamista hallituksen esitykseen.

 

Helsingissä 11.8.2016,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ