Tiedote: Vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytykset turvattava koko Suomessa!

Jouni Parkkonen

VUOKRATALOYHTIÖIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSET TURVATTAVA KOKO SUOMESSA!

Tänään 11.11.2016 syyskokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenet pitävät välttämättömänä, että yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytykset turvataan koko Suomessa.

Väestö- ja elinkeinorakenteen muutoksesta sekä kaupungistumisesta johtuva asuntomarkkinoiden polarisoituminen haastaa vuokrataloyhtiöitä kaikkialla Suomessa. Väestöltään kasvavilla alueilla on pulaa erityisesti kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista, toisaalta väestöltään vähenevillä alueilla kärsitään tyhjien asuntojen ongelmasta. KOVAn mielestä valtion on otettava aktiivinen rooli mahdollistaakseen kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon pysyvän käytön edellytykset koko Suomessa.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallituskaudella etsitään ratkaisuja väestön vähenemisestä aiheutuvien tyhjien asuntojen ongelmaan. Tämä kirjaus koskee erityisesti valtion tuella rakennettua asuntokantaa, joissa valtiolla ja myös kunnilla on huomattavia lainatakausvastuita. Tähän työhön ei ole kuitenkaan vielä ryhdytty riittävän pontevasti. Väestöltään vähenevät alueet ovat teollisuuden rakennemuutoksesta ja muusta väestön vähenemisestä kärsiviä alueita. Näitä alueita on erityisesti Kaakkois-Suomessa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Monilla väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhtiöiden ARA-vuokra-asuntojen vuokrataso on korkeampi kuin alueen vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Tämä johtuu siitä, että asuntokannan matalasta käyttöasteesta johtuen asukkaat joutuvat maksamaan oman asumisensa lisäksi tyhjien asuntojen ylläpidosta johtuvat kustannukset. Tällainen vuokrataloyhtiö ei nykyisellään kuitenkaan pääse tervehdyttämistoimenpiteiden piiriin ennen kuin se on taloudellisissa ongelmissa. Tilanne on absurdi ja kestämätön.

Väestöltään vähenevillä alueilla toimivien yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden tulee saada nykyistä paremmat mahdollisuudet ja joustavammat keinot sopeuttaa vuokra-asuntokantaansa vähenevään kysyntään hyvissä ajoin ja ennen kuin taloudelliset ongelmat tulevat yhtiöissä eteen. Tämä vaatii valtiolta vuokrataloyhtiöiden kannustamista ongelmiin puuttumiseen varhaisessa vaiheessa ja nykyisten, hyvin tiukkojen säännösten helpottamista.

– Pidän välttämättömänä, että valtiovalta helpottaa säännöksiään, jotta vuokrataloyhtiöt voivat ryhtyä sopeuttamaan kiinteistökantaansa ajoissa. Myös yhtiöiden omavaraisuusasteiden nostaminen on tärkeää, jotta ne pystyvät pitkäjänteisesti huolehtimaan kiinteistökannastaan. Kaikki tämä myös vähentää valtion lainatakausriskejä, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen linjaa.

Yksi helppo tapa kannustaa vuokrataloyhtiöitä asuntokannan sopeuttamiseen olisi korottaa rajoitus- ja purkuakordien määrää nykyisestä. Samassa yhteydessä vuokrataloyhtiön jäljellä olevien vanhojen rakentamis- tai perusparannuslainojen täyttä tai osittaista anteeksiantoa tulee helpottaa. Valtiokonttorille tulee antaa nykyistä joustavampi toimintavalta lainaehtojen muuttamisessa. Myös tervehdyttämisavustuksen ja erilaisten rahoitusjärjestelyjen myöntämisen käytäntöjä tulee helpottaa merkittävästi nykyisestä. Esimerkiksi luovuttaessa vanhasta vuokratalosta, tulee vanha laina olla pidettävissä entisin ehdoin, jos yhtiön vakuudet ovat muuten kunnossa. Myös talon rakennuttamista varten otetun vanhan lainan ja uuden, talon perusparantamista varten otettavan perusparannuslainan yhdistäminen uudeksi lainaksi tulisi jatkossa olla mahdollista.

Akordien korottaminen kannustaa vuokrataloyhtiöitä aiempaa paremmin kehittämään kiinteistökantaansa ajoissa. Samalla akordien korottamisella voidaan pienentää valtion riskejä, jotka liittyvät erityisesti väestöltään vähenevien alueiden vuokrataloyhtiöiden lainojen takausvastuisiin.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 22 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 163 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja lähes 290 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2016 yhteensä 4 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana 1 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2016 ovat yli 951 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n syyskokous

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ