Tiedote: Vuokrataloyhteisöt tuottavat yhteistä hyvää Suomeen!

Jouni Parkkonen

VUOKRATALOYHTEISÖT TUOTTAVAT YHTEISTÄ HYVÄÄ SUOMEEN!

Tänään 15.11.2017 syyskokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsenet muistuttavat omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen merkittävästä roolista suomalaisessa, hyvinvoinniltaan maailman huipputason yhteiskunnassa. Yhteisöillä on julkinen palvelutehtävä, joka velvoittaa niitä toimimaan vaikuttavasti markkinaehtoisen asuntojen vuokrauksen rinnalla. Julkinen palvelutehtävä edellyttää myös nykyistä suurempaa yhteiskunnan tukea kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle, sillä nyt tuen määrä palvelutehtävässä onnistumisen näkökulmasta ei ole riittävä.

Vuokrataloyhteisöjen julkiselta vallalta saatava tuki esimerkiksi korkotuen tai markkinahintaa edullisempien tonttien muodossa ei ole lahja, vaan se liittyy omakustannusperiaatteella toimivien vuokrataloyhteisöjen julkiseen palvelutehtävään ja siitä seuraaviin erilaisiin rajoituksiin.

Valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvät pitkät rajoitukset ovat varmistaneet sen, että yhteiskunnan tuki omakustannusperiaatteella toimivissa vuokrataloyhtiöissä kanavoituu oikein. Suomessa sadat tuhannet vuokralaiset voivat kasvukeskuksissakin asua kohtuuhintaisissa asunnoissa, sillä omakustannusperiaatteella toimivien yhteisöjen tehtävänä ei ole tehdä voittoa.

Valtion tukema ARA-vuokra-asuntotuotanto ei syrjäytä markkinaehtoista vuokra-asuntotuotantoa vaan täydentää ja tasapainottaa asuntotuotantoa kokonaisuutena. ARA-vuokra-asunnot kohdistuvat pienituloisemmille ja vähävaraisemmille talouksille, joilla ei olisi mahdollisuutta laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen omistusasunoissa tai markkinaehtoisesti vuokrattavassa asuntokannassa. ARA-tuotantoon suunnatut tontit mahdollistavat asuntoalueiden nopeamman ja tehokkaamman toteuttamisen, kun tuotanto suuntautuu erilaisille asiakasryhmille. Valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyy aina rakentamisen hintakontrolli, joka myös rakentamisen korkeasuhdanteessa varmistaa, että toteutuvien hankkeiden rakennuskustannukset ovat kohtuulliset. Myös vuokrientasaus yhtiöiden sisällä huolehtii asumisen kohtuuhintaisuudesta.

Suomen 100-vuotisjuhlien hengessä omakustannusperiaatteella toimivat vuokrataloyhteisöt ovat sitoutuneet jatkossakin toimimaan yhteiskunnallisesti vaikuttavasti ja rakennuttamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sinne, missä niille on tarvetta. Samassa Suomi 100 -hengessä myös valtion tulisi lisätä tukeaan kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle, jotta vuokrataloyhteisöt voisivat nykyistä paremmin toteuttaa palvelutehtäväänsä.

– Useat aidosti yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt rakennuttaisivat nykyistä selvästi enemmän asuntoja, jos ne saisivat enemmän tontteja asuntotuotantoa varten. Asumisen kohtuuhintaisuuden takaamiseksi jatkossakin tarvitaan kuitenkin myös nykyistä suurempaa valtion tukea korkotukijärjestelmään, sillä yhteiskunnan tuen ja järjestelmän rajoitusten suhde ei ole tasapainossa. Omakustannusperusteisten, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrän lisääminen on myös pidemmällä aikavälillä ainoa kestävä ratkaisu asumistukimenojen hillitsemiselle. Asuntorakentamisen tuet vaikuttavat valtion rajoituksista johtuen pitkäjänteisesti, toisin kuin asumistuet, KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen muistuttaa.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- ja opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 33 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 177 500 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 300 000 ihmistä. Yhteisöjen asuntojen määrä vastaa 45 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2017 yhteensä lähes 5 600 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2017 aikana yli 3 200 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2017 ovat       1 150 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n syyskokous

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, puh. 040 689 0995, jaana.naro@hekaoy.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ