Tiedote: Yleishyödyllisillä vuokra- ja asumisoikeusyhtiöillä edessään korjausrakentamista

Katriina Lius

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry selvitti jäsenyhteisöjensä asuntokannan ikäjakaumaa vuoden 2021 osalta. Vuonna 2021 yleishyödyllisten vuokra- ja asumisoikeustoimijoiden asuntokannan painotettu keski-ikä oli 30,8 vuotta, keskiarvon ollessa 32,3 vuotta. Noin 70 % jäsenyhteisöjen koko asuntokannasta koostui 1970-1990 –lukujen asuntokannasta.

KOVAn jäsenistössä kiinteistökantaa on hoidettu vuosien varrella hyvin tunnollisesti, ja ennakoivilla toimenpiteillä ollaankin voitu vaikuttaa paitsi korjauksiin, myös korjausrakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Koska jäsenyhteisöjen asuntokanta on kuitenkin suhteellisen vanhaa, on useille kiinteistölle luvassa korjausrakentamista.

Myös EU:n asettamat tavoitteet muun muassa energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi aiheuttavat asuntoihin lisäkorjaustarpeita. Nämä päästövähennystavoitteet koskevat jo olemassa olevien rakennusten lisäksi myös uusia rakennuksia.

Suomessa kiinteistökanta uudistuu hitaasti, ainoastaan noin 1–1,5 prosenttia vuodessa. KOVAn jäsenyhteisöissä huonokuntoisia kiinteistöjä on paitsi korjattu, myös jouduttu purkamaan. Purettujen kiinteistöjen tilalle tarvitaan kuitenkin myös uusia asuntoja asuntokannan ylläpitämiseksi, tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi.

 

Korjauskustannukset uhkaavat asumisen kohtuuhintaisuutta

Paitsi rakennusten kunnossapito, myös korjausrakentaminen vaatii yhä osaavampaa työvoimaa ja suurempia investointeja, jotka uhkaavat kohtuuhintaista asumista. Kiinteistöille EU-tasolla esitetyt korjausvaatimukset tulevatkin nostamaan asumiskuluja. Lisäksi päästövähennystavoitteisiin pääseminen tarkoittaisi rakennuskannan korjaustoimenpiteitä ainoastaan energiatehokkuuden parantamiseksi, mikä ei ole suomalaisten kiinteistöjen ylläpidon periaatteiden mukaista.

Asuntokannan iän lisäksi korjausrakentamiseen vaikuttavat muun muassa myös valtion myöntämät tuet. KOVA painottaakin, että korjausrakentamisen volyymin kasvaessa saatavilla oleviin, riittäviin resursseihin ja rahoitukseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tärkeää onkin, että kiinteistöjen korjausrakentamista aletaan tehdä tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, sillä tällä on vaikutusta paitsi rakennusten elinkaarelle, myös yhtiön taloudelle. Korjauksien siirtäminen aiheuttaa yhtiöille ja siten myös asukkaille tulevaisuudessa todennäköisesti myös entistä suurempia kustannuksia.

– Yleishyödyllisten vuokra- ja asumisoikeusyhtiöiden kannalta on erittäin tärkeää, että korkotukilainavaltuuksia voitaisiin korottaa tulevaisuudessa. Korjaustarpeet ovat kasvussa ja etenkin asumisoikeusasuntojen korjaamisen osalta korkotukilainoitus on ainoa mahdollinen rahoitusmuoto näiden asuntojen korjaamiseen. Kasvavat korjaustarpeet uhkaavat myös asumisen kohtuuhintaisuutta. Tämän vuoksi valtion tulisikin luoda pysyviä avustusmekanismeja yleishyödyllisten asuntotoimijoiden asuntokannan korjaamisen edistämiseksi ja asumisen kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi pysyväisluonteisesti, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen esittää.

 

Lisätietoja:     Toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

 

 

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 115 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 310 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ