Lausunto 11.3.2016 tupakkalaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Jouni Parkkonen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 15/2016 VP EDUSKUNNALLE TUPAKKALAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

VIITE:           SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN ASIANTUNTIJAPYYNTÖ 7.3.2016

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä HE 15/2016 vp eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontajärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 16 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on 75 kunnassa yhteensä yli 155 000 vuokra-asuntoa. Asunnoissa on koteja yli 275 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä yli 4 400 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana 1 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhtiöiden yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 925 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

Yleistä

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiinnittää lausunnossaan erityisesti huomiota hallituksen esityksessä niihin seikkoihin, jotka vaikuttavat vuokrataloyhtiöihin ja niiden arjen toimintaan.

KOVAn mielestä tupakkalain tulisi olla mahdollisimman selvä, kansalaisten kannalta ymmärrettävä ja yksinkertainen toimeenpanna. Kaikilta osin hallituksen esitys tupakkalaiksi ei toteuta näitä tavoitteita.

KOVA tukee lain tavoitetta tupakkatuotteiden käytön loppumisesta. KOVA kannustaa yhteiskuntaa nopeuttamaan Suomen tekemistä tupakkavapaaksi niin nopeasti kuin mahdollista. Jotta tämä onnistuu, on lain myös tästä näkökulmasta oltava tiukka, selkeä ja toimiva.

KOVA viittaa hallituksen esityksen perusteluihin, joissa todetaan, että joka viidennessä kodissa saa edelleen tupakoida joko jossain paikassa tai joskus.

KOVA pitää todennäköisenä, että yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden asukkaat tupakoivat keskimääräistä enemmän. Asunnoissa asuu pieni- ja keskituloisia ihmisiä. Tutkimusten mukaan pienituloisten joukossa tupakointi on yleisempää kuin väestössä keskimäärin.

KOVA pitää ehdotetun lain henkeä tupakoivaa asukasta suojelevana. KOVAn mielestä ehdotettu laki on eräiltä osin tupakoivaa asukasta suojeleva, sillä tupakoivan asukkaan mahdollisuus tupakoida asunnon sisällä tapahtuisi käytännössä muiden asukkaiden maksamilla kustannuksilla. Haluamme muuttaa yleisesti ottaen lain henkeä suojelemaan tupakoimatonta asukasta.

Yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden käytännöt kiinteistöissä tupakoinnin osalta

KOVA selvitti jäsenyhteisöiltään niiden tupakointia koskevia säännöksiä. Yhteenvetona kyselystä todettakoon, että asuntojen sisällä tapahtuvan tupakoinnin osalta vuokrataloyhtiöt ovat selkeästi viimeisen kymmenen vuoden aikana kiristäneet erityisesti asunnoissa tapahtuvan tupakoinnin ehtoja. Osa vuokrataloyhtiöistä on kieltänyt kokonaan tupakoinnin, kun taas joissain vuokrataloyhtiöissä saa toistaiseksi myös tupakoida asuntojen sisällä. Tupakointikielto on yleensä otettu käyttöön olemassa olevan vuokratalokohteen peruskorjauksen yhteydessä ja täysin uusissa vuokrataloissa, kun asukkaille on tehty uusia vuokrasopimuksia. Joissakin vuokrataloyhtiöissä on myös ollut uusia, täysin savuttomia vuokratalokohteita.

Osassa vuokrataloyhtiöiden vuokrasopimuksissa on ehto, että mikäli asukas tupakoi asunnon sisällä, asukkaalta veloitetaan tupakoinnista aiheutuvat korjaus- ja puhdistuskulut.

Parveketupakointi on puolestaan tällä hetkellä selkeästi enemmän sallittua kuin asunnon sisällä tupakointi. Vastausten perusteella useampi vuokratalo on kuitenkin viime vuosina tiukentanut tai on lähivuosina tiukentamassa myös parveketupakoinnin ehtoja.

Syyt tupakointia koskevien säännösten tiukennuksiin löytyvät vuokrataloyhtiöissä ennen kaikkea tavoitteesta alentaa kiinteistöjen ylläpitokuluja nykyisestä, mutta myös vähentää hajuhaitoista aiheutuvia valituksia ja hallinnollisia kustannuksia. Samalla tämä linja edistää myös kansanterveyttä.

Yksityiskohtaiset kannanotot hallituksen esitykseen tupakkalaiksi

Lain 74 § Yleiset tupakointikiellot

KOVA pitää tärkeänä, että tupakkalaissa säädettäisiin yksiselitteisesti siitä, että asunnon sisätiloissa ei saisi tupakoida. Vaikka vuokranantajalla on käytännössä mahdollisuus määrittää itse tupakointikiellosta halutessaan esimerkiksi uusissa vuokrasopimuksissa, KOVA pitää lain toimivuuden ja kaikkien asukkaiden tasapuolisuuden kannalta parhaimpana sisätiloissa tupakoinnin kieltämistä.

Perustelemme tätä sillä, että vuokrataloyhtiöillä on vielä paljon vanhoja vuokrasopimuksia, joissa tupakointia esimerkiksi sisätiloissa ei ole kielletty. Vuokranantaja ei voi yksin määrätä tupakointikieltoa vanhoihin voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Tämä on hidas tie savuttomiin koteihin.

Lain tasolla asuinhuoneistossa oleva tupakointikielto edistäisi myös tupakkalain tavoitetta tupakkatuotteiden käytön loppumisesta. Samalla se todennäköisesti vähentäisi ihmisten tupakointia, parantaisi ihmisten terveyttä ja ennen kaikkea vähentäisi uusien tupakoivien ihmisten määrää.

KOVA huomauttaa, että asunnoissa tupakointi aiheuttaa huomattavia kustannuksia vuokrataloyhtiölle ja siten myös niille vuokralaisille, jotka eivät tupakoi. Lähtökohtana savuhaittojen ehkäisyssä ei voi olla esimerkiksi se, että kiinteistön omistaja joutuisi korjaamaan kiinteistön rakenteita tupakoimattomien etujen turvaamiseksi tai että kielto haettaisiin jälkikäteen viranomaisteitse. Kiinteistöt ovat eri-ikäisiä ja eroavat rakenteiltaan paljonkin, jolloin joissakin kiinteistöissä korjauskustannukset tai valitusmenettelyistä aiheutuvat menot voivat nousta sekä kiinteistön omistajalle että lopulta vuokralaiselle kohtuuttomiksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Kokonaisuudessaan tupakointi vaikuttaa kielteisesti kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen kuntoon. Tupakointi aiheuttaa vuokrataloyhtiöille asuntojen ja kiinteistöjen korjaustarpeita, lisää kuluja ja vaikuttaa myös asukkaiden maksamiin vuokriin korottavasti.

KOVA ei yhdy hallituksen esityksen arvioon siitä, että asuinhuoneistojen välistä savuhaittaa voitaisiin yleensä hallita yksinkertaisilla ilmastoinnin säädöillä ja korjauksilla. Käytännössä tämä johtaisikin useimmiten kalliisiin korjaustoimenpiteisiin. Niiden kustannukset tulevat täysimääräisenä kaikkien asukkaiden maksettavaksi.

Edellä olevaan perustuen KOVA esittää, että lain 74 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 1 kohta, jossa kiellettäisiin tupakointi kodissa sekä muussa sisätilassa, joka on yksinomaan saman perheen jäsenten ja muiden samassa taloudessa asuvien käytössä. Samalla momentin nykyiset kohdat siirtyisivät numeroinnissa yhdellä eteenpäin.

Lain toimivuuden ja yksinkertaisuuden kannalta olisi myös todennäköisesti tarpeellista kieltää parveketupakointi.

Lain 75 § Poikkeukset yleisistä tupakointikielloista

Viitaten lausuntomme edelliseen, lain 74 § koskevaan kohtaan, KOVA esittää, että 75 §:n 1 momentin 1 kohdasta poistetaan sanat ”asiakkaan, työntekijän tai elinkeinon tai muun ammatinharjoittajan kodissa tai” ja sanat ”sekä muussa sisätilassa, joka on yksinomaan saman perheen jäsenten ja muiden samassa taloudessa asuvien käytössä; mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske perhepäivähoidon sisätiloja perhepäivähoidon aikana”.

Tällöin 75 §:n 1 momentin 1 kohta kuuluisi seuraavasti:

  • omassa käytössä olevassa kulkuneuvossa

Mitä tulee 75 §:n 2 momenttiin, KOVA pitää ehdotettua pykälämuotoilua epäselvänä ja tulkinnanvaraisena. Etenkin parveketupakointiin liittyvät kysymykset ovat usein herkkiä. Tupakansavulle altistumisen estäminen olisi käytännössä yksinkertaisinta kieltämällä tupakointi laissa koko asuinkiinteistön alueella.

KOVA pitää kaikkien ihmisten oikeutta puhtaaseen hengitysilmaan tärkeämpänä oikeutena kuin sitä, että tupakoivat asukkaat, siis vain osa asukkaista, saisi oikeuden tupakoida asuinhuoneistonsa parvekkeella. Tämä olisi linjassa esimerkiksi liikenteen ja teollisentuotannon hengitysilmaan vaikuttavien saastepäästöjen vähentämistavoitteiden kanssa, joiden vaikutus on yhtäläinen ja myönteinen yksilöiden elämäntapavalinnoista riippumatta. Samoin KOVAn tavoite on linjassa vuonna 2009 voimaan tulleen ravintolatupakoinnin kieltämisen kanssa. Kyseessä on viime kädessä poliittisesta päätöksestä, vastaavasti kuten esimerkiksi vuonna 2009 voimaantulleen ravintolatupakoinnin kieltämisen kohdalla.

Lain 79 § Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön

KOVA pitää lain 79 §:ssä ehdotettu menettelyä, jossa asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin, epätarkoituksenmukaisena ja epäselvänä.

Tupakointikieltoa voitaisiin hakea vain niihin tiloihin, joista savu voi kulkeutua toisen asukkaan käytössä oleviin tiloihin. Tämä aiheuttaisi monimutkaisia tulkintatilanteita kieltoalueesta.

Menettely lisäisi myös kunnissa hallinnollista työtä ja kustannuksia. Hallituksen normien purkamisen ja sääntelyn keventämisen hengessä uusien normien antamisesta tulisi pidättäytyä. KOVA pitää todennäköisenä, että kunnilla ei ole riittävää ennakkotietoa uuden tupakkalain kuntia kohtaan tulevista lisätehtävistä eikä siten riittäviä resursseja asioiden hoitamiseen.

Helsingissä 11.3.2016,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, Toiminnanjohtaja

Lisätietoja:     Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ