Lausunto ympäristöministeriölle rakennusten suunnittelua koskevasta maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta ja siihen liittyvistä asetusmuutoksista

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA, VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN ERÄIDEN SÄÄNNÖSTEN KUMOAMISESTA SEKÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ASUIN-, MAJOITUS- JA TYÖTILOISTA

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 10.5.2017 Dnro YM026:00/2017

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhtiöiden johtava edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 27 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 173 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja noin       300 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa yli 40 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2017 yhteensä yli 5 500 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2017 aikana yli 3 200 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2017 ovat       1 150 miljoonaa euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuulliseen asumiseen.

Yleistä

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry toteaa, että lausuntokierroksella oleva luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja luonnos ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista sisältää vaikutuksiltaan vain vähäisiä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna. KOVAn mielestä laki- ja asetusehdotukset ovat kuitenkin pääosin lähtökohtaisesti toimivia ja kannatettavia. Ehdotetut muutokset mahdollistavat entistä monipuolisempien suunnitteluratkaisujen käyttämisen uusissa rakennushankkeissa.

Haluamme kuitenkin seuraavassa kiinnittää huomiota laki- ja asetusluonnosten muutamiin yksityiskohtiin.

Yksityiskohtaiset kannanotot luonnokseen hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lakiluonnoksen 113 § Rakennus

Lakiluonnoksen 113 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että rakennukseen tehtävää laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä on pidettävä uutena rakennuksena.

KOVA pitää ehdotettua lisäystä epäselvänä, sillä pykälän yksityiskohtaisista perusteluistakaan ei ilmene yksiselitteisesti se, missä kaikissa tilanteissa rakennusta pidetään uutena rakennuksena. Epäselvyyttä ainakin aiheuttaa se, tulkitaanko lisärakentamisessa lisäkerroksen rakentaminen vanhaan taloon uudeksi rakennukseksi, vaikka lisäkerros tukeutuu olemassa olevan rakennuksen kantaviin rakenteisiin ja niillä on yhteinen LVIS-järjestelmä.

KOVA pyytää, että ympäristöministeriö täsmentää pykälää ja sen perusteluita, jotta pykälästä tulee ymmärrettävämpi.

Lakiluonnoksen 115 § Kerrosala

Lakiluonnoksen 115 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että rakennusoikeuteen laskettavan tilan ulkopuolelle rajattaisiin paksujen ulkoseinien lisäksi myös huoneistoa rajaavat väliseinät, jotka ovat paksumpia kuin 180 millimetriä. Edelleen ko. pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että rakennusoikeus sallittaisiin ylittää väestönsuojien rakentamiseen sekä taloteknisten järjestelmien edellyttämiin kuiluihin ja hormeihin tarvittavan pinta-alan osalta.

KOVA arvioi, että väestönsuojien, yli 180 millimetrin paksuisten väliseinien sekä taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien vaikutus asuntoalan kasvuun on yhteensä noin 0-2 prosenttia riippuen kohteen suunnitteluratkaisusta. Rakennushankkeen kokonaislaajuuden kasvattaminen kasvattaa kuitenkin jossain määrin kustannuksia. Jos tarkoitus olisi saavuttaa suurempia hyötyjä ja kustannussäästöjä, niitä olisi KOVAn mielestä helpoiten saatavissa esimerkiksi luopumalla väestönsuojien rakennuttamisvelvollisuudesta kaikkien kiinteistöjen osalta.

Toisaalta, väestönsuojien maantasoon rakentaminen ilman kerrosalavaikutusta parantaa rakennushankkeiden taloudellisuutta ja etenkin haastavissa pohjavesiolosuhteissa tällä saavutetaan myös käytönaikaisia säästöjä.

KOVA muistuttaa, että monet kuntien asemakaavat mahdollistavat jo nyt kiinteistön aputilojen rakentamisen rakennusoikeudellisen kerrosalan kasvamatta.

Kerrosalan laskentasäännön muuttamisella voidaan kuitenkin saavuttaa joitain hyötyjä. Keveiden materiaalien, so. puurakentamisen, käyttö ääneneristävyyttä vaativissa rakenteissa KOVAn näkemyksen mukaan tulee helpottumaan. Tämä edistää asumisen ja rakentamisen päästöjen vähentymistä.

Kerrosalan laskentasäännön muutos edistää myös mahdollisuuksia tehdä uusia painovoimaiseen ilmanvaihtoon perustuvia rakennuksia.

Yksityiskohtaiset kannanotot ympäristöministeriön asetusluonnokseen asuin-, majoitus- ja työtiloista

Asetusluonnoksen 2 § Määritelmiä

Asetusluonnoksen 2 §:n i-kohdassa ehdotetaan määriteltäväksi, että pientaloja ovat erillispientalot sekä kytketyt pientalot ja muulla tavoin kytketyt pientalot.

KOVA pitää hyvänä, että määritelmä mahdollistaa tarvittaessa rivitaloasuntojen limittymisen osittain päällekkäin.

Asetusluonnoksen 5 § Asuin-, majoitus- ja työtilan ikkuna

Asetusluonnoksen 5 §:n 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että asuinhuoneen suunnittelussa on otettava huomioon ilmansuuntien ja ympäristön häiriötekijöiden vaikutus sekä ikkunanäkymät. Ainoastaan luoteen ja koillisen väliseen suuntaan avautuva huoneisto ei täytä asumiselle asetettavia vaatimuksia, ellei häiriötekijöistä tai vaihtoehtoisista avarista ikkunanäkymistä muuta aiheudu.

KOVA kannattaa sitä, että asuinhuoneistoja voitaisiin tietyin edellytyksin suunnata myös luoteen ja koillisen väliseen suuntaan. KOVA pitää kuitenkin perusteltuna, että asuinhuoneiston suuntaaminen luoteen ja koillisen väliseen suuntaan tulisi olla aina mahdollista, jos asuinhuoneiston valoisuus turvataan tällaisissa tilanteissa esimerkiksi tavanomaista suuremmilla ikkunoilla.

KOVA ehdottaa, että ympäristöministeriö muokkaa asetusluonnoksen 5 §:n 3 momenttia siten, että edellä kuvattu asuinhuoneiston suuntaaminen luoteen ja koilliseen väliin olisi aina mahdollista, kun asuinhuoneiston riittävä valoisuus saadaan turvattua.

Asetusluonnoksen 7 § Asuinhuoneiston koko

Asetusluonnoksen 7 §:ssä ehdotetaan edelleen säädettäväksi, että asuinhuoneiston huoneistoalan oltava vähintään 20 neliömetriä.

KOVA kannattaa voimakkaasti nykyisen 20 neliömetrin minimihuoneistoalan säilyttämistä myös jatkossa. Emme pidä mitenkään perusteltuna, että minimikokovaatimusta alennettaisiin. Ihmisillä on oltava käytössään asiallisen kokoisia asuntoja. KOVAn mielestä alle 20 neliömetrin asunnot eivät sovellu pysyväisluonteiseen asumiseen eikä niitä sen vuoksi tule sallia jatkossakaan.

 

Helsingissä 9.6.2017,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja

9

Lisätietoja:    Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ