Lausunto ympäristöministeriölle purkutöiden hankintakriteereistä

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO PURKUTÖIDEN HANKINTAKRITEEREISTÄ

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 26.9.2019 VN/7062/2019

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa -hankintaoppaasta, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä toimivia vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä. Osa yhteisöistä omistaa myös palvelu- tai opiskelija-asuntoja. KOVAlla on nyt 50 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yli 196 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 320 000 henkilöä. Jäsenten vuokra-asuntojen määrä vastaa lähes 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista vuokra-asunnoista Suomessa. Jäsenten kaikkien vuokra-asuntojen kokonaismäärä vastaa noin 50 prosenttia kaikista rajoituksenalaista vuokra-asunnoista Suomessa.

KOVAn jäsenyhteisöt aloittavat vuonna 2019 yhteensä lähes 5 000 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttamisen eri puolilla Suomea. Jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2019 aikana noin 3 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. KOVAn jäsenyhteisöjen yhteenlasketut investoinnit vuonna 2019 ovat yli 1,1 miljardia euroa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen asumiseen.

Yleiset kommentit

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää suositusluontoista purkutöiden hankintaopasta hyvänä. Rakentamisen tuottaman jätemäärän vähentäminen on tärkeä osa rakentamisen vähähiilisyyden edistämistä.

Kohdan 2.3 Valitse sopiva hankintamenettely osalta KOVA huomauttaa, ettei listassa mainittu puitesopimus ole hankintalain 5 luvussa tarkoitettu hankintamenettely. Hankintalain 5 luvun 42 §:ssä kuvataan puitejärjestely, jonka hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä, rajoitettua menettelyä tai neuvottelumenettelyä.

Opasluonnoksen 3 luvussa on esitetty hankintakriteerit. KOVA pitää kriteereitä sinänsä hyvinä, mutta katsoo, että niiden hyödyntämistä varten olisi syytä esittää myös esimerkkejä siitä, miten kriteerit voidaan todentaa. Esimerkiksi kohdassa 3.4 Purkutöiden hankinta on kappaleessa Purkutyösuunnitelma ohjeistettu näin (s. 37): ”Purkumateriaaliselvityksessä tunnistetut uudelleenkäytettävät rakennusosat tulee joko ilmoittaa myyntiin soveltuvalla kauppapaikalla tai muutoin toimittaa uudelleenkäytettäväksi urakoitsijan toimesta tilaajan asettamien uudelleenkäyttötavoitteiden mukaan.” Oppaaseen voisi lisätä esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi tässä mainittujen uudelleenkäyttötavoitteiden toteutuminen olisi todennettavissa.

Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa opasluonnokseen.

 

Helsingissä 22.10.2019,

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ