Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksestä

Katriina Lius

Ympäristöministeriölle

ASIA:            LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESTA PURKUMATERIAALI- JA RAKENNUSJÄTESELVITYKSESTÄ

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ 12.12.2023 VN/14613/2023

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle asetuksesta purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksestä, ja lausuu pyydettynä kunnioittaen seuraavaa.

 

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.

KOVAlla on 128 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 330 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 130 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 75 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittivat vuonna 2023 yhteensä lähes 6 000 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

 

Lausunto

Kommentit pykälään 1, Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys

Asetuksella säädettäisiin tarkemmin rakentamislain 16 §:n mukaisen purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen laatimisesta, sisällöstä ja tietojen ilmoittamisesta. Selvitys olisi laadittava rakentamislain perusteella luvanvaraisista rakentamis- ja purkamishankkeista sekä purkamishankkeista, joista on tehtävä purkamisilmoitus. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on huolehtia, että selvitys laaditaan. KOVA huomauttaa, että selvityksen laatijalle ei esitetä mitään pätevyysvaatimuksia. KOVA katsoo, että tämä johtaa väistämättä laadultaan hyvin erilaisiin selvityksiin, mikä taas heikentää selvitykselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. KOVA myös huomauttaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvälle selvityksen laatiminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia, jos osaamista selvityksen tekemiseen joudutaan ostamaan oman organisaation ulkopuolelta.

Kommentit pykälään 2, Purkumateriaalit

KOVA katsoo, että materiaalijaottelun tulisi olla yhdenmukainen jäteasetuksen rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvelvoitteen kanssa. Toisiinsa liittyvän sääntelyn olisi syytä olla johdonmukaisesti samansisältöistä materiaalien erittelyn osalta.

Vaihtoehto B

KOVA kannattaa vaihtoehto B:tä, koska tällöin sääntely olisi yhdenmukainen jäteasetuksen kanssa. KOVA huomauttaa, että jos materiaalien jaottelua halutaan laajentaa, se tulisi toteuttaa yhdenmukaisella sääntelyllä. KOVA katsookin, että A-vaihtoehdon jaottelu on sinänsä perusteltu, mutta ei kannata toisistaan eroavia säännöksiä jaottelusta. Tästä syystä KOVA kannattaa vaihtoehto B:tä, joka on yhdenmukainen olemassa olevan sääntelyn eli jäteasetuksen kanssa.

Muita huomioita asetukseen liittyen

KOVA pitää kiertotalouden edistämistä ja rakennusosien uusiokäyttöä rakennushankkeissa tärkeinä tavoitteina. KOVA kuitenkin epäilee, edistääkö nyt esitetty purkumateriaali- ja jäteselvitys tosiasiassa näitä tavoitteita. Perustelumuistiossa todetaan, että eräs keskeisistä purkumateriaalien ja rakennusjätteen hyödyntämisen esteistä liittyy materiaalien ja rakennusosien kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen. KOVA huomauttaa, että pelkästään purkumateriaali- ja jäteselvityksestä saatava tieto ja sen vieminen digitaaliseen muotoon ei ratkaise tätä haastetta.

KOVA myös huomauttaa, että rakennusosien uudelleenkäyttöön liittyy turvallisuusriskejä. Purkumateriaalien tuotehyväksyntä ja kelpoisuuden osoittaminen on yksi keskeinen este materiaalikierroille. Rakennusosien uudelleenkäytössäkin rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakenteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. KOVA katsoo, että rakennusosien uudelleenkäyttö rakennushankkeessa on vielä tällä hetkellä kokeellista rakentamista, mikä tekee siitä kalliimpaa. Tämä tekee ARA-hankkeissa rakennusosien uudelleenkäytöstä vaikeaa.

KOVA katsoo, että asetusluonnoksen mukainen purkumateriaali- ja jäteselvitys vaatisi myös lisäkoulutusta suunnittelijoille. Jätteiden lajittelu perustuisi jäteasetukseen, ei suunnittelunimikkeistöön. Tästä syystä selvityksen laatiminen vaatisi muutoksia myös suunnitteluohjelmistoihin.

Perustelumuistion vaikutustenarvioinnissa katsotaan, ettei asetuksella olisi vaikutuksia rakennusvalvontaan. KOVA huomauttaa, että myös rakennusvalvonnassa tarvitaan osaamista selvitysten sisällön tarkasteluun. KOVA katsoo myös, että selvityksen laatimiseen tarvitaan rakennushankkeeseen ryhtyville käytännön ohjeistusta.

 

Helsingissä 29.1.2024,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Tekninen johtaja Sami Ylenius, puh. 044 359 5816, sami.ylenius@kovary.fi

KatriinaL

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ