Lausunto ympäristöministeriölle ARA-asuntojen korjaamisavustuksen muuttamisesta

Jouni Parkkonen

Ympäristöministeriölle

 

ASIA:            LAUSUNTO ASETUSMUUTOKSESTA AVUSTUKSESTA ARA-ASUNTOJEN KORJAAMISEEN IKÄÄNTYNEILLE SOVELTUVIKSI

VIITE:           YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ VN/1492/2021

 

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle asetusmuutoksesta avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 100 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 285 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 75 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 60 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 80 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta

KOVA pitää hyvänä asetuksen muuttamista, jotta avustus saataisiin laajemmin käyttöön. KOVA ei ole yllättynyt, että avustuksen käyttö on jäänyt vähäiseksi. Avustuksen ehdot oli rajattu väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhteisöjen kannalta liian tiukasti esimerkiksi korjattavan asunnon sijainnin osalta.

3 § Avustuksensaaja

KOVA kannattaa esitettyä muutosta avustuksen myöntämisen edellytyksissä. Asuntomarkkinatilanne voi kunnan sisälläkin vaihdella esimerkiksi kuntaliitosten myötä. Isomman kunnan alueella voi olla väestöltään väheneviä alueita, vaikka kuntatasolla tarkasteltuna kyse ei olisi väestöltään vähenevästä kunnasta.

3 a § Avustuksen myöntäminen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuneen vuokratalon tai vuokra-asunnon korjauksiin

KOVA kannattaa avustuksen myöntämistä myös käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuneiden talojen korjauksiin. Näin mahdollistetaan yhä useamman vuokra-asunnon korjaaminen ikääntyneille soveltuviksi. KOVA pitää säännöksessä esitettyjä rajauksia rajoituksesta vapautuneiden asuntojen omistajatahoille perusteltuina sen varmistamiseksi, että avustus kohdistuu oikein.

4 § Avustettavat korjaukset

KOVA kannattaa avustettavien korjaustoimenpiteiden laajentamista myös kiinteästi muutostöihin liittyviin toimenpiteisiin, kuten seinien maalaamiseen. Muilta osin avustettaviin korjauksiin ei esitetä muutosta.

Avustus ei mahdollista isojen asuntojen muuttamista pienemmiksi. KOVA muistuttaa, että vanhemmat ARA-asunnot voivat olla liian suuria vastaamaan kysyntää. Yksinasuvien määrä kasvaa, ja myös ikääntyneet asuvat usein yksin. Kysyntä perheasunnoille on väestöltään vähenevillä alueilla vähäistä, ja olisi perusteltua, että näitä asuntoja voitaisiin avustuksella muuttaa pienemmiksi, ikääntyneille sopiviksi asunnoiksi. Tämän vuoksi KOVA ehdottaa, että avustusta myönnettäisiin myös suurien asuntojen muuttamiseen pienemmiksi asunnoiksi.

KOVA ehdottaa, että 4 §:ään lisätään seuraava lause:

Lisäksi avustusta voidaan myöntää asuntojen muuttamiseen pienemmiksi asunnoiksi.

5 § Avustuksen suuruus

KOVA kannattaa avustuksen enimmäismäärän nostamista. Avustuksen enimmäismäärän nostaminen kannustaa vuokrataloyhteisöjä toteuttamaan korjauksia. KOVA kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, ettei muistioluonnoksessa ole perusteltu miksi avustusta nostetaan 10 000 eurosta juuri 16 000 euroon. Avustuksen määrälle olisi esitettävä perustelut. Koska avustuksen käyttö on ollut tähän mennessä olematonta, avustuksen määrää voitaisiin nostaa vielä enemmän.

KOVA myös huomauttaa, että väestöltään vähenevillä alueilla korjausten rahoittaminen ARA:n myöntämällä perusparannuskorkotukilainalla on hyvin hankalaa tuen ehtojen vuoksi. ARA voi edellyttää lainalle kunnan omavelkaista takausta. Takauksen saaminen kunnalta voi muodostua lainan esteeksi ja siten korjausten esteeksi. Tästäkin syystä avustuksen määrä voitaisiin korottaa edelleen.

Avustuksen esitetty suuruus 16 000 euroa asuntoa kohden voi edelleen olla liian vähäinen, jotta väestöltään vähenevillä alueilla toimivat vuokrataloyhtiöt toteuttaisivat sen avulla korjauksia. Avustusta on budjetoitu vuosille 2020–2022 yhteensä 25 miljoonaa euroa. Avustusta on muistioluonnoksen mukaan myönnetty vuonna 2020 kuitenkin vain yhteen hankkeeseen. Avustusta asuntojen korjaamiseen ikääntyneille sopivaksi on siis käyttämättä. Näistä syistä KOVA esittää, että avustuksen enimmäismäärää korotetaan 20 000 euroon.

KOVA esittää, että 5 §:n jälkimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

Avustus on kuitenkin enintään 20 000 euroa asuinrakennuksessa sijaitsevaa asuntoa kohden.

Lisäksi avustuksen vähäisen käytön takia olisi syytä pidentää asetuksen voimassaoloaikaa niin, että avustusta voitaisiin myöntää vuoden 2023 loppuun asti.

KOVA esittää, että asetuksen voimaantuloa koskeva säännös muutetaan niin, että asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

 

Helsingissä 15.4.2021,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:     Lakimies Vilma Pihlaja, KOVA, puh. 050 472 9430, vilma.pihlaja@kovary.fi

Jouni Parkkonen

TWITTERISTÄ

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ